Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, ako mozete da mi date konkretnu informaciju. Naime, trgovina u kojoj radim vec godinu dana mi nije uplatila zdravstveno osiguranje,sada ce da je zatvore ali je vlasnik potpisao reprogram duga sa Poreskom upravom pa me sada interesuje da li mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu? Hvala
Saša, 09.11.2018
Odgovor: Možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje kod drugog obveznika  bez  obzira na dug obveznika kod kojeg ste radili. Za više informacija javiti se na  tel: 033 430.107.
Pitanje:    Poštovanje, Molim Vas budite ljubazni pa mi odgovorite na pitanje. Šta trebam od papira ponijeti da bih dobila zdravstvenu knjižicu za bebu?
Amina, 09.11.2018
Odgovor: Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših ispostava.
Pitanje:    Poštovanje, student sam na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, treća godina na smjeru Menadžment u sportu. Prve dvije godine sam imao pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno bio sam osiguran preko oca koji radi u FMUP BiH. Što znači moj osiguranik je bio moj otac. Do 31.10.2018. godine sam mogao da korisitm zdravstveno knižicu, danas kada sam krenuo da produžim sebi knjižicu rekli su mi da ne mogu iz razloga jer mi je status studenta "DL studij student". Navodno, taj zakon je stupio na snagu u skorije vrijeme (u nazad 6-8 mjeseci), ne znam tačno. Nikada nisam imao problema, sada imam. Interesuje me šta je sljedeći moj korak jer uskoro moram na operaciju što se navodi u mom zdravstvenom kartonu. Moram obaviti pretrage, itd. Šta trebam da uradim ? Koje papire da izvadim? Ništa mi nije objašnjeno niti mi je ikada upućena informacija o ovom stanju. Možete li mi dati smjernice i uputiti me šta dalje jer ovo je zaista i hitno. Hvala Vam na utrošenom vremenu.
Amer, 09.11.2018
Odgovor: Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji I kao studij na daljinu). Slijedom navedeno, a kako ne ispunjavate uvjete, odnosno niste redovan student, nemate pravo da budete osigurani kao član porodice osiguranika. Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo  na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.  
Pitanje:    Postovani, kao magistrant sa 33 godine da li cu imati pravo na zdravstvenu zastitu ?
Emina, 09.11.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, zamolila bih za jednu informaciju. Kako imam osteoporozu u poodmaklom stadiju, redovno pijem fosamax tbl. U kutiji su 4 tbl, po jedna sedmično. Moja doktorica mi ih redovno prepisuje kao i druge lijekove, mjesečno. To bi bilo u redu kad bi svaki mjesec imao 28 dana. Zato svake godine dođem u situaciju da mi nedostaje jedna kutija. Da li mi moja doktorica može prepisati naknadno još jednu kutiju? Hvala na odgovoru
Mersija, 08.11.2018
Odgovor: Ljekar porodične medicine je u obavezi po Odluci o listi lijekova (sl.nov KS.43/18) da  prema dozi lijeka koja je preporučena  propiše količinu lijeka koja je potrebna pacijentu za mjesec dana.Što znači u Vašem slućaju ako mjesec ima više od četiri sedmice ,ljekar može propisati dva pakovanja lijeka gdje ćete potrošiti jednu tabletu za taj mjesec a ostale Vam ostaju za druge mjesece u kojima bude više od četiri sedmice.
Pitanje:    Imam bebu od dva mjeseca koja nije osugurana. Po zakonu valjda ima pravo na osiguranje. Roditelja oba nisu studenti i nisu ni na birou jer imaju povremene poslove na bazi ugovora o djelu. Po zakonu nemamo pravo na osiguranje niti smo osigurani nas dvoje. Kako da osiguramo dijete?
Sanja, 08.11.2018
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno je da se obratite organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji  su obveznici uplate doprinosa za  obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu
Pitanje:    Poštovani, da li je potrebno ovjeravati staru zdravstvenu knjižicu, jer posjedujem elektronsku i pacijent sam Doma zdravlja Kumrovec? Hvala.
Una, 08.11.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    poštovani, dobio sam uputnicu za UZ štitne žlijezde. U DZ Saraj Polje sam dobio termin za 25.01.2019g ( za 3 mjseca!!! ) pa me interesuje može li se UZ štitne uraditi kod privatnika uz zdravstvenu knjižicu i koja je procedura? hvala
Dino, 06.11.2018
Odgovor: Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pitanje:    poštovani, koliko obrazaca ZO-PL i NPL-1 treba da kupim za refundaciju bolovanja preko 42 dana za 8 mjeseci bolovanja. Firma je sa područja TK tako da nisam upoznata sa propisima ZZP KS
Anesa, 06.11.2018
Odgovor: Obrazac ZO-PL popunjava se za jednog uposlenika Obrazac NPL-1  popunjava se po mjesecima refundacije i stane ukupno 10 uposlenika za jedan mjesec refundacije, odnosno jedan uposlenik za 10 mjeseci refundacije. Kod predaje zahtjeva , pored predviđene dokumentacije ,prilažete 3 identično popunjena NPL-1 obrasca.
Pitanje:    Postovani... Prilikom poroda sam kupila dva gela dali se oni mogu refundirati zanima me??? Hvala
Aldina, 06.11.2018
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev za refundaciju Komisiji za lijekove ,priložiti otpusnicu iz bolnice I original račrne za gel.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting