Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, bila sam osigurana po članu 27 ZZO - dobrovoljno zdravstveno osiguranje, ali sam prije 10 mjeseci prestala koristiti usluge i nisam uplaćivala,jer sam bila odsutna. Kako mogu sada postati ponovno korisnik ovih usluga, a da nemoram platiti za ono što nisam koristila? hvala unaprijed
Irma, 02.02.2016
Odgovor: U skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -       Uplatnica; -       Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja; -       Fotokopija lične karte.   Konkretno u Vašem slučaju, a da biste i dalje mogli ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu Zakona, potrebno je da uplatite neuplaćene mjesece i nastavite dalje uplaćivati, i na taj način budete zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Hronićni sam srćani bolesnik-infrakt i ugradnja Defibrilatora u srce, prošle godine sam izdvojio oko 1.000.00 km za razne lijekove.Pitanje glasni mogul predati zahtjev zavodu za refundiranje troškova liječenja jer imam sve račune.
Sakib, 02.02.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Zahtjev  za refundaciju ste mogli predati u toku prošle godine.
Pitanje:    Poštovani, prije šest mjeseci predala sam zahtjev za refundiranje novca za lijek Rhogam, te mi je prije sedam dana vraćena dokumentacija i zahtjev za refundiranje troškova za dati lijek, jer je dio ampularne liste lijekova i kao takav dom zdravlja je bio u obavezi da obezbijedi. Ali u domu zdravlja kažu da oni nemaju taj lijek, te da pacijent kupuje, pa mu Zavod za zdravstveno osiguranje refundira novac. Moje pitanje je: Kome ja dalje da se obratim? Hvala i lijep pozdrav.
Elma, 02.02.2016
Odgovor: JU Dom zdravlja Sarajevo je bila dužna da nabavi pomenute ampule te ukoliko iste nisu nabavili da Vam refundiraju sredstva.
Pitanje:    Pozdrav, prije 4 mjeseca smo podnijeli dokumentaciju za refundiranje sredstava za inekciju Rogam koju smo morali sami kupiti. Prije nekoliko dana je od Vas došao negativan odgovor i obrazloženje da se novom odlukom koju je donijela Vlada KS ne refundiraju sredstva za ovu inekciju, dok se ista inekcija refundirala po "staroj" odluci. Zaista se čini neozbiljno da dobijemo ovakav odgovor i da pri tome nemamo nikakvo pravo na žalbu na rješenje koje ste nam dostavili. Samo površno poznavanje prava ukazuje na to da ste grubo prekršili naše pravo na refundaciju, jer se pozivate na odluku koja je donešena, usvojena i objavljena tek nakon što smo mi Vama za refundaciju dostavili sve uredne papire. Zapravo inekcija je primljena 01. 10. 2015 godine i kao takva ulazi u sistem za refundiranje po staroj odluci, jer je nova odluka objavljena u Sl. novinama KS 39/15 tek 08. 10. 2015 godine, a pravno neka odluka stupa na snagu tek objavljivanjem iste u Službenim novinama. Obraćam Vam se individualno jer su narušena moja prava na refundaciju i molim za obrazloženje i ispravku greške koju ste načinili. U suprotnom ću biti primoran da Vas tužim i da svoja prava tražim putem nadležnog suda i javnom afirmacijom ovog problema, jer smatram da nisam jedini koji je upao u ovaj međuprostor u kojem je evidentna manipulacija od strane Vaše ustanove. Molim Vas da mi odgovorite u najkraćem mogućem roku. Pozdrav.
MK, 02.02.2016
Odgovor: Žalbu na odgovor Zavoda trebate uputiti u pisanoj formi preko protokola te će te dobiti odgovor po žalbi.
Pitanje:    Poštovani, U julu mjesecu 2015. godine smo zatražili refundaciju troškova za Rogam vakcinu (Immunorhon 300) u iznosu od 114,05 KM koju je supruga primila nakon poroda koji se desio 11.05.2015. godine, a po osnovu prava na povrat novca prema Odluci o listi lijekova Kantona Sarajevo (SN KS br.36/13, 50/13 i 51/13). O mogućnosti za povrat novca smo informisani od strane porodilišta Jezero i ZZO KS. U navedenom periodu, jedini način za dobivanje iste je bila kupovina u apoteci, a da će nam troškovi biti naknadno refundirani od strane ZZO KS. Tako smo i postupili. Međutim, prema predmetu br: 05-8971/15 od 15.01.2016. g., dobili smo odbijenicu za refundaciju troškova, koja se poziva na Odluku o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova KS (SN KS br.39/15), te da troškove trebamo snositi sami. Navodno, lijek je dio ampularne liste i da je zdravstvena ustanova u kojoj se supruga porodila trebala da obezbjedi isti. S obzirom da je u vrijeme poroda supruge važila prvonavedena Odluka, te da je drugonavedena Odluka donešena u mjesecu oktobru 2015. godine, dakle oko tri mjeseca nakon podnošenja našeg zahtjeva, a skoro 6 mjeseci nakon što se supruga porodila, drugonavedena Odluka nije primjenjiva jer nije vrijedila u vrijeme poroda i samim tim nije mogla biti primjenjena. Dakle, uočili smo nepravilnosti u Vašem dopisu br: 05-8971/15. S obzirom da smatramo da smo oštećeni u navedenom iznosu, a da ja (Kenan Karčić) uredno kroz uplatu doprinosa od strane moje kompanije (Oracle BH doo) izdvajam mjesečno značajne iznose za zdravstveno osiguranje, zahtijevam od ZZO KS da nam izvrši refundaciju troškova za navedeni lijek. U suprotnom, spreman sam svoja prava tražiti putem advokata, te problem iznijeti i u medije, s obzirom na nepravilnosti koje sam uočio u Vašem dopisu br: 05-8971/15, gdje se pozivati na Odluku koja je donešena 6 mjeseci nakon poroda supruge, a minimalno tri mjeseca nakon predaje zahtjeva. Također, smatramo da nije bio potreban period od pola godine da riješite naš zahtjev za refundacijom. Radi se o značajnom iznosu mog vlastitog novca koji je stajao na računu ZZO KS, a koji sam mogao potrošiti na hranu i pelene za dijete. Molimo Vas da nam se očitujete po osnovu ovog zahtjeva koji upućujemo mailom, sa nadom da ćemo dobiti pozitivan odgovor. U suprotnom, spreman sam poduzeti sve pravne radnje kako bih se izborio za svoja prava. 
Kenan, 02.02.2016
Odgovor: Žalbu na odgovor Zavoda trebate uputiti u pisanoj formi putem protokola te će te dobiti odgovor po žalbi.
Pitanje:    Molila bi da mi objasni te .da li imam ili da li mogu ici u banju preko socijalnog.prije 10 dana sam operisana ginekoloski.REKTOKELA. i prije 7 godina CISTOKELA.ugradzene su plastika i prednjeg i zadnjeg zida. Debelog crijeva i besike.koristi se ulosci medicinski preko vas.e sad jos da pitam kicma mi je skroz losa.tako da sam isto preko vas dobila stake,steznik za kicmu i okovratnik za vrat i ulosci. Nikad nisam koristila banju preko socijalnog .sto se tice bolnice za kicmu sam lezala 2 puta na neurologiji.vratna kicma.to je bilo prije 7 do 8 god.inace sam penzioner s minimalbom penzijom i oslobo dzena na sam partipacije po onovu boraca i rvi. I sehida.pa me intwrwsuje da li se moze sad ovo ginekoloski. Jer je frisko a takodzer to za kicmu.i samo da objasni te imam li pravo i sta mi treba molim vas i gdje. I hvala vam na usluzi
Nani, 01.02.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.
Pitanje:    Postovani, Trenutno sam zaposlen u Wiener osiguranju i redovno se uplacuju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Medjutim, zbog duga za zdravstveno osiguranje iz prethodnog perioda (od obavljanja samostalne ugostiteljske djelagtnosti) nisam u mogucnosti da ovjerim zdravstvenu knjizicu. Molim Vas za informaciju, da li sa Zavodom mogu sklopiti sporazum o izmirenju duga na mjesecnom nivou kako bi mogao ovjeravati knjizicu, jer mi trenutna primanja ne omogucavaju kompletnu uplatu duga. Srdacan pozdrav !
Elmir, 29.01.2016
Odgovor: Sporazum o otplati prispjelih, a neplaćenih doprinosa, isključivo možete sklopiti sa Poreznom upravom. Kada zaključite sporazum jedan primjerak dostavite ovom Zavodu, služba za finansije, kako bi se moglo pratiti izvršenje obaveza i time otklonite nemogućnost ovjere zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka od 2005.godine boluje od Diabetes Mellitus Tip 1. Od 2007. godine je korisnik inzulinske pumpe-paradigm 712.(dobila je istu od Zavoda-Pedijatrijske klinike KCUSarajevo).Budući da je već poodavna istekla garancija i da se pojavljuju tehnički problemi kod korištenja iste(prestanak rada u nekom periodu), molim informaciju i način zamjene iste. Lp Fuad
Fuad, 26.01.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala djeca do 18 godina mogu ostvariti pravo na inzulinske pumpe i potrošni materijal. Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove zamjenskih pumpi.
Pitanje:    POSTOVANI,ZANIMA ME DA LI JE CONVULEX SIRUP 50 ML NA LISTI I AKO JE NA LISTI KOLIKO JE UCESCE ZAVODA ZRAVSTVENOG OSIGURANJA
Senad, 26.01.2016
Odgovor: Convulex sirup nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo.
Pitanje:    pozdrav, molim Vas za informaciju da li je Rhogam skinut sa esencijalne liste lijekova,odnosno da li se uplaceni iznos refundira? hvala i lp
Jasmina, 26.01.2016
Odgovor: Rhogam amp su dio ampulirane liste i nabavku pomenutih ampula treba izvršiti zdravstvena ustanova u kojoj se liječite.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting