Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani/a, zamolila bih vas za informaciju kada mogu ocekivati rješenje za refundaciju sredstava za postupak vantjelesne oplodnje? Dokumentaciju i zahtjev sam predala 28.05. ove godine, a drugi pokusaj je u pitanju. Hvala unaprijed na odgovoru, Lp Ines K.
Ines, 20.07.2018
Odgovor: Za sve informacije o statusu predmeta obratite se na Protokol ZZO KS.
Pitanje:    Poštovani, Imali smo prijem i intervenciju u Domu Zdravlja Neum. Prijem i intervencija su nam naplaćeni 35,00KM. Obzirom da su djeca osigurana (mjesto prebivališta Kanton Sarajevo) da li se ova sredstva mogu refundirati? Lijep pozdrav
Senad, 20.07.2018
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom  iz Neuma i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas info u vezi promjene adrese prebivalište te s tim u vezi i dosadašnjeg liječenja u Domu zdravlja kojem sam pripadala zbog mjesta prebivališta.Da li mogu da se nastavim liječiti kod dosadašnjeg doktora i ja i djeca koja su na mene prijavljena ako je promijenjena adresa prebivališta ali je ista u Kantonu Sarajevo. Unaprijed hvala
Eldijana, 20.07.2018
Odgovor: Osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite  prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Postovani, Kako bih se odjavila sa Zdravstvenog osiguranja u inostranstvu potrebna mi je Potvrda da cu biti osigurana preko KZZO u Sarajevu. Sta mi je potrebno za dobivanje ove potvrde? Hvala
Amela, 20.07.2018
Odgovor: Da biste dobili potvrdi o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da podnesete zahtjev Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Po podnošenju zahtjeva, a uvidom u službenu evidenciju, Vaš zahtjev će biti riješen. Ukoliko niste u mogućnosti Vi to lično da obavite, tj da predate svoj zahtjev na protokol Zavoda, postoji mogućnost da opunomoćite, tj. da date svoje ovlaštenje-punomoć da neko u Vaše ime obavi cjelopkupan posao za Vas.
Pitanje:    Postovani da li osiguranici iz federacije bih imju pravo na ljekare ukoliko je potrebno za vrijeme godisnjeg odmora.Naime planiram provest godisnji odmo u republici hrvatskoj.Ukoliko imam pravo na eventualnu uslugu ljekara,sta je potrebno od dokumenata ponijeti sa sobom. Lijep pozdrav,Jozo
Jozo, 20.07.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani, da li kao korisnik vasih usluga imam pravo na novcanu naknadu, naime 04.09.2018 godine treba da operisem koljeno kod dr. Nemec u Opatiji i cijena operacije iznosi 81000 Kuna hvala
Danka, 19.07.2018
Odgovor: Osiguranik ZZO KS ima pravo na novčanu pomoć, na teret sredstava ZZO KS, za liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova ili u inostranstvu ukoliko je postupljeno u skladu sa Pravilnikom o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima ZZO KS, a kojim je propisano da pravo na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica Zavoda na osnovu konzilijarnog mišljenja (ne starije od 6 mjeseci) odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Pravo na novčanu pomoć imaju osiguranici ukoliko nije prošlo više od 3 mjeseca, od liječenja do podnošenja zahtjeva. Također propisano je da pravo na novčanu pomoć osiguranici imaju ukoliko se to pravo ne može ostvariti iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti.
Pitanje:    Zanima me u kojim slučajevima je moguće dobiti HR/BIH 5 obrazac.Studiram u Zagrebu pa me zanima isključivo za moj slučaj da li imam pravo na to.Redovan sam student.
Dino, 19.07.2018
Odgovor: Obrazac HR/BH 5 izdaje HZZO.   Redovan student u Zagrebu , ako je zdravstveno osiguran kod ZZO Kantona Sarajevo, može dobiti obrazac BH/HR 3.
Pitanje:    Dobar dan Kako sam penzioner vec od 2014 a nisam izvadio Zdravstvenu knjizicu;zelim znati koji papiri_dokumenti su potrebni za vodjenje iste. Hvala
Miralem, 17.07.2018
Odgovor: Potrebno je da, u jednoj od naših ispostava, kupite zdravstvenu legitimaciju koja košta 2KM, te da istu dostavite PIO/MIO, u koju će isti staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Slijedom toga, zdravstvenu legitimaciju dostavljate referetnu zdravstvenog osiguranja  u jednu od naših ispostava i prilažete ček od penzije (predzadnji), radi štampanje i ovjere iste.
Pitanje:    Poštovani, zamolila bih za informaciju da li se može napraviti refundacija za govornu valvulu provox vega proizvođača atos kupljenu u Zagrebu i šta nam je sve potrebno za to ? Naime, majka je laringtomirani pacijent kome je ljekar propisao korištenje govorne valvule, ali istu trenutno nije moguće nabaviti u BiH, generalni zastupnik Widex istu trenutno nema na stanju. Hvala unaprijed.
Refika, 16.07.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju predmetnog medicinskog sredstva s obzirom da je isti propisan Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 38/07, 29/08 i 40/14). Kako biste ostvarili pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku predmetnog medicinskog sredstva potrebno je da uz zahtjev dostavite i original fiskalni račun kao i original Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala (obrazac ZP-6.1), koju izdaje ovlašteni ljekar, a koji na osnovu medicinske indikacije utvrđuje da osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo propisano navedenom Uredbom. Potvrdu je potrebno ovjeriti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Napominjemo da osigurano lice ima mogućnost refundacije sredstava do iznosa cijene koju plaća ZZO KS za predmetno medicinsko sredstvo.
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju o proceduri prebacivanja zdravstvenog kartona iz Ambulante porodične medicine pri Domu zdravlja KS u privatnu zdravstvenu ustanovu. Unaprijed hvala.
Enisa, 13.07.2018
Odgovor: Molimo da se za odgovor na postavljeno pitanje obratite JU Dom zdravlja KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting