Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, pitanje se tiče finansiranja Medicinski potpomognute oplodnje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prema odluci Parlamenta FBiH iz 2009. godine o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Navedenom Odlukom je utvrđeno da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira medicinski potpomognuta oplodnja do 37 godina starosti žene, kao i vještačka oplodnja do drugog pokušaja. Implementacija osnovnog paketa zdravstvenih prava je obaveza kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Koji je konkretno postupak za ostvarivanje prava iz navedene odluke, da li postoje klinike sa kojima Zavod ima sklopljen ugovor za refundiranje troškova po navedenom osnovu ili korisnik snosi troškove pa po završenom postupku predaje zahtjev za refundaciju kantonalnom zavodu? Unaprijed hvala na odgovoru.
Selma, 14.12.2015
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj:21/09), u okviru specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite -  ginekologija i akušerstvo, osigurava se usluga liječenja bračnog fertiliteta gdje spada i vantjelesna oplodnja. Obzirom da se javni zdravstveni sektor ne finansira po pojedinačnoj zdravstvenoj usluzi već u sklopu finansiranja cjelokupnog nivoa specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite, to se vantjelesna oplodnja ne finansira kao pojedinačna zdravstvena usluga već u sklopu svih zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima. Takođe, ZZOKS finansira zdravstvene usluge samo u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojim ima zaključen ugovor, a sa zdravstvenim ustanovama koje se bave vantjelesnom oplodnjom nema zaključene ugovore.
Pitanje:    Poštovani. Supruga je državljanin Crne Gore sa privremenim boravkom u BiH. Radim u obrazovnoj ustanovi i suprugu sam prijavio na zdravstvo u februaru 2014. Potom nakon sto sam produžio radni odnos ponovo sam je prijavio na osiguranje u septembru 2014. Isto sam uradio i u septembru 2015 god ( zdravstvena knjižica povjerena uredno ). Sada kada tražim potvrdu da supruga ima zdravstveno osiguranje u svrhu produzenja boravka dobijem odgovor da osiguranje nema da se mora odjaviti sa mog zdrqvstvenog osiguranja i samostalno osiguravati istim sto mora platiti osiguranje rwtroaktivno za predhodnih šest mjeseci. Interesu je me je li to u skladu sa zakonom i u suprotnosti sa zakonom o kretanju i boravku sttanaca kao i članom 30 zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH
Ermin, 09.12.2015
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Doprinos se  uplaćuje od dana prestanka osiguranja, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad (član 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju). Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Postovani, molila bih informaciju vezano za osiguranje roditelja. Da li postoji mogucnost da ja kao nosilac osiguranja prijavim majku. Do sada je bila osigurana preko biroa, ali je skinuta sa njihove evidencije. Trenutno ne ostvaruje prava ni po kojem osnovu. Ukoliko je to moguce, sta je od dokumentacije potrenbo da se dostavi. Hvala
Selma, 09.12.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, trenutno smo u postupku vantjelasne oplodnje u klinici NEW LIFE u Sarajevu, obzirom da smo podigli kredit da bi uradili postupak, interesuje me da li postoji mogućnost refundacije za predmetni postupak u Sarajevskom kantonu? Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Adisa, 09.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove vantjelesne oplodnje iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Koliko kosta dobrovoljno zdravstveno osiguranje za strance koji imaju odobren privremeni boravak u BiH?
Nejra, 09.12.2015
Odgovor:   Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.            Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .                       Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.  
Pitanje:    Postovanje, Da li zdravstveno osiguranje moze dobiti osoba koja je nezaposlena, ne studira ? Ako je pozitivan odgovor, koliko bi to kostalo mjesecno ? Hvala
Adna, 09.12.2015
Odgovor:   Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Dali je lijek MEMENTINE pokriven socijalnim?Hvaa
Sanja, 08.12.2015
Odgovor: Lijek Memantin tbl 30x10mg nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo koja je stupila na snagu 30.10.2015g,te se ne izdaje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Poslije opearacije lumbalnog dijela kičme ostao sa inkontinentan dg: paraparesis flakcida Korisnik sam pribora za inkontinenciju:pelene za odrasle, urinar kondomi i kese za urin 800ml uz nogu. Danas kada je trebalo ovjeriti potvrdu, vraćeno da treba nalaz specijaliste. Kojeg? Neurologa ili i urologa.- pOz
Emir, 08.12.2015
Odgovor: Da bi ste ovjerili potvrdu potrebno je da dostavite nalaz specijaliste neurologa.
Pitanje:    Postovani, nakon pregleda ortopeda utvrdeno je da mi je potrebna fizioterapija. U domu zdravlja u Vrazovoj ulici sam narucena za mart 2016.godine. Obzirom da imam bolove bilo je neophodno da prije tog roka pocnem sa terapijom koja bi mi pomogla. Odlucila sam da privatno pocnem sa terapijom i kad osjetim poboljsanje prekinem je i sacekam mart da nastavim u Vrazovoj koliko bude potrebno do ozdravljenja. Interesuje me da li imam pravo na neko ucesce u troskovima i ako imam kome se mogu obratiti sa racunom. Ja sam dobrovoljni osiguranik u Kantonu Sarajevo, Opstina Centar (osiguranje po clanu 27). Registarski broj: ......., sifra djelatnosti je 09. Hvala unaprijed, srdacan pozdrav Silvija
Silvija, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne participira u troškovima liječenja izvršenih u privatnim zdravstvenim uslugama iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor o pružanju usluga.
Pitanje:    Poštovani, da li je postupak medicinskog obrezivanja (sunećenja) pokriven zdravstvenim osiguranjem, te da li je , s tim u vezi ovaj postupak moguće obaviti u državnoij bolnici ( Koševo ili Vojna bolnica),konkretno u Sarajevu? Lp
Seid, 08.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokriva troškove medicinskog obrezivanja ukoliko je isto medicinski opravdano .Pomenuta usluga može se obaviti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi tj KCUS-u.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting