Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    imam 70 godina ugrađen mi je stent kako mogu ostvariti pravo na banjso liječenje ?
Mustafa, 28.10.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidžao, sigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Poštovani, Radim u Medijskom centru Npredak doo, firma ne uplaćuje dopronose na i iz plaća, kao ni plaće. Kako sam srčani bolesnik, uskraćena sam za pravo zdravstvene zaštite. Iz tog razloga sam dala otkaz ugovora o radu, kako bih otišla na burzu rada i na taj način ostvarila zdravstveno osiguranje. Lijepo Vas molim da mi odgovorite, da li me firma može odjaviti sa poreske, ako nisu uplatili doprinose i plaće od juna 2015.godine. Slučaj sam prijavila i poreskoj službi, u jedinstveni sektor za kontrolu i prinudnu naplatu, javno, ne anonimno i još nikada inspektori nisu izašli na teren. Unaprijed zahvalna
Snježana, 27.10.2015
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) koji su u primjeni od 01.01.2011.g., Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. U skladu sa navedenim propisima potrebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi gdje  imate prebivalište.   
Pitanje:    Poštovani,da li po prestanku radnog odnosa ako se prijavi u roku od 30 dana na biro,strani državljanin sa privremenim boravkom ima pravo na zdravstveno osiguranje ?
Selma, 23.10.2015
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje, koji je obveznik obračunavanja i uplate doprinosa  za obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica.
Pitanje:    poštovani, postoji li način da Zavod plati sve troškove liječenja osiguranika u inostranstvu, konkretno u Hrvatskoj, a ne samo do iznosa od 10.000 KM? operacija kičme moje 16-godišnje kćerke košta 7.700 eura, samohrani sam roditelj, na Birou rada, a ona prima dječ.dodatak hvala
Snježa, 23.10.2015
Odgovor: Nažalost, takva opcija za sada ne postoji u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Provjerite da možda dijagnoza ne spada u vertikalni program zdravstvene zaštite u okviriu Fonda solidarnosti koji vodi Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    Postovani Zanima me da li moj otac kao penzioner treba platiti kolor dopler krvnih sudova, ili je oslobodjen placanja? Hvala
Sanja, 21.10.2015
Odgovor: Mišljenja smo da kolor dopler krvnih sudova ne trebate platiti, ali Vam savjetujemo da pošaljete upit prema zdravstvenoj ustanovi te provjerite naše navode.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi pojasniti koja je procedura za stjecanje prava na zdravstvenu zastitu u Kantonu Sarajevo u u sljedecoj situaciji: Naime, moja majka je od 2002. godine bila povratnik u Prijedor, gdje je ostvarila pravo na penziju u PIO RS i tamo imala zdravstvenu zastitu. S obzirom da ja od 1994. godine zivim i stekla sam trajni boravak u Sarajevu, odlucila sam svoju majku preseliti kod sebe u Sarajevo, i uskoro cemo pokrenuti preceduru njene odjave u Prijedoru i prijave ovdje u Sarajevu, opcina Novi Grad, gdje ce ona zivjeti u mom stanu. Zanima nas na koji nacin, gdje se trebamo obratiti i koja nam je papirologija potrebna da bi, nakon sto majka ostvari pravo na boravak u Sarajevu, dobila i pravo na zdravstvenu zastitu? Nadam se Vasem skorom odgovoru, za sto sam Vam unaprijed zahvalna, Srdacni pozdravi,
Mirela, 21.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, prije svega Vaša majka treba da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, a zatim da je PIO RS odjavi sa zdravstvenog osiguranja u Prijedoru i prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Dijete studira u Sarajevu (1.god) i prijavljeno s prebivalištem u Sarajevu. Osigurano preko roditelja u drugom kantonu. Kakva je sad procedura za osiguranje u Sarajevu? Zahvaljujem unaprijed!
Sandra, 21.10.2015
Odgovor: Obzirom da je dijete  osigurano kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, prava iz zdravstvene zaštite  može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine Federacije BiH“ br.41/01).  O načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite  po navedenom Sporazumu informišite se kod Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Postovani, vec drugi mjesec sam na bolovanju i kolege iz kompanje u kojoj radim su mi trazili da u roku od 3 dana nakon isteka mjeseca donesem doznake za taj mjesec kako bi mogli napraviti obracun za placu za taj mjesec. Da li sam duzna dostaviti doznake? Hvala
Đenita, 20.10.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za nadzor primjene propisa u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Redovan student ,31 godina,odjavio sam se s birao. Kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje?
Samir, 20.10.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Zdravo,vodim se na gaku.Doktor me je poslao da uradim nalau Hsg,kojo kosta 350 km nema ga u drzavnim bolnicama.Da li postoji mogucnost refundacije troskova!Moja firma redovno uplacuje doprinose da bih ja sad moralan platit sama sebi nalaz!
Sanela, 19.10.2015
Odgovor: Da bi refundirali sredstva za pomenuti nalaz potrebno je da dostavite medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu zdravstvene ustanove da se pomenuta pretraga ne radi potpisanu od strane direktora,originalni račun gdje je pretraga izvršena, fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting