Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Preventivni program
Prevencija bolesti obuhvata sve aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila pojava bolesti, rano otkrila hronična i maligna oboljenja i blagovremeno primijenila odgovarajuća terapija. Prevencija obuhvata i redovan sistematski pregled jednom godišnje, edukaciju i vakcinaciju ljudi.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svake godine provode akciju preventivnog vakcinisanja osiguranih lica protiv gripe.
Vakcine su besplatne za rizične grupe osiguranih lica:

 • penzionere i lica starija od 65 godina
 • hronične bolesnike
 • lica sa posebnim potrebama
 • RVI i civilne žrtve rata
 • zaposlenike u javnim zdravstvenim ustanovama
 • zaposlenike u MUP-u Kantona Sarajevo
 • zaposlenike u javnom gradskom saobraćaju angažovane u prevozu putnika
 • prosvjetne radnike
Zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite.
 1. hronična hemodijaliza i peritonalna dijaliza uključujući i prijevoz nadijalizu;
 2. radioterapija kod malignih oboljenja;
 3. citoterapija kod malignih oboljenja;
 4. liječenje oboljenja odnosno stanja dječije onkologije;
 5. ugradnja kohelamog implantata kod djece;
 6. kardiologija i kardiohirurgija kod odraslih;
 7. humana reprodukcija lica sa invaliditetom;
 8. kardiologija i kardiohirurgija kod djece, što uključuje i pružanje zdravstvenih usluga u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu do uspostave dječije kardiohirurgije u Federaciji;
 9. najsloženije neurohirurške operacije;
 10. neurohirurška operacija gama nožem u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu;
 11. najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije;
 12. najsloženije operacije iz oblasti torakohirurgije;
 13. transplantologija:
  • transplantacije bubrega sa živog donora i kadavera,
  • tipizacija tkiva,
  • priprema za transplantaciju i transplantacije koštane srži kod odraslih,
  • transplantacija rožnjače
  • transplantacija jetre sa živog donora i kadavera,
  • imunosupresivna terapija nakon transplantacije organa,
 14. visokodozna terapija radioaktivnim jodom J-131;
 15. liječenje oboljelih od Hepatitisa BiC;
 16. liječenje oboljelih od AIDS-a;
 17. faktori koagulacije kod hemofilije;
 18. liječenje multiple skleroze.

Detaljnije informacije o obimu i načinu finansiranja pojedinačnih programa osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu dobiti u Zavodu zdravstvenog osiguranja ireosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
 

 

Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt