Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas informaciju o zastari duga za Zdravstveno osiguranje. Naime, moj brat je na Birou za zapošljavanje te nema pravo na Zdravstveno osiguranje radi duga za isto. Dug iznosi oko 500,00 KM. Molim Vas,možete li me uputiti kako da napravim zahtjev i koliko traje procedura. LP Jasmina
Jasmina, 05.11.2015
Odgovor: Regulisano je da naplata doprinosa zastarjeva za pet godina ne računajući do kraja godinu u koju je dospjela obaveza plaćanja -čl. 88. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Postovani, Mzoete li mi molim vas posjasniti koji je potupak pri promjeni boravista iz Federacije u Entitet u vezi pronosenja zdravstvenog osiguranja is Kantona Sarajevo u Istocno Sarajevo. Naime koje obrazse treba popuniti? Da li su naprijed pomenuti obrazci dostubni sa web-stranice ZZO KS? Koliko traje procedura odjave sa Kantona Sarajevo i Prijave u Entitet? Unaprijed zahvalan, VG
Damir, 05.11.2015
Odgovor: Osnov za zdravstveno osiguranje jeste boravak tačnije prvo morate riješiti promjenu pribivališta tj ličnu kartu, a Vašu prijavu i odjavu na zdravstveno osiguranje rješavate preko porezne uprave prema mjestu pribivališta.
Pitanje:    Postovani, potrebna mi je BH/HR 3 potvrda ili potvrda do kad je osiguranje trajalo, a problem je u tome sto ne mogu doci u Sarajevo, pa me zanima da li postoji neki drugi nacin. Unaprije zahvaljujem
Mirza, 05.11.2015
Odgovor: Možete putem pošte riješiti Vaš problem, obratite se pismeno na našu adresu  Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, do sada sam bila redovan student i imala zdravstveno osiguranje preko mame koja je penzioner. Sada sam se prebacila na vanredan studij i zaposlila, poslodavac me prijavio. Popunila sam obrazac za odjavljivanje i prijavljivanje zdravsta, sta dalje? Gdje se odjaviti? Unaprijed hvala.
Matea, 05.11.2015
Odgovor: Prijavu i odjavu sa zdravsvenog osiguranja rješavate preko Porezne uprave prema mjestu pribivališta.
Pitanje:    Postovani, izgubila sam svoju zdravstvenu knjizicu. Zamolila bih Vas da mi odgovorite kakva je procedura u ovom slucaju?
Fatima, 05.11.2015
Odgovor: Novu knjižicu kupujete u poslovnicama ZZOKS koju popunjavate također u poslovnici uz ličnu kartu.
Pitanje:    Postovani koji dokumenti trebaju za samovoljno pirjavljivanje zdravstvenog osiguranja
Saša, 04.11.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    POštovani, moj otc je nedavno pokopao suprugu-moju mačehu (živjeli su u izvanbračnoj zajednici ) na osnovu člana 52.Zakona o zdravstvenom osiguranju je moguča naplata pogrebnih troškova. Zanima me šta je potrebno predložiti od dokumenata i kakav je postupak, Hvala za odgovor
Danijela, 04.11.2015
Odgovor: Zavod ne refundira pogrebne troškove.
Pitanje:    U random odnosu sam 18 godina imm zdravstveno osiguranje .Interesuje me da li moj suprug I moja punoljetna kćerka koji su strain državljani imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko mene.
Amela, 04.11.2015
Odgovor: Vaše dijete se može osigurati kao član osiguranika uz uvjet dostave Rješenja ministarstva sigurnosti BiH kojim se uvrđuje pravo na privremeni boravak u BiH na godinu dana. Zakonom o zdravstvenom osiguranju djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Bračni drug koji je strani državljanin ne može biti osiguran kao član porodice.
Pitanje:    Poštovani, ako bih mogao dobiti informaciju vezi dioptrijskih naočala. Naime ja sam 1976 godište i imam dioptriju -4,252 sa cilindrom na oba oka. S obzirom da moram nabavljati naočale interesuje me da li je moguće dobiti dio učešća preko zavoda zdravstvenog osiguranja? Unaprijed hvala na brzom odgovoru
Dragan, 04.10.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju redovni i učenici do 18g, i redovni studenti do 26g.
Pitanje:    Poštovani, imam uredno zdravstveno osiguranje u BiH , otišao sam u mirovinu ( diskus hernija prije 10 godina i infrakt i ugradzen stent prije 4 godine )I sada želim iz zdravstvenih razloga da u R Hrvatskoj provodim vise vremena, A imam tamo i naslijedyenu porodicnu imovinu.( mozda se I preselim ) Kako mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, i mogućnost dobijanja police zdravstvenog osiguranja.
Mugdim, 03.11.2015
Odgovor: Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u iinostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Za vrijeme stalnog prebivališta u R.Hrvatskoj potrebno je: 1.Izvorno rješenje od penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2.Lična karta R.Hrvatske i uvjerenje o prebivalištu iz R.Hrvatske 3.Odjava prebivališta iz R.BiH za R.Hrvatsku 4.Potvrda iz banke da se BIH penzija isplaćuje u R.Hrvatsku 5.Odjaviti zdravstveno osiguranje u Sarajevu i vratiti zdravstvenu knjižicu .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting