Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, kakav je postupak i sta je potrebno od dokumentacije ako korisnik zdravstvenog osiuranja (penzioner), preseljava u Srbiju i tamo zeli uz penziju ostvariti i zdravstveno osiguranje. Napominjem da je penzija vec odjavljena. Srdacan pozdrav i hvala unaprijed!
Sanela, 12.04.2016
Odgovor: Za izdavanje obrazca BIH/SRB 109 (zdravstveno osiguranje BH-penzionera u Srbiji) potrebna je slijedeća dokumentacija : 1.Kopija rješenja od BIH penzije ili Uvjerenje  FZ PIO Sarajevo; 2.Kopija lične karte Srbije i uvjerenje o prebivalištu; 3.Odjava prebivališta iz BiH za Srbiju; 4.Potvrda ili izvod iz banke u Srbiji iz kojeg se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u Srbiji;  5.Odjava zdravstvenog osiguranja u Sarajevu (potrebno vratiti zdravstvenu knjižicu). Gore navedenu dokumentaciju predajete u nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u Srbiji prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Da li ZZO finansira hodalicu kao ortopesko pomagalo
Irma, 12.04.2016
Odgovor: Vaš upit nije precizan,pa Vam nismo u mogućnosti ni odgovoriti,naime niste naveli o kakvoj se hodalici radi, kakvo je oboljenje u pitanju,da li je osiguranik dijete ili odrasla osoba itd,itd...
Pitanje:    Postovani,da li porodilja moze ovjeriti zdravstvenu knjizicu,iako nisu izmirene sve obaveze prema zavodu za zdravstveno od strane poslodavca,jer treba zatvoriti porodiljno bolovanje?
Elma, 11.04.2016
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ br.46/10)  je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Da bi neko lice imalo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  potrebno je da obveznik uplate doprinosa izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne Porezne uprave i da  redovno uplaćuje  doprinos za isto.   Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. U tom slučaju možete  u jednoj od poslovnica Zavoda predati zahtjev za ovjeru uz priloženu medicinsku dokumentaciju, nakon čega će naše službe utvrditi da li se radi o hitnoj medicinskoj situaciji i biće Vam ovjerena zdravstvena legitimacija na određeni period, prema medicinskim indikacijama iz priložene medicinske dokumentacije.
Pitanje:    Poštovani na koji način mogu svoju majku da premjestim u kc Sarajevo iz kb Zenica gdje trnutno leži zbog loma kuka i koljena koje je isto potrebno ponovo raditi iz razloga što je loše urađeno i to je bio i razlog pada kada je polomljen kuk. E sada mene interesuje pošto ja živim sa porodicom u Sarajevu a majka ima isto i reumatoidni artritis pored svega da uradi operaciju u Sarajevu ,ima li ikakvu privilegiju kao porodica šehida pri odobravanju liječenja ili operacije u drugi kanton? Uslovi u Zenici su katastrofalni blago rečeno..Molim aako je moguće da mi u najkraćem roku odgovorite . LP...
Nermana, 11.04.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi  Vaša majka ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Da bi osigurano lice imalo pravo na ortopedsko ili drugo pomagalo   članom 10. Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstav, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 38/07, 29/08 i 40/14) propisano je  da osigurano lice stiće pravo na pomagalo pod uvjetom prethodno obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo   u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima, u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano. Obzirom da Vaša majka ima prebivalište u Zenici, čl. 19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02), utvrđeni su uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica, o potrebi  upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje. Nakon pribavljenog mišljenja  stručnog tima doktora medicine  u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi izvan kantona  u kome je to lice osigurano, izabrani doktor medicine  odmah  uputnicu sa mišljenjem stručnog tima doktora medicine dostavlja nadležnom organu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je  lice osigurano, radi  davanja saglasnosti za to liječenje.
Pitanje:    Udajem se za momka koji živi u austriji i ima hrvatsko državljanstvo zanima me da li vrijedi moje zdravstveno osiguranje koje imam ovdje u bosni ako se udam za njega jer necu moći ovjeravati knjižicu zdravstvenu molim vas pomozite
Selma, 11.04.2016
Odgovor: Budući da ste nam dostavili nepotpun podatak, a s ciljem pružanja adekvatnog odogovora potrebno je da nam dostavite ime i prezime kao i datum rođenja.  
Pitanje:    Sa nalazom dishushernije ,imam potrbu za banjom , rehabilitaciskim lijecenjem.Kako ostvarujem mogucnost tog lijecenja?
Vedrana, 11.04.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Postovani, kako da ostvarim pravo na popust za dioptrijska stakla? I moze li postupak ostvarenja prava, do koje visine vrijednosti refundiraate sredstva ili vi dajete neku potvrdu? Hvala...
Safija, 08.04.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona(dioptrijska) stakla imaju:djeca do 7 godina,redovni učenici do 18 godina i redovni studenti do 26 godina.
Pitanje:    Poštovani, u odgovoru u vezi refundiranja troškova za postavljanje fiksnoga aparata, a koji i mene zanima, naveli ste da "Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za fiksni aparatić iz razloga što Uredbom..... indikacije za fiksni aparat su teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje"!! Međutim, Uredbom je propisano da 34. Ortodontski aparat za lica do 18 godina a) pokretni aparat za jednu vilicu b) pokretni aparat za obje vilice u bloku c) fiksni ortodonski aparat Indikacije za fiksni ortodonski aparat: a)teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje. Na osnovu ovoga, čini mi se da vaš odgovor nije potpun. Logičnim mi se čini da bi pravo na refundiranje troškova imale osobe do 18 godina za koje ovlašteni doktor utvrdi da ima teške anomalije koje uzrokuju funkcionalne smetnje, a što vi u svom odgovoru niste naveli, niti ste onoga koji je to pitao posavjetovali da to učini. Da zaključim, moje je pitanje: - da li iko ima pravo na refundiranje troškova za postavljanje zubnog aparata, i pod kojim uvjetima? S poštovanjem, Rasim
Rasim, 08.04.2016
Odgovor: Mislimo da smo svojim odgovorom prema osiguraniku bili sasvim jasni.Pomenutom Uredbom, a o kojoj ste upoznati, za svako ortopedsko i drugo pomagalo ovlašteni ljekar specijalista izdaje prijedlog.Odgovor na Vaše pitanje je: pravo na fiksni ortodonski aparat imaju osigurana lica do 18 godina sa teškim anomalijama koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu u opštini Ilijaš iako sam prijavljena u Vogošći?
Hata, 07.04.2016
Odgovor: Ovjera zdravstvenih legitimacija vrši se u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, neovisno o mjestu prebivališta osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, čuo sam da je došlo do nekih promjena u vezi refundiranja troškova,pa želim da Vas pitam da li se treba obratiti Vama ili Federalnom zavodu za refundiranje troškova liječenja u inostranstvu? Hvala unaprijed
Srđan, 06.04.2016
Odgovor: Nema nikakvih promjena u pogledu uslova  za dodjelu pomoći za liječenja u inostranstvu. I dalje trebate imati konzilijarno mišljenje nadležne klinike o neophodnosti odlaska na liječenje u inostranstvo, pomoć se daje do 10.000 KM, od liječenja do podnošenja zahtjeva ne smije proći više od šest mjeseci, pomoć se ne daje unaprijd već po završetku ličenja uz dokaz da je račun plaćen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting