Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Moja kćerka je počela studirati u Austriji. Obaveza nam je bila da sa sobom ponese i dvojezični obrazac A3 koji je potreban za osnovno zdravstveno osiguranje naših studenata u Austriji. Sarajevski Kantonalni ZZO izdaje ovaj dokument sa rokom važnosti 30 dana, a drugi kantoni iz FBiH daju rok od godinu dana. Da li to znači da ću svaki mjesec morati vaditi novi dokument ili šta drugo? Zbog čega uopće postoji ova razlika među kantonima ako postoji međudržavni sporazum o ovom pitanju između Austrije i BiH?
Omer, 12.10.2015
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/04).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava.   Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o  pravu korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.   Za ostale informacije obratite se Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
Pitanje:    Kako i gdje mogu prekinuti uplacivanje samostalnog zdravstvenog osiguranja u KS (zivim u Sarajevu)? Dakle, koji su mi dokumenti potrebni da to obavim, na koju adresu da se obavim i koliko dana taj proces traje? Hvala, Jasenka
Jasenka, 09.10.2015
Odgovor: Potrebno je da podnesete pismeni zahtjev za prekid osiguranja po članu Zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojem ste osigurani, također isto vam se nalazi u rješenju koje ste primili prilkom prijave na zdravstveno osiguranje. Zahtjev možete predati u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Zakonski rok za odgovor je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Napominjemo da prilikom odjave sa osiguranja moraju biti izmirene sve finansiske obaveze sa mjesecom podnošenja zahtjeva.
Pitanje:    Molim Vas koliko koštaju troškovi lezanja na odjeljenju ortopedija i tramautologija pacijenta za jedan dan odnosno 24 h. pozdrav
Azra, 09.10.2015
Odgovor: Zavod  zdravstvenog osiguranja KS ne raspolaže informacijom o troškovima liječenja što je direktno u ingerenciji zdravstvenih ustanova.Vaš upit proslijedite na pomenutu kliniku.
Pitanje:    Pošto trebam da idem u Istambul na pregled dali može da mi sestre bude pratilac jer se slabo krečem dali može, molim vaš odgovor šta treba. Pozdrav
Maida, 09.10.2015
Odgovor: Vaš upit nije u potpunosti jasan te Vam ne možemo decidno odgovoriti.Naime ne znamo na osnovu čije saglasnosti idete na pomenuti pregled u inozemstvo i ko isti finansira.
Pitanje:    Dobar dan, u julu 2015 sam na Vas protokol predala dokumente za povrat novca za Rhogam injekciju. Jos nikakav odgovor nisam dobila? Koliko to obicno traje? Molim za savjet, hvala
Selma, 09.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama proslijedio Upravnom Odboru na razmatranje i usvajanje.Ukoliko se isti usvoji od strane pomenutog odbora zavod nastaviti sa refundacijom sredstava.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi objasniti proceduru odjavljivanja sa zdravstvenog osiguranja mog oca i ponovnog ostvarivanja zdravstvenog osiguranja preko biroa? Hvala unaprijed.
Amel, 09.10.2015
Odgovor: S obzirom da niste naveli osnov osiguranja Vašeg oca niti dali detaljnije informacije, nije moguće dati konkretan odgovor na Vaše pitanje.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam sama uplaćivala 20 KM mjesečno za zdravstveno osiguranje, jer imam status redovonog studenta a navršila sam 27 godina života. Ove godine prelazim u redovne samofinansirajuće, pa me zanima postoji li način da opet sebi uplaćujem osiguranje i koliko bih uplaćivala mjesečno. Hvala na odgovoru. Lijep pozdrav
Maida, 09.10.2015
Odgovor:         Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani, prije 4 godine bila sam vlasnik obrtnicke radnje koja je zatvorena. Zbog nemogucnosti placanja doprinosa obrt jos nije odjavljen u poreskoj upravi, niti ja imam zdravstveno osiguranje. Sada sam trudna, imam 25 god. promijenila prebivaliste i redovan student. Sta treba da ucinim da steknem pravo na zdravstveno, dali ga mogu sama sebi uplacivati bez obzira na dug ?
Ajla, 09.10.2015
Odgovor:         Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4. i 5., jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja.         S obzirom da ste naveli da ste bili vlasnik i direktor društva te obavljali sve pravne radnje u ime društva, u skladu sa navedenim članom Zakona obustavljena se korištenje zdravstvene zaštite, do izmirenja duga, odnosno obaveza prema Zavodu.          Postoji mogućnost izmirenja duga na način da se potpise Protokol između Zavoda i dužnika, u korist dužnika se utvrdi najpovoljnija mjesečna rata, te se na taj način omogućava ovjera zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite, uz uvjet i redovne uplate doprinosa po osnovu nove prijave odnosno obveznika uplate doprinosa.         Također se možete prijavit po drugom osnovu za zdravstveno osiguranje, plaćati doprinose za isto i istovremeno plaćati utvrđene rade po osnovu duga, i na taj način je moguće korištenje zdravstvene zaštite.         Za dalje informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li se troškovi bolničkog liječenja u drugim kantonima FBiH mogu refundirati u Kantonu Sarajevo i gdje se možemo obratiti ukoliko je to moguće. Ukratko ću objasniti situaciju koju smo imali protekle sedmice, znaci bili smo u posjeti u Gračanici, TK i dijete 16 mjeseci starosti nam se razboljelo te smo ga vodili na pregled u hitnu službu gdje su nas uputili na pregled kog dežurnog pedijatra u Općoj bolnici Gračanica. Tu smo obavili pregled i dobili nužnu terapiju uz uputnicu da se javimo na Klinički Centar Tuzla za daljni bolnički tretman. U pedijatrijskoj bolnici Tuzla su nam kazali obzirom da nemamo markice za bolničko liječenje (koje postoje u TK) iako imamo uredno ovjerene zdravstvene knjižice u Kantonu Sarajevo, morat ćemo snositi sve troškove bolničkog liječenja djeteta te smo na licu mjesta morali platiti obračunati trošak.
Admir, 09.10.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona.        Pored zahtjeva potrebno ja da priložite originalne račune iz javne zdravstvene ustanove i nalaze i mišljenja ljekara gdje su pružene zdravstvene usluge. Ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije razmatraju stepen hitnosti i nakon toka se donosi odluka odnosno rješava se po vašem zahtjevu.
Pitanje:    Postivani,bila sam na birou duze vremena i tako sam imala zdravstveno osiguranje i za sebe i za dijete.U medjuvremenu sam se zaposlila u privatnoj firmi i zanima me sta mi zreba za zdravstveno osiguranje sada i kako da dijete i dalje bude osigurano preko mene da li to firma rjesava ili ja kao pojedinac .Hvala unaprijed
Belma, 09.10.2015
Odgovor:     Prijavu na zdravstveno soiguranje će izvršiti Vaš poslodavac prijavom u nadležnu poslovnicu Porezne Uprave FBiH. Nakon par dana prijava će biti vidljiva u sistemu Zavoda. U zdravstvenu legitimaciju poslodavac treba da stavi svoj pečat i nakon toga omogućava vam se ovjera zdravstvene legitimacije uz ulov redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.     Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting