Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje, Nigdje ne mogu da pronađem imformaciju šta tačno treba da se izvadi nova zdravstvena knjižica za osobu koja je tek zasnovala radni odnos, a do tada bila osigurana na supruga i nije bila na birou. Lp,
Haris, 11.09.2015
Odgovor: Obavještavamo vas da zdravstvenu legitimaciju nakon zasnivanja radnog odnosa i prijave u PU koju vrši Obveznik doprinosa  možete ovjeriti u svim poslovnicama ZZOKS. Za ovjeru iste potrebno je da Obveznik doprinosa stavi pečat na mjestu predviđenom za podatke o obvezniku doprinosa i prijavnicu iz Cips-a.
Pitanje:    Poštovanje, posto vec sad četvrti put upisujem istu godinu i redovan sam student i sad se prebacujem na redovan samofinansirajuce da li imam jos pravo na zdravstvo posto upisujem četvrti put istu godinu? Unaprijed hvala
Lamija, 11.09.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života.Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u kojem je zakonskom roku uposlenik duzan obavjestiti poslodavca da je na bolovanju, tj. do kojeg roka je duzan dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad (doznake) poslodavcu u slucaju bolovanja? Hvala unaprijed!
Velida, 11.09.2015
Odgovor: Potrebano je da se obratite organu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li nakon prestanka trajanja zakljucenog Ugovora o djelu sa poslodavcem na osnovu kojeg sam bila obavezna uplacivati dobrovoljno zdravstveno osiguranje, imam pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba?
Dženi, 10.09.2015
Odgovor: Ugovor o djelu nije radni odnos i isti je propisan  u Zakonu o obligacionim  odnosima. Na osnovu navedenog , bez obzira što ste ličnim sredstvima uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja ugovora o djelu, ne postoji pravni osnov da se  osigurate  kao nezaposleno lice na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 19. tačka 12. alineja prva, Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li zavod za zdravstveno osiguranje sufinansira van tjelesne oplodnje i ako da sa kojim ustanovama u Kantonu Sarajevo ima potpisan ugovor? Također kakva je procedura da se to ostvari? Unaprijed zahvalna, Selma
Selma, 10.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor sa UKCUS i Općom bolnicom te finansira liječenje osiguranika Kantona Sarajevo.Potrebno je da se javite u pomenute ustanove kako bi započeli proceduru liječenja.
Pitanje:    Postovani, interesuje me koliko je potrebno vremena za dobijanje potvrde o koristenju zdravstvenog osiguranja za desetodnevni boravak u Austriji. Hvala i pozdrav!
Edad, 09.09.2015
Odgovor: Za izdavanje Obrasca za korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prilikom odlaska u inozemstvo, u zemlje s kojima postoje zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju, potrebno je predati zahtjev za izdavanje Obrasca uz potrebnu dokumentaciju (Izvod iz medicinskog kartona ambulante porodične medicine, kopija zdravstvene legitimacije i LK). Nakon odobrenja ljekara specijaliste ZZOKS, izdaje se traženi obrazac.Za navedeni postupak je potrebno dva do tri dana, ukoliko osiguranik ispunjava uslove za traženo putovanje. Napominjem, da pravo korištenja zdravstvene zaštite osiguranici imaju samo u hitnim slučajevima.
Pitanje:    Poštovani, imam par pitanja za vas.Radi se o stranom državljaninu koji je već bio prije 10 tak godina na operaciji noge na ortopediji u Sarajevu.Isada je potreban isti zahvat ponoviti.nteresuje me dal postoji neko osiguranje koje je moguce uplatiti i koje moze pokriti dio troškova ili napraviti povrat?unaprijed hvala
Vildana, 09.09.2015
Odgovor: Kao strani državljani bez obzira na status, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto mogu ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Ukoliko se odlučite na ovaj vid osiguranja detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    S obzirom da ni jedan dom zdravalja u KS nema materijala za snimanje cijele vilice odnosno zuba, preporućuju da to radi Stomatološki fakultet, al uz naknadu od 13 Km jer pacijentu izdaju CD snimak. Odradila sam taj snimak i dobila CD uz preporuku da taj novac koji sam njima uplatila mogu potraživati od svog doma zdravlja. Na osnovu gore navedenog ,interesuje me na osnovu kojeg zakona i člana mogu napraviti zahtjev za povrat novca, jer smatram da samo račun nije dovoljan. Hvala!
Nermina, 09.09.2015
Odgovor: Za proceduru refundacije sredstava iz JU Dom zdravlja morate se obratiti pomenutoj ustanovi iz razloga što isto nije u ingerenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Poštovani! Molim vas za odgovor koje rubrike sam obavezan popuniti u zdravstvenoj legitimaciji za sina kojeg prijavljujem na svoje osiguranje.
Almir, 09.09.2015
Odgovor: Zdravstvenu legitimaciju štampaju referenti u poslovnicama našeg Zavoda (za štampanje zdravstvene legitimacije potrebna je lična karta nosioca osiguranja). Ako ne želite da Vam se odštampa zdravstvena legitimacija onda samo popunite matične podatke na prvoj strani -podaci o osiguranom licu kome se izdaje zdravstvena legitimacija -podaci o sinu , i podatke o nosiocu osiguranja -osiguraniku.   Vaša je obaveza da zdr.legitimaciju odnesete kod Vašeg obveznika uplate doprinosa da na predviđenom mjestu za obveznika ovjere pečatom , upišu registarski broj  i istu donesete u najbližu poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li moja djeca mogu ostvariti zdravstveno osiguranje i koja je procedura obzirom da sam nezaposlena i nisam prijavljena na biro. Tri godine smo zivjeli u inostranstvu, a sada smo u Bosni, vec godinu dana. Djeca imaju bh drzavljanstvo. Unaprijed, hvala...
Mevludina, 08.09.2015
Odgovor: Iz postavljenog pitanja se ne možemo zaključiti gdje Vi i djeca imate regulisano prebivalište, obzirom da se u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13)., doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Ukoliko djeca imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo,  mogu se osigurati u skladu sa  Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.29/09). Članom 10 Odluke propisano je da obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite, a za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, je organ uprave kantona nadležan za obrazovanje u skladu sa članom 19 tačka 13 a. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting