Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje, Zanima me da li je Xarelto 20mg jos uvijek na esencijalnoj listi i koliko je učesče zavoda? Unaprijed hvala. L.P.
Vernesa, 29.10.2015
Odgovor: Novom Odlukom o pozitivnoj,bolničkoj i magistralnoj listi lijekova KS objavljenoj u Službenim novinama br 39 od 08.10.2015.g. lijek Xarelto tbl 28× 20mg nije na esencijalnoj listi ,te se ne može osigurati na teret ZZOKS.
Pitanje:    Da li preko ZZO mogu nabaviti mrežicu za trbušni zid ? U pitanju je mrežica dim.: 5x5 cm; ili 3x5; ili 4x7. U pitanju je apsorbirajuća mrežica koja se može stavljati kod djece. radi se o operaciji na KCU Sarajevo.
Elvedin, 29.10.2015
Odgovor: Mrežicu za trbušni zid ne možete nabaviti preko Zavoda zravstvenog osiguranja KS.Ukoliko operativni zahvat mislite raditi u UKCS ista Vam mora nabaviti pomenutu mrežicu  za operativni zahvat.
Pitanje:    Poštovani, Suprug, djeca i ja smo promijenili adresu prebivališta iz ZDK u Kanton Sarajevo a nastanjeni smo na području Općine Novo Sarajevo. Već smo izvršili promjenu ličnih dokumenata i CIPS prijava za dvoje maloljetne djece. Da li bi ste mi mogli objasniti koje korake bi trebali poduzeti kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Prijavu na zdravstveno osiguranje je izvršio poslodavac i za mene i za supruga, ali nisam sigurna šta trebamo poduzeti kako bi osigurali djecu. Također nas zanima gdje možemo dobiti informacije kojoj porodičnoj ambulanti pripadamo mi a kojoj djeca (8 i 14 godina) te koja je procedura za prebacivanje zdravstvenih kartona? Hvala i lijep pozdrav!
Alisa, 28.10.2015
Odgovor: Nadležna poslovnica Porezne uprave FBiH je nadležna za prijavu i odjavu osiguranika na zdravstveno osiguranje. Provjeru vaše prijave na zdravstveno stanje možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda na šalteru kod referenata. Ukoliko dobijete potvrdan odgovor potrebno je da poslodavac u vašu zdravstvenu legitimaciju (koju možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda) stavi svoj pečat i nakon toga vraćate se u poslovnicu Zavoda, referenti unose vaše podatke u zdravstvenu legitimaciju i vrše ovjeru zdravstvene legitimacije (pod uslovom da postoji redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje). Prijava djece kao člana osiguranika vrši se na slijedeći način. Potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete obrazac za prijavu na osiguranje. Taj obrazac popunjava vaš poslodavac i stavlja svoj pečat. Na taj način popunjen obrazac vraćate referentu i isti stavlja pečat Zavoda i vrši prijavu člana na osiguranje. 
Pitanje:    poštovani.moje pitanje je za mog oca koji je imao ugostiteljsku radnju od 2001do 2007 god,koju je te godine i odjavio u opštini i dobio rješenje o zatvaranju iste,što je van pameti nije plačao nikako ni doprinose ni porez te je tako nagomilao dug za sve oko 35000km,ja sam mu predao sve u poresku upravu i dobio je rješenje tačno koliko je kome dužan mislim na pio ,zdravstvo i porez.radi se o tome da sam mu predao zahtjev za penziju i dogovorio sa piom da mu dug odbijaju od penzije,rješenje još nije dobio,,.zanima me šta bi bilo najbolje da uradi i gdje da idem da rješi dug prema vama i kako da ga odjavim iz sistema te dali če moči imati zdravstvenu zaštitu ako dobije penziju .napominjem da ga je pio odjavio i pristao na sporazum oko duga prema njima.ja mu već sedam godina kupujem inzulin jer ima veliki dijabetes .unaprijed puno hvala
Darko, 28.10.2015
Odgovor: Predlažemo Vam da sa  dokumentacijom dođete u prostorije Zavoda-Služba pravnih poslova. Termin dogovoriti pozivom na telefon 725-255.
Pitanje:    Poštovani, ako imam uredno zdravstveno osiguranje, da li postoji mogućnost dobijanja police zdravstvenog osiguranja ako putujem često u susjedne zemlje ili zemlje EU? Koliko dugo traje ta polica, tj. da li se mora svaki put jednokratno vaditi, koliko dana putovanja pokriva, koja je procedura za njeno dobijanje i koja cijena. Hvala.
Alma, 28.10.2015
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.  
Pitanje:    imam 70 godina ugrađen mi je stent kako mogu ostvariti pravo na banjso liječenje ?
Mustafa, 28.10.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidžao, sigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Poštovani, Radim u Medijskom centru Npredak doo, firma ne uplaćuje dopronose na i iz plaća, kao ni plaće. Kako sam srčani bolesnik, uskraćena sam za pravo zdravstvene zaštite. Iz tog razloga sam dala otkaz ugovora o radu, kako bih otišla na burzu rada i na taj način ostvarila zdravstveno osiguranje. Lijepo Vas molim da mi odgovorite, da li me firma može odjaviti sa poreske, ako nisu uplatili doprinose i plaće od juna 2015.godine. Slučaj sam prijavila i poreskoj službi, u jedinstveni sektor za kontrolu i prinudnu naplatu, javno, ne anonimno i još nikada inspektori nisu izašli na teren. Unaprijed zahvalna
Snježana, 27.10.2015
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) koji su u primjeni od 01.01.2011.g., Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. U skladu sa navedenim propisima potrebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi gdje  imate prebivalište.   
Pitanje:    Poštovani,da li po prestanku radnog odnosa ako se prijavi u roku od 30 dana na biro,strani državljanin sa privremenim boravkom ima pravo na zdravstveno osiguranje ?
Selma, 23.10.2015
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje, koji je obveznik obračunavanja i uplate doprinosa  za obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica.
Pitanje:    poštovani, postoji li način da Zavod plati sve troškove liječenja osiguranika u inostranstvu, konkretno u Hrvatskoj, a ne samo do iznosa od 10.000 KM? operacija kičme moje 16-godišnje kćerke košta 7.700 eura, samohrani sam roditelj, na Birou rada, a ona prima dječ.dodatak hvala
Snježa, 23.10.2015
Odgovor: Nažalost, takva opcija za sada ne postoji u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Provjerite da možda dijagnoza ne spada u vertikalni program zdravstvene zaštite u okviriu Fonda solidarnosti koji vodi Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    Postovani Zanima me da li moj otac kao penzioner treba platiti kolor dopler krvnih sudova, ili je oslobodjen placanja? Hvala
Sanja, 21.10.2015
Odgovor: Mišljenja smo da kolor dopler krvnih sudova ne trebate platiti, ali Vam savjetujemo da pošaljete upit prema zdravstvenoj ustanovi te provjerite naše navode.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting