Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani Obraćavam Vam se sa upitom koji se odnosi na sljedeće. Naime, namjeravam u skorije vrijeme izvršiti operaciju oka (tkz siva mrena). Obzirom da namjeravam kupiti multifokalnu leću koju bih ugradio u oko zanima me da li postoji mogućnost refundiranja određenog dijela sredstava koji se odnose na nabavku iste. Obzirom da sam nekad prije 10tak godina vršio isto operaciju drugog oka i da sam imao pravo na refundaciju dijela troškova interesuje me da li još uvijek postoji ta mogućnost. Molim i da mi potvrdite da li refundacija se odnosi na zaposlene ili nezaposlene ili na obje kategorije, te Vas molim i da mi date informaciju i ako jeste moguća refundacija kojim propisom je to regulisano kako bih se detaljnije mogao informisati Srdačan pozdrav
Adnan, 09.10.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku multifokalne leće možete predati u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Pravo na refundaciju sredstava ima samo osigurana osoba.
Pitanje:    Postovani, Prestala sam stazirati 31.07.2015 nisam se prijavila u roku od 30 dana na biro pa sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje. Molim Vas da mi objasnite na koje načine mogu povratiti pravo na zdravstveno osiguranje? Hvala
Jasmina, 09.10.2015
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, Za prijavu zdravstvenog osiguranja studenata u Austriji koji su drzavljani BIH traze slijedece obrazce A/BIH1 I A/BIH3. Mozete li mi molim vas reci tko izdaje te obrazce i gdje se mogu dobiti? Hvala
Saša, 09.10.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 1 je potvrda o upućivanju odnosno potvrda o pravnim propisima koji se primjenjuju .Za taj obrazac nadležan je Federalni zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje . Obrazac BH/A3 je potvrda o pravu na davanja za vrijeme privremenog  boravka u Austiji koja se izdaje na period od 30 dana za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć dok privremeno boravite u Austriji . Obrazac BH/A3 se preuzima u nadležnoj poslovnici zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta nakon dostavljanja izvoda iz medicinske dokumentacije odnosno nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica . Zahtjev za izdavanje navedenog obrasca osiguranik lično predaje i lično preuzima navedeni obrazac .
Pitanje:    Postovani, ZZO u Austriji mi trazi obrazac A/BIH 4... o kojem obrascu se radi i kako doci do istog? Unaprijed hvala
Selma, 09.10.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 4 je potvrda o pravu na davanja za vrijeme stalnog boravka u Bosni i Hercegovini .   Potrebno je da nadležni nosilac osiguranja u Austriji dostavi obrazac A/BIH 4 u zavod zdravstvenog osiguranja u BiH prema mjestu prebivališta po osnovo kojeg se izvrši prijava na zdravstveno osiguranje u BiH.
Pitanje:    Postovani, Ukoliko roditelji bebe nemaju nikakvo zdravstveno osiguranje (otac nezaposleno lice, nije na birou za zapošljavanje jer se nakon prekida radnog odnosa nije pravovremeno prijavio, majka nezaposlena, strani državljanin), da li postoji ikakva mogućnost da se dijete osigura? Da li se može osigurati preko djeda koji je u stalnom radnom odnosu u državnoj ustanovi i kakva je procedura? Hvala unaprijed
Mirela, 08.10.2015
Odgovor:  Pokušajte dijete osigurati preko organa uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite, a sve u skladu sa  članom 10.  stav 1. tačka c) alineja 1.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), kojim je  propisano da  obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Postovani, trudnica sam otvorila sam bolovanje u sedmom mjesecu trudnoce, ljekar mi je naveo u nalazu da moram da mirujem do kraja trudnoce. U tom slucaju jeli moj poslodavac (privatnik) ceda placa do kraja mog bolovanja doprinose ili zdrastveno osiguranje ce njemu nesto da refundira? A trudnicko bolovanje trebam otvoriti 28 dana prije termina ili mog ranije? Poslje otvaranja porodiljskog odsustva me preuzima kanton? hvala
Denisa, 05.10.2015
Odgovor: Porodiljsko odsustvo se otpočinje na osnovu nalaza ljekara specijaliste koji postupa u skladu sa ustanovljenom procedurom.Za ostvarivanje prava na isto potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu(prema mjestu prebivališta).Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Molim Vas za odgovor Sin mog brata ima 16 godina-osnovnu školu je završio u drugom gradu SBK.Živi kod mene u KS i trenutno pohađa I razred srednje škole .Kakva je procedura za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja na području KS.Njegov otac je RVI.Da li je dovoljna njegova stara knjižica i potvrda iz škole koju pohađa,da bi mu službenici u zavodu ovjerili knjižicu ili...? Hvala puno
Aida, 05.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Obzirom da je Vaš bratić osiguran u skladu sa članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao član porodice osiguranika,  a roditelji imaju prebivalište u SBK i dalje pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruje u SBK. Kao član porodice osiguranike može se liječiti u Kantonu Sarajevo u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001). O načinu korištenja zdravstvene zaštite po navedenom Sporazumu, potrebno je da se informišete u Zavodu zdravstvenog osiguranja u kojem je Vaš bratić osiguran.
Pitanje:    Poštovani! Molim vas za informaciju kako da osiguram dijete, studenta, koji je navršio 26.godina i još uvijek studira. Prema propisima zdravstveno osiguranje, po osnovu osiguranja, po osnovu radnog odnosa, majke, prestalo je i trenutno ne posje- duje nikakve uslove za zdravstveno osiguranje (redovan jestudent je i ne nalazi se na evidencijama Službe za zapoišljavanje). Ja, njegova majka sam radnik Štamparije Fojnica dd Fojnica i redovne isplate plata a time i zdravstvenog osiguranja. Molim vas da mi odgovorite po kojem osnovu da se osigura dijete od 26 godina, kako za uplatu, i koliko i ostalo! Pozdrav! Mensura
Mensura, 05.10.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja  Vaš sin i dalje će  imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što je imao kao član porodice osiguranika, uz uslov da je redovan student i da  redovno vrši uplate doprinosa za svaki mjesec. Ukoliko se odlučite da sina osigurate na ovaj vid obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je da sin podnesete zahtjev u neku od poslovnica Zavoda u kojoj možete i dobiti detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji.
Pitanje:    Postovani.... Prije 3 mjeseca sam imala operaciju bubrega tj.odstranjen mi je bubreg pa me zanima s obzirom da sa vas zdravstveni osiguranik dali imam pravo na naknadu za tjelesno ostecenje i dali imam pravo na refundaciju s obzirom da sam na bolovanju preko 42.dana i kome mogu da se obratim
Dina, 02.10.2015
Odgovor: Ljekar porodične medicine će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom a u vezi ocjenjivanja radne sposobnosti.Obveznik doprinosa ima pravo da podnese zahtjev za refundaciju naknade plaće isplaćene  zaposleniku.
Pitanje:    Poštovani, da li mogu vjenčanu suprugu koja je strani državljanin iz Srbije (još nema državljanstvo BiH) prijaviti na svoje zdravstveno osiguranje kao člana porodice? Hvala.
Nenad, 02.10.2015
Odgovor: Vaša supruga kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da supruga imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting