Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Pošto mi supruga trenutno nije zaposlena i nije na birou, a ja radiim u organima državne službe, njezino pravo na zdravstvenu zaštitu sam riješio tako što sam je osigurao kao član porodice preko sebe. Međutim, iako je dobila zdravstvenu knjižicu istu u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS neće da ovjere jer joj poslodavac (privatna firma) kod koje je prije radila (na rukovodnom mjestu), kao obveznik uplate doprinosa nije redovno uplaćivao doprinose. Intersuju je me na na osnovu koje odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju, mojoj supruzi neće da ovjere zdravstvenu knjižicu, iako moj poslodavac redovno uplaćuje sve doprinose. Napominjem, da se firma kod koje je moja supruga nekada radila nalazi u drugom kantonu i da se radilo o manjoj porodičnoj firmi, sa dva uposlenika, koja je trenutno po mojim informacijama pred stečjem, odnosno pred zatvaranjem. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Dino, 20.07.2015
Odgovor: Da biste dobili konkretan odgovor potrebno je da nam dostavite podatke (ime, prezime, JMB) Vaše supruge, kako bi uvidom u službenu evidienciju Zavoda utvrdili o čemu se radi i Vama dali ispravan odgovor.
Pitanje:    Pošovani, Molim Vas, koja je procedura da moj otac,penzioner,90 godina,živi u Sarajevu, dobije besplatne pelene za odrasle? Pelene su mu neophodne svakodnevno. Hvala,s poštovanjem, Ana Okuka
Ana, 16.07.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pelene imaju osiguranici sa bolestima povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,bolesti i povrede organa male zdjelice koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice, kao i bolesti mentalne retardacije.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u organu državne sluzbe i interesuje me da li imam pravo na refundiranje sredstava utrosenih na ime participacije troškova ESWL tretmana (tretman razbijanja bubreznog kamenca) u KCUS-u. Napominjem da sam za svaki obavljeni tretman bila dužna platiti troškove participacije u iznosu od 71 KM.
Aldiana, 16.07.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše zdravstvenim ustanovama za liječenje naših osiguranika pa tako i tretman razbijanja bubrežnog kamenca.Troškove participacije snosi sam osiguranik.
Pitanje:    Postovani, da li se cijena dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja umanjuje za iznos koji osoba vec placa putem ugovora o djelu? Unaprijed hvala.
Božana, 14.07.2015
Odgovor: Ugovor o djelu ne utiče na umanjenje iznosa koji je potrebno uplatit za obavezno zdravstveno osiguranje iz razloga što po navedenom ugovoru lica se ne prijavljuju kao osiguranici u zavodu zdravstvenog osiguranja. Članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu osigurana na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje dužna su da se lično osiguraju, na taj način što će uplaćivati lična sredstva  kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,  pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Poštovani, imam navršenih 26. godina i redovan sam student II ciklusa i trebao bih magistrirati u predstojećem periodu (mjesec do dva). Interesuje me, da li ostvarujem redovno zdravstveno osiguranje preko Biroa za zapošljavanje od momenta prijave na biro poštujući zakonsku regulativu prijave na biro u roku od 90 dana od završetka studija / magistriranja.
Nedim, 13.07.2015
Odgovor: Ukoliko se u skladu sa članom 19 tačka 12 alineja 6 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), prijavite zavodu za zapošljavanje, imate pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li pravno lice treba da prijavi ZZZO KS da je zaposlenik, koji je otvorio bolovanje, produžio da koristi bolovanje preko 42 dana? Da li postoji neka posebna forma obrasca za ovaj slučaj koji se preuzima u ZZZO KS? Ili se nakon završenog bolovanja uz doznake i ostalu dokumentaciju, vrši refundacija sredstava od ZZZO KS? Također, da li je zaposlenik dužan da donese doznake sa nalazima komisije ukoliko je bio na bolovanju preko 42 dana, a bez obzira da li je pravno lice u tom periodu prijavilo ZZZO KS da je zaposlenik na bolovanju. Unaprijed hvala.
Elmedina, 09.07.2015
Odgovor: Pravno lice ima pravo na refundaciju određenih sredstava za period od preko 42 dana spriječenosti za rad uposlenika, pod uslovom da su ispunjeni propisani kriteriji o čemu će Vas informisati odgovorna osoba u nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), gdje ćete se obratiti po isteku navedenog perioda te predočiti izvještaj o bolovanju te mišljenje Prvostepene ljekarske komisije.
Pitanje:    Poštovani, Uposlenica moje firme ima prebivalište na području Kantona Sarajevo i od prije tri dana je na porodiljnom odsustvu. Obzirom da je dostavila samo nalaz liječnika na kom piše "porodiljno odsustvo 06.07.2015), zanima me izdaje li se na području vašeg kantona NOM 1 obrazac i imam li pravo tražiti da se takav obrazac dostavi?
Dragan, 09.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se za pojašnjenje u vezi porodiljskog odsustva obratite nadležnoj općinskoj službi u Kantonu Sarajevo, dakle općinskom organu prema mjestu prebivališta uposlenice.
Pitanje:    Postovani, imam uposlnicu iz ilidje koja je na bolovanju vec 5 mjeseci, trebam da trazim refundaciju za bolovanje pa me interesuje nacin obracuna za refundaciju, koja je dokumentacija potrebna i koji zahtjevi, te prilozi osim doznaka , hvala
Amina, 08.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa dostupnom dokumentacijom obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Poštovani! Do prije 3 mjeseca sam radio u poduzeću na području Kantona Sarajevo a živim na području Republike Srpske i imam tamo prijavljeno prebivalište. Obzirom da je mom mestu stanovanja bliži dom zdravlja na području F BiH ja i moja porodica smo se liječili na području F BiH i moja firma iz Sarajeva je redovno 10 godina uplaćivala obveze za zdravstveno osiguranje u tom kantona gdje sma se liječio. Prije tri mjeseca sam otišao u starosnu penziju i dobio sam sada rješenje te bi trebao i da u zdravstvenoj knjižici promjenim osiguranika sada F MIO PIO jer penziju ostvarujem iz Federacije. U MIO PIO područnom zavodu zdravstvenog osiguranja su sada počeli praviti probleme kao nemam prijavljeno prebivalište ali ja ne želim da se liječim na teritoriju RS nego u federaciji gdje sam do sada . Molim vas da mi pojasnite šta da uradim je rmi je sve to nejasne i zašto ne mogu da to ostvarim jer mi je faktički i sada poslodavac iz F BiH (MIO PIO) . Molim Vas za hitan odgovor.
Asmir, 07.07.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo potrebno je da Vi i Vaša porodica imate prijavljeno prebivalište  u KS.
Pitanje:    zanima me na koji se broj nazvati da se vidi u kojem je procesu refundiranje inekcije Rogan.Hvala
Edina, 07.07.2015
Odgovor: Da bi ste se informisali za refundaciju sredstava za Rogam amp nazovite broj 033 725 220.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting