Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za abdukcione gace po Grafu.. Naime ne mogu se nabaviti ovdje pa ako ih nabavim iz Njemačke dali mogu refundirati kod vas ulozeni novac.. Unaprijed hvala
Almedina, 13.08.2018
Odgovor: Imate pravo na refundaciju predmetnog medicinskog sredstva, s obzirom da je isti propisan Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 38/07, 29/08 i 40/14). Kako biste ostvarili pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku predmetnog medicinskog sredstva potrebno je da uz zahtjev dostavite i original fiskalni račun kao i original Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala, koju izdaje ovlašteni ljekar, a koji na osnovu medicinske indikacije utvrđuje da osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo propisano navedenom Uredbom. Potvrdu je potrebno ovjeriti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Napominjemo da osigurano lice ima mogućnost refundacije sredstava do iznosa cijene koju plaća ZZO KS za predmetno medicinsko sredstvo.
Pitanje:    Poštovani, i sin i ja imamo elektronsku zdravstvenu knjižicu.Molim Vas za info da li i pored toga treba vršiti ovjeru starih zdravstvenih knjižica? Unaprijed zahvalan na odgovoru Denis
Denis, 13.08.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati i nositi jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Uvođenjem EZK omogućena je bolja i sigurnija razmjena medicinskih podataka među ljekarima. Prednost ovih kartica je u efikasnijem naručivanja pacijenata, prijenosu podataka u zdravstvenom sistemu te izdavanju elektronskog recepta. Također, jedna od prednosti je i ta da pacijenti mogu koristiti usluge zdravstvenih ustanova i apoteka bez potrebe ovjeravanja zdravstvene knjižice svaki mjesec. Osiguranicima kojima ne budu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje neće imati pravo na zdravstvenu zaštitu sem u hitnim slučajevima, što znači da će službe unutar Zavoda vršiti kontrolu uplata i elektronski produžavati ili blokirati kartice.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite da li imam pravo na refundaciju troškova operacije u Sloveniji. Naime radi se o jednoj ginekološkoj operaciji, koju nije moguće izvršiti u Sarajevu laparaskopski već samo na klasičan način. Šta mi je potrebno da bih podnijela zahtjev za refundaciju troškova operacije. Osigurana sam u ZZOKS. Srdačan pozdrav, Maida
Maida, 13.08.2018
Odgovor: Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za jednu informaciju, pomoć. Koja procedura, papirologija mi je potrebna da svoju kćerku prebacim sa očevog na svoje zdravstveno osiguranje? Hvala unaprijed
Aiša, 09.08.2018
Odgovor: Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, Uradila sam HSG (histerosalpingografiju) radioloski snimak jajovoda na privatnoj poliklinici u iznosu 300 KM. Vodim se na evidenciji Biroa kao nezaposlena osoba i zdravstveno sam osigurana. Da li imam pravo refundacije dijela troskova? Hvala Lp
Amela, 09.08.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da se isti nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o pružanju usluga. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani, Molim za pojasnjenje, kako je moguće da se na ispod navedene brojev niko ne javlja? info telefon: +387 33 725 222 Tel. +387 33 725 207 Kontakti Naziv Kontakta: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Adresa kontakta: Ložionička 2 Telefon kontakta: 725 200 Fax kontakta: 725 298 e-mail kontakta: info@kzzosa.ba Naziv Kontakta: Gradska poslovnica za općine Novo Sarajevo i Novi Grad Adresa kontakta: Zmaja od Bosne bb Telefon kontakta: 033/72 52 75 Fax kontakta: 033/72 52 84 Zvala sam radnim danom u okviru radnog vremena? Hvala, Lp, Merima
Merima, 09.08.2018
Odgovor: Žao nam je što niste uspjeli putem navedenih brojeva ostvariti vezu sa zaposlenicima Zavoda. Kako su  telefonski brojevi izuzetno opterećeni pozivima osiguranika i prijemom fax-ova, postoji mogućnost da je, u trenutku kada ste iste brojeve kontaktirali, linija bila zauzeta, te je Vaš poziv stavljen na čekanje.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju o uplati zdravstvenog osiguranja na teret osiguranika. Ostvarujem prihod od samostalne djelatnosti iz inostranstva i u obrascu AMS - 1035 Porezne uprave stoji obaveza plaćanja zdravstvenog osiguranja od 4%. Na koji način sam dužan platiti zdravstveno osiguranje, Kantonu ili Federaciji na koje račune banaka i dr. Unaprijed hvala.
Emir, 09.08.2018
Odgovor: Što se tiče uplata za zdravstveno osiguranje, za Kanton Sarajevo ( ZZOKS) od ukupnog bruto iznosa  ide 89,80%   i račun je 3380002210008593, dok je za Federaciju ( FEDZZO)  10,20 % i račun je 1020500000064018.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura u slučaju da se izgubi elektronska zdravstvena knjižica djeteta ? kako dobiti novu ?
Selma, 07.08.2018
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica ZZO KS, u koju će  nosilac osiguranja (firma) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šalter jedne od poslovnica Zavoda gdje ćete dobiti i upute vezano za novu elektronsku knjižicu.
Pitanje:    Postovani, zakasnila sam 2 dana da prenesem dokumente sa biroa ze-do na sarajevski kanton. Imala sam rok 15 dana, dosla sam 17-ti jer sam bila sprijecena da dodjem prije iz zdravstvenih razloga. I nije mi odobreno zdravstvrno osiguranje. Vec godinu dana poslije toga ja nemam zdravstvo, da li mi mozete objasniti da li postoji nacin da ponovo vratim zdravstvo? Unaprijed hvala.
Amila, 06.08.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani, molim vas da mi kazete na koji se nacin mogu direktno obratiti Zavodu za refundaciju troskova vantjelesne oplodnje obavljene na klinici Bahceci u Sarajevu? Komisija na GAK-u mi je odbila dati pozitivno misljenje jer postupak nisam obavila kod njih niti sam imala pokusaj inseminacije ( a sto nije preduslov za refundaciju). Unaprijed hvala
Azra, 06.08.2018
Odgovor: Predajte zahtjev i prateću dokumentaciju na protokol Zavoda, ul.Zmaja od Bosne bb.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting