Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam bila redovan student i imala zdravstveno osiguranje preko mame koja je penzioner. Sada sam se prebacila na vanredan studij i zaposlila, poslodavac me prijavio. Popunila sam obrazac za odjavljivanje i prijavljivanje zdravsta, sta dalje? Gdje se odjaviti? Unaprijed hvala.
Matea, 16.10.2015
Odgovor: Prijava, pa prema tome i odjava sa zdravstvenog osiguranja, vrši se u ispostavi Poreske uprave prema mjestu stanovanja. Ovu promjenu prijaviti PIO koja će na obarscu JS 3100 izvršiti odjavu, a nakon toga će Vas poslodavac prijaviti.
Pitanje:    Na birou sam za zaposljavanje kao i supruga pa nas interesuje da li snosite troskove vantjelesne oplodnje.
Tarik, 15.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove vantjelesne oplodnje iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, prijavljena sam na biro za zapošljavanje i preko biroa imam zdravstveno osiguranje. Zanima me da li moj buduci muz moze ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko mene, iako planiram da zadrzim svoju adresu stanovanja?
Ajla, 15.10.2015
Odgovor: Prema Zakono o zdravstvenom osiguranju član. 20 Vaš suprug, ili vanbračni suprug, može se osigurati na osnovu Vašeg osiguranja saglasno proisima o braku i porodici.
Pitanje:    Tuzli prošle sedmice.Iz bolnice su poslali na Vas potrebne dokumente.Da li smo u kakvoj obavezi da vam se lično javimo ili nesto priložimo.Kod prijeme u bolnicu nije imao nikakvih dokumenata
Ediba, 15.10.2015
Odgovor:     Uvidom u službenu evidenciju Zavoda utvrđeno je da je ovaj Zavod dao saglasnot za liječenje u UKC Tuzla u trajanju od tri dana za Vašeg supruga B. Fejzo, a na zahtjev navedene zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, osigurana sam preko zavoda za zapošljavanje, a preko mene su osigurani sin i suprug, koji je isto tako na birou. S obzirom da imam želju da se upišem na Ekonomski fakultet u Sarajevu, po programu DL, interesuje me da li mogu i dalje ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja preko biroa, obzirom da je po novom fakultetskom programu ukinuto vanredno studiranje. Istakla bih da imam 35god., sin je skolarac, a suprug je demobilisani borac. Isto tako me interesuje, s obzirom da sam aktivna u traženju posla, da li bih i dalje mogla nesmetano aplicirati za puno radno vrijeme. Unasprjed se zahvaljujem na odgovoru.
Seada, 15.10.2015
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje da li možete biti prijavljeni na obveznika uplate doprinosa Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i na osnovu toga imati pravo na zdravstveno osiguranje, a istovremeno biti student možete dobiti u nadležnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje.
Pitanje:    Postovanje. Interesuje me da li imam pravo na aparatic za zube i dioptrijske naocale, 20mi je godina, nezaposlena sam i osigurana preko Biroa rada. Aparatic za zube mi je prijeko potreban ali nisam u stanju da ga platim.
Amina, 15.10.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla kao i okvir za naočale imaju redovni studenti do 26 godine,a pravo na ortodontski aparat lica do 18 godina.
Pitanje:    Građanin BiH, iz kantona Sarajevo, na letovanju u Zadru (Hrvatska), obratio se Urgentnom centru Zadra za ljekarsku pomoć i nakon intervencije preminuo. Račun bolničkih troškova i prevoz pokojnika iz Hrvatske u BiH platila je njegova supruga; jer njen suprug, iz neobaveštenosti, prilikom korišćenja usluga zadarskog Urgentnog centra, nije imao potrebnu potvrdu za košićenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Pitanje: Ima li, ipak, po nekoj od solucija iz Konvecije o socijalnom i zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, njegova supruga pravo naplate istih tih troškova od Zavoda za socijalno i zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo?
Slobodan, 14.10.2015
Odgovor: Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika ovog Zavoda u inostranstvu, konkretno u Republici Hrvatskoj propisani su Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske („Službeni glasnik BiH“, br.6/01), a detaljnije regulisani Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu („Službene novine FBiH“, br.31/04). Shodno citiranim propisima, osigurana lica imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, samo ukoliko im je, prije odlaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobijanja ocijene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. citiranog Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i pored punog razumijevanja ne može refundirati troškove koje ste Vi naveli u Vašem upitu.
Pitanje:    Što je potrebno od dokumentacije za refundaciju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana
Alma, 14.10.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi kompletiranja zahtjeva za refundaciju bolovanja obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda(prema sjedištu pravnog lica), obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Postovani, Ja sam drzavljanka Crne Gore sa stalnim boravkom i zaposlenjem u Sarajevu.Planiram mamu preseliti u Sarajevo pa me zanima koje uslove mora ispunjavati da bi ovde bila zdravstveno osigurana. U MUP-u za strance mi je receno da se moze doseliti kao "spajanje porodice" i da je jedini uslov da u Crnoj Gori ima penziju ali mi zdravstveno osiguranje nisu pomenuli pa Vas molim da mi pojasnite. Unaprijed hvala!
Ajla, 14.10.2015
Odgovor: Vaša majka kao strani državljani, da bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Ukoliko odlučite da majku osigurate na ovaj vid osiguranja detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda. Također Vas obavještavamo da se u Fondu zdravstvenog osiguranja gdje je majka zdravstveno osigurana informišete kakva su njena prava na zdravstvenu zaštitu po preseljenju u BiH, a na osnovuSporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03), a koji se primjenjuje i sa Crnom Gorom.
Pitanje:    Da li bi mogao ostvariti pravo na osiguranje u kantonu Sarajevo, dolazim iz USK i neophodno mi je da posjedujem osiguranje jer bolujem od epilepsije i svaki mjesec su mi potrebni ljekovi a prilikom pocetka studiranja morao sam se odjaviti sa biroa i ne posjedujem osiguranje vise. Hvala.
Armin, 14.10.2015
Odgovor: Prije svega da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo morate imati prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo. Iz postavljenog pitanja ne može se zaključiti da li ste redovan student i koliko imate godina, a što je vrlo bitno za davanje odgovora na vaše postavljeno pitanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting