Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje, Imam dva pitanja. Naime, zaposlena sam u privatnoj firmi koja mi neuplacuje redovno zdravstveno i ostale doprinose. S obzirom da imam zdravstvenih problema, da li postoji mogucnost da sama uplatim odredjeni iznos i ovjerim knjizicu na dan, dva kako bih mogla obaviti potrebne preglede i pretrage. Drugo pitanje, da li postoji mogucnost da me muz osigura preko sebe, s obzirom da je zaposlen u Klinickom Centru Univerziteta u Sarajevu i sko sam ja zaposlena. Unaprijed vam se zahvaljem na odgovuru.
Nermina, 22.09.2015
Odgovor: Članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Kako Vaš poslodavac, obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, redovno ne  uplaćuje  doprinos, a što je i zakonska obaveza, obustavlja se dalje korištenje prava iz zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostaviti će se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Shodno navedenom, ne postoji pravni osnov da Vi ličnim sredstvima vršite uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, već je to isključivo zakonska obaveza Vašeg poslodavaca. Takođe Vas obavještavamo da ukoliko  Vaš poslodavac nije u mogućnosti uplatiti cjelokupan dug odjednom, može se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja  na br. telefona 725-255, radi potpisivanja protokola kojim  bi se iznašlo optimalno rješenje o načinu izmirenja predmetnih obaveza od strane Vašeg poslodavca i ponovo uspostavilo pravo  na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika. Da bi mogli ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 20 stav 1 tačka 1,  Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), kao član porodice osiguranika, potrebno je da to pravo ne ostvarujete po nekom drugom osnovu.
Pitanje:    Postovani, Interesuje me koji je rok da dobijemo odgovor na zahtjev za rafundaciju sredstava? Naime moj otac se liječio u Zagrebu i podnio sam zahtjev za rafundaciju uz svu prateću dokumentaciju? Rekli su mi da je za to zadužena komisija koja određuje iznos sredstava. I ako biste mi mogli dati neki kontakt broj (gdje bi dobio vise informacija), to bi mi zaista značilo? Lijep pozdrav i unaprijed hvala na odgovoru.
Ajdin, 22.09.2015
Odgovor: Informacije možete dobiti na telefon br.033-725 - 200.
Pitanje:    Preselio sam se u Srbiju gdje sam ostvario sve prinadleznosti /dobio drzavljanstvo, lk, prebacio penziju/. Ostalo je samo da prebacim zdravstveno osiguranje u Srbiju. Sta je potrebno sa ponesem od dokumenata iz Srbije i gdje da se u Sarajevu javim za rjesavanje ovog pitanja? Unaprijed zahvalan
Mladen, 18.09.2015
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje u R.Srbiji ( obrazac BIH/SRB 109 ) potrebno je da slijedeću dokumentaciju predate u nadležni zavod u R.Srbiji prema mjestu prebivališta . Potrebno je : 1.Izvorno rješenje od penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Srbije i uvjerenje o prebivalištu iz R.Srbije 3.Odjava prebivališta iz R.BIH za R.Srbiju 4.Izvod ili potvrdu iz banke u R.Srbiji iz koje se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u R.Srbiji. 5.Odjava sa zdravstvenog osiguranje u Sarajevu i vratiti zdravstvenu knjižicu .
Pitanje:    Postovanje, da li mogu dobiti br.telefona Vase ispostave u Vogosci. Hvala
Mirela, 18.09.2015
Odgovor:   Poslovnica Vogošća u ul. Jošanička 83, tel. 43 56 71
Pitanje:    Poštovani, Osnovao sam obrtničku djelatnost krajem decembra 2014 godine nisam još počeo plaćati doprinose jer sam počeo ostvarivati prihode u martu 2015 ali postoji li mogućnost da osiguram suprugu , jedno dijete i sebe ukoliko platim samo zdravstveno osiguranje za cijeli period do danas 17.09.2015. Registrovan sam na adresi Koševo 14 Centar Sarajevo Na koji račun trebam uplatiti doprinos za zdravstveno osiguranje. Sta je sve potrebno za ostvarivanje tog prava kako bi porodica imli zdravstvene knjižice. Zahvaljujem i nadam se brzom odgovoru ,Senada
Senada, 18.09.2015
Odgovor: Obavještavam vas da po Članu 87.Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Uplatu možete izvršiti na Račun broj: 3380002210008593   Za prijavu članova potrebno je da se obratite u poslovnicu ZZO Centar , Hamdije Kreševljakovića 14, na kojoj je sjedište Obveznika doprinosa. Za istu je potrebno dostaviti  popunjen Obrazac ZO-1, vjenčani list za surugu i LK, rodni list za dijete i zdravstvene legitimacije
Pitanje:    Poštovani, postavljam pitanje u ime svog oca, Č. O. rođenog 15.09.1948.godine, sa prebivalištem u ulici Žagrići br.23, Općina Stari grad, Sarajevo. Naime, pošto je navršio 40 godina radnog staža po osnovu rada u Njemačkoj, u istoj zemlji je penzionisan i redovni primatelj ostvarene penzije. Moje pitanje se odnosi na ostvarivanje zdravstvene zađtite u našoj zemlji. Naime, da li moj otac ima pravo na zdravstvenu zaštitu u našoj zemlji, te ukoliko ima, šta je potrebno uraditi da istu ostvari, odnosno koja dokumentacija je potrebna da podnesemo zahtjev za ostvarivanje socijalne zaštite i kojoj instituciji da se obratimo? Pošto je u poznim godinama i slabog zdravstvenog stanja. najljepše vas molim da mi odgovorite. U nadi da će te udovoljiti, najljepše se zahvaljujem. S poštovanjem.
Edina, 17.09.2015
Odgovor: Potrebno se obratiti njemačkom nosiocu osiguranja radi dostavljanja obrasca BH 11/1,potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju podnijetog zahtjeva za penziju - rentu ili korištenje penzije -rente ,  našem Zavodu radi regulisanja zdravstvenog osiguranja njemačkog penzionera sa stalnim prebivalištem u Kantonu Sarajevo .  
Pitanje:    Poštovani, državljanka sam R Hrvatske i sada tražim privremeni boravak u BiH po osnovu braka sa državljaninom BIH? Kao dokaz mi traže da imam zdravstveno osiguranje u BIH. Ja sam zdravstveno osigurana u Hrvatskoj te me interesuje na koji način se u BiH mogu osigurati odnosno mogu li na osnovu tog dvojezičkog obrasca i gdje obrzac mogu dobiti ?Koiko sam vidjela imamo potpisan sporazum o socijalnom osiguranje između ove dvije države. Srdačan pozdrav !
Belma, 16.09.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09),  kao stranom državljaninu. Za prijavu po gore navedenom članu potrebna je slijedeća dokumentacija: zahtjev, uplatnica kao dokaz da je izvrsena uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, Rjesenje Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se utvrduje pravo na privremeni boravak u BiH.           Postoji mogućnost koristenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu. Navedeno je regulisano u ovom slucaju Ugovorom o socijalnom osiguranju iizmeđu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), kojim su utvrđene kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac se izdaje najduže za period od 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. 
Pitanje:    poštovanje, moze li se uz rjesenje o prestanku dobrovoljnog osiguranja, utvrditi i TRAJNA ZABRANA uspostave zdravstvenog osiguranja
Zulfo, 16.09.2015
Odgovor:     Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje odnosno korištenje zdravstvene zaštite uslovljeno je redovnim plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukloliko osiguranik ne izvrsava ovu obavezu obustavlja se pravo na korištenje zdravstvene zaštite, osim hitne medicinske pomoći, sve do izmirenja obaveza za osiguranje.  Za detaljne informacije dostavite konkretne podatke lica ili se obratite u neku od polsovnica Zavoda.
Pitanje:    MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE NA KOJI NAČIN MOGUOSTVARITI PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IMAJUČI U VIDU DA SAM 27.07.2015.GODINE PREDAO PAPIRE FONDU PIO ZA REGULISANJE PENZIJE. POZDRAV,
Vidosav, 16.09.2015
Odgovor: Ukoliko ste dobili Rješenje iz PIO, kojim Vam se utvrđuje pravo na penziju, ovaj obveznik uplate je dužan da Vas prijavi na zdravstveno osiguranja i za isto uplaćuje doprinose. Ukoliko još uvijek Vaš status nije riješen po podnesenom zahtjevu u PIO, pravo na zdravstveno osiguranje možete ostvariti prijavom na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, ukoliko su za to ispunjeni uslovi ili prijavom na zdravstveno osiguranje po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju. Za sve detaljne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovana gospodo, od 01.01. 2015 godine ja sam sebi uplačujem dobrovoljno zdravstevo i penziono osiguranje. A sada bih da se odjavim od dorbovoljnog osiguranja i da se ponovno prijavim na Biro, te bi me zanimalo koji su mi papiri potrebni da se odjavim sa dobrovoljnog zdravsvenog osiguranja. Hvala Jasmin
Jasmin, 16.09.2015
Odgovor:     Za odjavu sa osiguranja potrebno je da ste imali redovne uplate za zdravstveno osiguranje, odjava se vrši sa datumom podnosenja zahtjeva. Potrebno je da u poslovnici Zavoda podnesete zahtjev za odjavu sa osiguranja, u kojem ćete navesti i razlog zbog kojeg se odjavljujete odnosno kako ćete dalje biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting