Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Obzirom da sam prije nekoliko dana izgubila pravo na zdravstveno osiguranje preko Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo, odlučila sam se sama sebi uplaćivati zdravstveno osiguranje. Zanima me gdje mogu nabaviti Zahtjev za prijavu osiguranja po članu 27. Također me zanima da li je Dokaz o uplati doprinosa za prijavu na osiguranje ustvari uplatnica, te gdje da odnesem sve te prikupljene dokumente?
Dina, 26.05.2015
Odgovor:        Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.       Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani,imam dijete s poteškoćama u razvoju,100%invalid,inače boluje od dermatitis atopica tako da sve kreme i kapi za oci i ostale preparate za njegu plaćamo punu cijenu.Da li mogu refundirati dio novca,inače i ja i supru smo na BIROu.Hvala
Mersiha, 26.05.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za kupljene preparate možete podnijeti u Zavod zdravstvenog osiguranja KS.Uz zahtjev je potrebno dostaviti medicinsku dokumentaciju gdje su propisani lijekovi ,orginalni račun iz apoteke u kojoj su kupljeni lijekovi,fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani,Ja sam na birou moj suprug je RVI 70%,zanima me s obzirom sa sam imala 4 spontana i sada na zahtjev ljekara moram raditi test na trombofiliju,ja sam radila neki test na transfuziji ali posto mi nisu neki faktori uredu napisano mi je da moram raditi molekularno testiranje na trombofiliju a transfuzija nema reagense,da li ja imam pravo na refundaciju novaca ako to uradim privatno, Hvala
Merima, 26.05.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za urađenu analizu možete podnijeti u Zavod zdravstvenog osiguranja KS.Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirano da se navedena analiza uradi,orginalni račun iz privatne ustanove,i izjava Zavoda za transfuziologiju da se pomenuta analiza kod njih ne radi potpisana od stane direktora navedene ustanove.
Pitanje:    Mojoj majci je 80 godina,ona prima malo njemacke penzije,momentalno je kod mene u njemackoj,postala je skrozi dementna, i mora se vratiti nazad u sarajevo,ona ovdje nije nigdje zdravstveno osigurana i nema pravo ovdje na to ni preko njene penzije,kako se moze onda zdravstveno u sarajevu osigurati?
Amela, 25.05.2015
Odgovor: Kako je majka uživalac Njemačke penzije treba da postupite u skladu sa Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom koji je zaključila SFRJ, a Bosna i Hercegovina preuzela („Službeni list SFRJ“-Međunarodni ugovor, br. 9/69).
Pitanje:    Postovani, da li mogu ovjeriti zdravstvenu knjizicu u bilo kojoj opstini u KS ili samo u opstini gdje sam prijavljena?
Alnesa, 25.05.2015
Odgovor: Obratite se Službi za zapošljavanje KS, s obzirom da su oni uplatioci zdravstvenog osiguranja za Vas.
Pitanje:    Snaha uplačuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Sada treba da se porodi, da li preko sebe može zdravstveno osigurati i dijete. hvala
Izeta, 25.05.2015
Odgovor: Dijete se može osigurati preko majke, potrebno je da u najbližoj posovnici kupite ZO1 obrazac za prijavu člana, popunite ga i sa rodnim listom od djeteta i ličnom kartom osiguranika prijavite dijete na šalteru poslovnice.
Pitanje:    Poštovanje, dana 20.04.2015. godine sam vam poslao upit, a u vezi refundacije troskova lijecenja u republici hrvatskoj. radi se o rupturi prednjeg kriznog ligamena i imam napismeno papir od konzilija ljekara iz bolnice kosevo da se ta operacija ne moze izvesti u klinickom centru. molim vas da mi odgovorite vrijedi li moje zravstveno osiguranje i u ovom slucaju.
Zoran, 25.05.2015
Odgovor: Svrha inostranog osiguranja jeste korištenje zdravstvenih usluga u hitnim medicinskim slučajevima u zemljama sa kojima BiH ima sklopljen ugovor 30 dana u toku jedne kalendarske godine, a što se tiče naplate medicinske dokumentacije obratite se JU Dom zdravlja KS jer Zavod nij nadležan po tom pitanju.
Pitanje:    poštovani treba da uradim rekonstrukciju prednjeg kriznog ligamenta koji je u potpunosti pukao. konziliji ljekara iz bolnice kosevo mi je dao napismeno potvrdu da takva operacija ne moze biti urađena u klinickom centru sarajevo. definitivno rjesenje je artroskopska rekonstrukcija prednjeg kriznog ligamenta. moje pitanje glasi moze li ova operacija biti finansirana iz zavoda za zdravstveno osiguranje ili mogu li ja novac koji cu dati za tu operaciju refundirati. a) ako se ta operacija obavi u privatnoj poliklinici u bih b) ako se obavi u hrvatskoj c) ili gdje je jeftinije i koji je postupak da to refundiram
Zoran, 25.05.0015
Odgovor: Članom 37. Zakona je utvrđeno  da se zdravstvena zaštita pruža osiguranicima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Zavod nije zaključio ugovor za navedenu  uslugu, ne postoji pravni osnov da Zavod  izvrši  refundaciju troškova liječenja.   Pravni osnov za refundaciju traženih sredstava, ne može biti nedostatak ne implatanata za rekonstrukciju prdnjeg križnog ligamenta kako je navedeno u konzilijarnom mišljenju KCU-Sarajevo-Klinika za ortopediju i traumatologiju.Kako Zavod redovno dostavlja materijalne troškove KCU Sarajevo, nabavka potrebnog materijala je u nadležnosti menadžmenta ustanove koji je dužan da blagovremeno ugovori nabavku potrebnog materijala.
Pitanje:    Poštovani, da li mi možete dati odgovor na sljedeći slučaj što se tiče refundacije bolovanja preko 42 dana. Zahtjev se odnosi na bolovanje iz 2011 godine, a predato je Zavodu u 2014.godini. S tim me zanima u kojem roku je pravno lice obavezno predati Zavodu zahtjev za bolovanje preko 42. dana i da li postoji vrijeme zastare?S poštovanjem.
Naida, 21.05.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti vezano za konkretan slučaj, potrebno je da se obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda gdje ste predali zahtjev za refundaciju naknade plaće zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Poštovani, Treba mi pojašnjenje po pitanju dobijanja osiguranja u inostranstvu: podnijela sam zahtjev za osiguranje za dvoje djece i sebe (djeca su osigurana na moje ime) tokom putovanja u Mađarsku i Hrvatsku, u dva dijela (jedan dio u junu 2015., a drugi dio u augustu 2015.). Da bih predala zahtjev morala sam platiti 20KM Domu zdravlja Stari grad za izvode iz medicinske dokumentacije za djecu. Od Zavoda sam dobila Potvrdu za putovanje u Mađarsku i Hrvatsku za juni 2015., a za august 2015. ću opet morati predati Zahtjev i, naravno, opet platiti 20KM za izvode iz medicinske dokumentacije. Moje pitanje je: 1.Da li su domovi zdravlja u Kantonu Sarajevo u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Sarajevo, jer vaše kolege kažu da domovi zdravlja nelegalno naplaćuju izvode iz medicinske dokumentacije. Kako je moguće da oni tako dugo nešto nelegalno naplaćuju (zadnje dvije godine su mi to naplaćivali) i zar je moguće da ne postoje inspekcije ili kontrole rada domova zdravlja? 2.Ako opet moram platiti pomenute izvode, onda ne vidim svrhu ovakvih Potvrda, jer mogu uzeti i putničko osiguranje kod PRIVATNIH osiguravajućih kuća. Zašto uopće nudite inostrano osiguranje svojim osiguranicima, kada ja, kao osiguranik, nemam koristi od toga? Poštenije i profesionalnije bi bilo da kažete da ne nudite ovakve opcije, a ne da okolnim putem preko domova zdravlja ipak ovo naplatite od osiguranika. Napominjem da sam, unazad 2-3 godine, koristila ovo osiguranje.U svojoj arhivi možete provjeriti da nikada nije ni iskorišteno, a kamoli zloupotrijebljeno. Kolege iz Zavoda su napomenule da se ne može izdati Potvrda za august 2015. na osnovu sadašnjih izvoda iz medicinske dokumentacije, jer se stanje "može preko noći promijeniti". Stanje se može "preko noći promijeniti" i u toku mjesec dana. Ne namjeravam ponovo plaćati domovima zdravlja 20KM za izvode, a vi ako nemate nadležnosti spriječiti nelegalne radnje domova zdravlja, onda recite, da ne gubim vrijeme sa Zavodom, već da kupim putničko osiguranje. Lp
Amela, 20.05.2015
Odgovor: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji odlaze u inostranstvo na privremeni boravak, bez obzira na razlog boravka, a da bi se u hitnim medicinskim slučajevima mogli liječiti u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, trebaju prije odlaska postupiti u skladu s Sporazumom o socijalnom osiguranju koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa određenim državama ili je preuzela potpisani Sporazum bivše države, kao i Pravilnikom o uvjetima i načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH“ br.31/02) Navedenim propisima je utvrđeno da je neophodno da osiguranici prije odlaska u inostranstvo  dobiju ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje.  Nakon toga osiguranik u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje se odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko smatrate da su Vam navedeni troškovi naplaćeni suprotno važećim propisima, obratite se  Domu zdravlja gdje ste izvršili plaćanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting