Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

O NAMA

O Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Ložionička broj 2. Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98) na osnovu koje je 31.05.1999.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o upisu Zavoda u sudski registar.

Djelatnost Zavoda je utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02),
Odlukom o osnivanju Zavoda, Statutom Zavoda i obuhvata:

 • provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem;
 • planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
 • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa;
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
 • određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove;
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja;
 • učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
 • vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu, i privatnih zdravstvenih radnika saglasno zaključenom ugovoru za tekuću godinu;
 • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona odnosno zavoda.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo organizovano je šest poslovnica zdravstvenog osiguranja:

 1. Poslovnica Stari Grad-Centar,
 2. Poslovnica Novo Sarajevo-Novi Grad,
 3. Poslovnica Hadžići,
 4. Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo,
 5. Poslovnica Ilijaš,
 6. Poslovnica Vogošća

U poslovnicama zdravstvenog osiguranja obavljaju se slijedeći poslovi:

 • prijave članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave, prijave inostranih osiguranika,
 • ovjera zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica(osiguranika i članove porodice),
 • utvrdjivanje prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • rješavanje zahtjeva za refundaciju naknada plaća nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad,
 • utvrdjivanje prava osiguranika po osnovu međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju,
 • pružanje stručne pomoći osiguranicima , kao i drugi poslovi.
 

 

Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt