Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li oboljeli od plucne hipertenzije imaju pravo na lijek Revatio obezbjedjen od strane Kantona Sarajevo, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i na koji način to pravo mogu ostvariti? Da li je oboljelima od ove bolesti mozda dostupan jos neki lijek koji se koristi u redovnoj terapiji ( bosentan, flolan, ventavis i sl.)? Unaprijed zahvaljujem.
Aida, 14.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira lijek za arterisku plućnu hipertenziju Revatio tbl 90x20mg kroz posebne programe.Ukoliko imate indikaciju za pomenutu terapiju ovlašteni ljekari za propisivanje terapije su ljekari sa Klinike za bolesti srca UKCS.
Pitanje:    Da li postoji mogućnost refundacije troškova za Synovial ampule koje osiguranik (penzioner) prima prema preporuci ortopeda?
Edina, 13.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da Synovial amp nisu dio pomenute liste,Zavod nema pravni osnov za refundaciju sredstava.
Pitanje:    Postovani imam pitanje dali je moguce da majka ide preko dijetovog zdravstvenog osiguranja i ako je moguce na koji nacin to ide hvala.
Denis, 13.01.2016
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. Za prijavu na zdravstveno osiguranje  roditelja potrebno je priložiti:-potvrdu Porezne uprave da majka nema zdravstveno osiguranje na teritoriji Federacij BiH, rodni list djeteta, da bi se utvrdilo srodstvo te, CIPS-ove prijave majke i djeteta, te kako je i navedeno, ZO1 obrazac (obrazac za prijavu člana osiguranika) koji kupujte u jednoj od naših poslovnica a popunjava ga poslodavac djeteta.
Pitanje:    Postovanje interesuje me cijena zdravstvenog osiguranje za produzenje boravka za godinu hvala
Amir, 13.01.2016
Odgovor:   Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.            Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .          Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.  
Pitanje:    Poštovani, interesuje me na koji način i po kojoj cijeni mogu sebi dobrovoljno uplaćivati zdravstveno osiguranje? S poštovanjem, Emir
Emir, 13.01.2016
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Poštovani, počela sam studirati u Austriji. Obaveza mi je bila da sa sobom ponesem i dvojezični obrazac A3 koji je potreban za osnovno zdravstveno osiguranje naših studenata u Austriji. Sarajevski Kantonalni ZZO izdaje ovaj dokument sa rokom važnosti 30 dana, a drugi kantoni iz FBiH daju rok od godinu dana. Da li to znači da ću svaki mjesec morati vaditi novi dokument ili šta drugo? Zbog čega uopće postoji ova razlika među kantonima ako postoji međudržavni sporazum o ovom pitanju između Austrije i BiH? Unaprijed hvala
Maja, 13.01.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenoga zahtjeva od strane osiguranoga lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnikao uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, moja majka je operisana od karcinoma larinksa prije godinu dana. Tada joj je odstranjena štitna žlijezda zbog čega je potrebno da trošli lijek Rocaltrol. Isti je donedavno bio na esencijalnoj listi, a sada je ukinut. Mene zanima postoji li način da ostvari pravo na besplatan lijek, zbog jako teške situacije u kojoj se nalazimo. Ona prima invalidsku penziju, dok otac koji je RVI od primanja ima samo ličnu invalidninu u iznosu 45KM, a ja i sestra smo redovni studenti sarajevskog univerziteta. Hvala unaprijed
Refika, 11.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS te nema pravni osnov za refundaciju sredstava za lijekove koji nisu dio iste.
Pitanje:    Postovani, interesuje me kako se moze ostvariti pravo na besplatne pelene za odrasle. Sta treba donijeti od dokumentacije i gdje. Hvala unaprijed
Medina, 07.01.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pelene za inkontinenciju imaju osigurana lica u slučaju : urođenih mana ili bolesti urogentalnog i probavnog sistema koji imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,bolesti i povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice.Zahtjev treba podnijeti u jednoj od poslovnica Zavoda,a uz isti treba priložiti nalaz specijaliste neurologa ili urologa i ZP-6 obrazac od ljekara porodične medicine.
Pitanje:    Postovani, Da li uvazavate nalaz sa privatne klinike, naravno uz pratece racine od lijekova u pitanju je vantjelesna oplodnja.?
Aida, 07.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove vantjelesne oplodnje kao ni lijekove iz razloga što pomenuta usuga ne ulazi u osnovni paket zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Uposlenik Instituta, javne naučne ustanove KS, se oženio sa državljankom Srbije. Da li ona po osnovu braka ili na neki drugi način ima pravo na zdravstveno osiguranje. Srdačan pozdrav,
Kasim, 07.01.2016
Odgovor:         Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09),  kao stranom državljaninu. Za prijavu po gore navedenom članu potrebna je slijedeća dokumentacija: zahtjev, uplatnica kao dokaz da je izvrsena uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, Rjesenje Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se utvrduje pravo na privremeni boravak u BiH na period od godinu dana.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting