Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani! Moja prijateljica je oboljela od Mantle cell lymphoma i upravo prima prvu kemoterapiju. Nakon kemoterapija (a ima ih samo dvije) treba piti novi lijek Rituximab. Njena doktorica je uputila zahtjev fondu za odobrenje lijeka. Pitanje: Koliko treba vremena za odobrenje lijeka i kolike su mogućnosti da se isto dobije. Moram naglasiti da je bolest u ranoj fazi i da je na vrijeme otkriven.
Muamera, 04.04.2016
Odgovor: Lijek rituximab je dio Odluke o listi lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH te će te svoj upit proslijediti prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Interesuje me dali mogu dobiti povrat novca od zavoda za pretrage koje radim privatno s obzirom da nisam osigurana zbog dugovanja.Kako trebam da potpisem ugovor o placanju na rate.Tri godine nisam koristila nijednu vasu uslugu i sad cu da platim dug pa me interesuje dali ce mi se ista priznati ovo sto sam radila privatno?
Aida, 04.04.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, potrebno je da  se sa  zahtjevom za zaključenje ugovora o otplati duga za obavezno zdravstveno osiguranje na rate, obratite  nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Što se tiče povrata novca koji ste utrošili za pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ne postoji pravni osnov za isto, obzirom da u momentu pružanja zdravstvenih usluga  niste imali plaćene doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, da li trudnice imaju pravo na zdravstvenu zastitu bez obzira na zdravstveno osiguranje?
Adela, 04.04.2016
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju, što znači da u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u sklatu sa navedinim Zakonom morate biti zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi dati informaciju na koji nacin moze ostvariti zdravstveno osiguranje student starosti 20 godina koji se skoluje u inostranstvu, a oba su mu roditelja zdravstveno osigurana. Lijep pozdrav, Sabina
Sabina, 01.04.2016
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/02).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Poštovanje, Prijatelju je majka rođena 1957.godine. Bolesna je (difuzna fibrocističba mastopatija dojke) i nema zdravstveno osiguranje. Nema dovoljno godina kako bi se osigurala putem centra za socijalni rad, te je brisana sa evidencije biroa za zapošljavanje jer ima samo četiri razreda osnovne škole. Postoji li neki način na koji se može zdravstveno osigurati kako ne bi plaćala lijekove i preglede? Hvala na odgovoru, lp
Boris, 01.04.2016
Odgovor: Prema odrebi člana 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćena su navedenim zakonom. U konkretnom slučaju, pravo na zdravstvenu zaštitu može ostvariti kao član porodice osiguranika, odnosno može se osigurati preko supruga, uz uvjet da je on zdravstveno osigura ili preko sina uz uslov da je osiguranik, u ovom slučaju sin,  izdržava. Nadalje, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i, lica koja imaju status civilnih žrtava rata imaju pravo na zdravstveu zaštitu. S tim u vezi, potrebno je da se obratite Općini.  Ukoliko nije obuhvaćena nijednim navedenim ekspliciranim kriterijuma, može se lično osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva (od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6. Mjeseci unazad po cca. 62 KM= jedan mjesec. ) kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. U vezi s tim, potrebno je da se obratite u jednu od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovanje, imam pitanje u vezi djeteta 6 godina koje ima dijabetes melitus tip 1 sa 100% invalidnosti kojem je na sistematskom pregledu za upis u školu fizijatar preporučio "ortopedske uloške po dinamičkom otisku" a koji koštaju oko 130km. Pitanje da li se ovi ulošci mogu uraditi preko zavoda ili da se sredstva naknadno refundiraju i koja je procedura, hvala.
Nihad, 31.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS osigurava ortopedske uloške za djecu.Zahtjev za pomenute uloške trebate predati na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti nalaz specijaliste ortopeda,i ZP-6 obrazac koji ćete dobiti od porodičnog ljekara koji vodi vaše dijete.
Pitanje:    Postovani, roditelji su mi operisali mrenu, poslje operacije propisana im je odredjena dioptrija naocala. Zanima me da li se nocale mogu dobiti preko zavoda ?
Amra, 31.03.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju djeca do 7 godina,za redovne učenike do 18 godina,i za redovne studente do 26 godina.
Pitanje:    Postovani, Nedavno sam se udala u Njemackoj i tamo mi traze obrazac E-104 za prijavu na zdravstveno osiguranje mozete li mi objasniti postupak i gdje da vadim to,kakav je proces i odakle da pocnem i da jos da naponem prezime sam naravno promjenila ,bila bi vam zahvalna da mi kazete kakva je procedura. Srdacan pozdrav
Dženita, 30.03.2016
Odgovor: Obrazac E 104 se odnosi na zemlje članice  Evropske Unije.   Kod ovog zavoda možete dobiti obrazac BH 6 za Njemačku za vrijeme privremenog boravka u Njemačkoj najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini pod uslovom da ste kod nas zdravstveno osigurani ili potvrdu da ste ili da niste zdravstveno osigurani kod ovog zavoda.
Pitanje:    Postpvani, Koja je procedura ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje nakon sto se u poreskoj upravi podmiri dug za neuplacene doprinose ?
Selami, 30.03.2016
Odgovor: Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u cijelosti uspostavlja se danom izmirenja svih prispjelih, a neuplaćenih  doprinosa.  Slijedom te činjenice neophodno je da dostavite Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH, kojim se utvrđuje da nemate dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguanje, u najbližu poslovnicu Zavoda, gdje će Vam se utvrditi pravo na zdravstvenu zaštitu. Ovo iz razloga što je za kontrolu obračuna i uplate doprinosa stvarno i mjesno nadležan organ Porezne uprave FBiH.
Pitanje:    Postovani, Bila bih vam zahvalna kada biste mi odgovorili da li mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po bilo kakvom osnovu, prije nego sto izmirim postojeci dug za neuplacene doprinose ? Trenutno nemam zdravsteno osiguranje a u drugom sam stanju i ako bi mi mogli pojasniti kakva je procedura lijecenja osoba u dzavnim bolnicama, a koje nemaju zdravstvene knjizice ?
Ajla, 30.03.2016
Odgovor: Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je ko su osigurana lica. Dalje, od 01.01.2011.godine u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Za proceduru liječenja bez zdravstvene knjižice u državnim bolnicama, obratite se navedenim institucijama.   Podaci koje ste poslali su nepotpuni. Za dodatne informacije možete se obratiti u nekoj od poslovnica ZZOKS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting