Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam bila redovan student i imala zdravstveno osiguranje preko mame koja je penzioner. Sada sam se prebacila na vanredan studij i zaposlila, poslodavac me prijavio. Popunila sam obrazac za odjavljivanje i prijavljivanje zdravsta, sta dalje? Gdje se odjaviti? Unaprijed hvala.
Matea, 05.11.2015
Odgovor: Prijavu i odjavu sa zdravsvenog osiguranja rješavate preko Porezne uprave prema mjestu pribivališta.
Pitanje:    Postovani, izgubila sam svoju zdravstvenu knjizicu. Zamolila bih Vas da mi odgovorite kakva je procedura u ovom slucaju?
Fatima, 05.11.2015
Odgovor: Novu knjižicu kupujete u poslovnicama ZZOKS koju popunjavate također u poslovnici uz ličnu kartu.
Pitanje:    Postovani koji dokumenti trebaju za samovoljno pirjavljivanje zdravstvenog osiguranja
Saša, 04.11.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    POštovani, moj otc je nedavno pokopao suprugu-moju mačehu (živjeli su u izvanbračnoj zajednici ) na osnovu člana 52.Zakona o zdravstvenom osiguranju je moguča naplata pogrebnih troškova. Zanima me šta je potrebno predložiti od dokumenata i kakav je postupak, Hvala za odgovor
Danijela, 04.11.2015
Odgovor: Zavod ne refundira pogrebne troškove.
Pitanje:    U random odnosu sam 18 godina imm zdravstveno osiguranje .Interesuje me da li moj suprug I moja punoljetna kćerka koji su strain državljani imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko mene.
Amela, 04.11.2015
Odgovor: Vaše dijete se može osigurati kao član osiguranika uz uvjet dostave Rješenja ministarstva sigurnosti BiH kojim se uvrđuje pravo na privremeni boravak u BiH na godinu dana. Zakonom o zdravstvenom osiguranju djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Bračni drug koji je strani državljanin ne može biti osiguran kao član porodice.
Pitanje:    Poštovani, ako bih mogao dobiti informaciju vezi dioptrijskih naočala. Naime ja sam 1976 godište i imam dioptriju -4,252 sa cilindrom na oba oka. S obzirom da moram nabavljati naočale interesuje me da li je moguće dobiti dio učešća preko zavoda zdravstvenog osiguranja? Unaprijed hvala na brzom odgovoru
Dragan, 04.10.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju redovni i učenici do 18g, i redovni studenti do 26g.
Pitanje:    Poštovani, imam uredno zdravstveno osiguranje u BiH , otišao sam u mirovinu ( diskus hernija prije 10 godina i infrakt i ugradzen stent prije 4 godine )I sada želim iz zdravstvenih razloga da u R Hrvatskoj provodim vise vremena, A imam tamo i naslijedyenu porodicnu imovinu.( mozda se I preselim ) Kako mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, i mogućnost dobijanja police zdravstvenog osiguranja.
Mugdim, 03.11.2015
Odgovor: Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u iinostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Za vrijeme stalnog prebivališta u R.Hrvatskoj potrebno je: 1.Izvorno rješenje od penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Hrvatske i uvjerenje o prebivalištu iz R.Hrvatske 3.Odjava prebivališta iz R.BiH za R.Hrvatsku 4.Potvrda iz banke da se BIH penzija isplaćuje u R.Hrvatsku 5.Odjaviti zdravstveno osiguranje u Sarajevu i vratiti zdravstvenu knjižicu .
Pitanje:    Su pruga mi je na neodredzeno zsposlena privatna firma 13 god .a sada je trudna interesuju me njena prava poslodavac je salje na bolovanje 3 je mjesec imala je problema hvala ...
Kemal, 02.11.2015
Odgovor: Pitanje je nejasno.Ukoliko imate nedoumice u vezi prava iz radnog odnosa potrebno je da se obratite inspekcijskom organu nadležnom za nadzor primjene propisa iz oblasti istog.
Pitanje:    Postovanje... Molila bih vas informaciju o nacinu ostvarivanja zdravstvene zastite za nase malodobno dijete. Naime, muz i ja smo stalno prijavljeni u Cazinu, USK, gdje i ostvarujemo zdravstvenu zastitu kao i nase dijete do sada. S obzirom da smo oboje zaposleni u Oruzanim snagama, muza su prije 2 godine prebacili u Tuzlu a mene u Sarajevo. U medjuvremenu sam se porodila, porodiljski dopust provela kuci u Cazinu ali sad pocetkom novembra trebam poceti raditi. Bebu od 13 mjeseci sam dovela sa sobom i zanima me da li postoji nacin da je nekako osiguramo a da ne mijenjamo mjesto prebivalista? U slucaju da se prijavimo ovdje za stalno, gubim prava na novcane naknade u radnom odnosu ( pr. za stan a ovdje smo podstanari i moramo placati stanarinu). Postoji li mogucnost da samo prijavimo bebu? Hvala unaprijed na odgovoru
Šehrizada, 30.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Obzirom da je dijete  osigurano u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao član porodice osiguranika čije je prebivalište  je u Cazinu, prava iz zdravstvene zaštite  može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine Federacije BiH“ br.41/01).  O načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite  po navedenom Sporazumu informišite se kod Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Moj zet nije zaposlen nigdje, (imao nekada firmu, sada pod stečajem) nije na birou, nema penziju, nema zdravstveno osiguranje, kako i šta uraditi da mu se obezbjedi zdravstveno osiguranje, jer je čovjek obolio i potrebno mu je liječenje. Da li se može osigurati preko supruge koja je zaposlena??? Ukoliko je jedino rješenje samofinansiranje možete li mi reći koji je iznos u pitanju???
Amira, 29.10.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne i detaljnije informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting