Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite koliko se plaća dobrovoljno zdravstveno osiguranje za lica koja su zaposlena u stranim predstavništvima, a nisu prijavljena na PIO niti na zdravstveno osiguranje. Hvala!
Nermina, 13.04.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Poštovani.. Na dan kad vam pišem,trudnoća je 36+4.. Moj poslodavac mi nije uplatio doprinose od marta ove godine,pa samim tim ne mogu ni ovjeriti knjižicu.U Zavodu mi je rečeno da donesem zadnji nalaz,pa da ce oni uraditi procjenu,mada ipak mi je šefica jedne od poslovnica izašla u susret i ovjerila do kraja ovog mjeseca,jer je takva situacija i jer se svaki dan mogu poroditi.. Sta da radim nakon poroda? Još uvijek sam u radnom odnosu,tj na porodiljskom? Molim za odgovor cim prije.. Hvala..
Admira, 12.08.2015
Odgovor: Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4. i 5., jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja.  Postupajući u skladu sa odredbama navedenog člana Zakona o zdravstvenom osiguranju, ne uskraćuje se pravo na hitnu medicinsku pomoć, u smislu da se kantonalnom zavodu podnese zahtjev sa priloženom medicinskom dokumentacijom, a čiji stepen hitnosti će cijeniti naši ljekari i na osnovu toga donijeti odluku o mogućnosti ovjere zdravstvene legitimacije. Djeca koja su prijavljena na osiguranje kao članovi osiguranika, imaju pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na uplatu doprinosa obveznika uplate.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li ja kao udata mogu da imam zdravstveno osiguranje preko biroa (tek se trebam prijaviti na biro, jer sam nedavno zavrsila II ciklus) da ne idem preko osiguranja supruga i ako mogu kojim clanom Zakona o zdravstvenom osiguranju je to utemeljeno? Unaprijed zahvalna.
Azra, 12.08.2015
Odgovor:   Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je ko se smatra osiguranicima, pa je navedeno slijedeće   - 12. nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su: ....se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja,odnosnood dana položenog ispita ako su prije toga izgubilapravo na zdravstvenu zaštitu.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju da li postoji opcija da se refundiraju troškovi van tjelesne opolodnje, obzirom da mi se redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje već 10 godina, a da moram ići na postupak van tjelesne koji košta cca 5.000,00 KM? Ukoliko da, molim za informaciju kome se mogu obratiti povodom ovog pitanja. hvala.
Dina, 12.08.2015
Odgovor: Članom 37. Zakona je utvrđeno da se zdravstvena zaštita pruža osiguranicima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.  S obzirom da niste naveli u kojoj zdravstvenoj ustavi će biti pružena medicinska usluga, ne možemo Vam odgovoriti da li Zavod ima sklopljen ugovor s tom ustanovom.
Pitanje:    Poštovani. Šta je potrebno uz obrazac ZO 1 priložiti od dokumenata? Kada prijavljujemo više članova porodice koje osiguranik osigurava sve ih upišemo na jedan ZO 2 obrazac?
Zejd, 12.08.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Jedan Zo1 jeste dovaljan za prijavu više članova. Ukoliko prvi put prijavljuje članove, onda je  za djecu potrebno priložiti: - rodni listovi na uvid. - original lična karta za osiguranika,na uvid. -školska potvrda da su redovni učenici (ukoliko se radi o djeci koja su napunila 15 godina).  Za supružnika je potrebno priložiti: -iz Porezne uprave, po opštini prebivališta, Uvjerenje da se ne nalazi u jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci, - original lične karte i za osiguranika i za člana, na uvid.   Ukoliko se radi o nevjenčanom supružniku, potrebno je priložiti: -Cips prijavnice, -rodni listovi, -lične karte i za osiguranika i za člana, na uvid. -Uvjerenje iz Porezne uprave, za člana koji se prijavljuje, da se ne nalazi u jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, Mozete li da mi objasnite proceduru kod prijave radnika? Koje su obaveze poslodavca? Da li postoji neki obrazac koji poslodavac treba da popuni, ili se popunjava samo zdravstvena knjizica? Radnici su prijavljeni u poreskoj i redovno se vrse sva placanja.
Nikolina, 11.08.2015
Odgovor: Postupak i način podnošenja prijave za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (samim tim i na obavezno zdravstveno osiguranje) propisan je Zakonom o Jedinstvenom sistemu kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", br. 42/09 i 109/12) i Pravilnikom o podnošenju prijave za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa("Službene novine FBiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 09/11, 01/13, 83/14 i 01/15) (nadležnost Porezne uprave FBiH).   Obveznik uplate doprinosa (poslodavac) podnosi potpisanu prijavu (JS 3100) za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice), u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje.   Ukoliko se prijava iz stava 1. ovog člana podnosi elektronski primijeniti će se Zakon o elektronskom potpisu. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave.   Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se obveznik uplate doprinosa za prekršaj ako: 1) ne podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja i prijave promjene u toku osiguranja; 2) unese netačne podatke u prijave za upis u Jedinstveni sistem; 3) podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja ili prijave promjena u toku osiguranja po isteku propisanog roka.   Slijedom izloženog, stoji zakonom normirana obaveza poslodavca (obveznika uplate doprinosa) da izvrši prijavu, po osnovu JS-3100 obrasca (popunjava poslodavac), u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika.    Poslodavac je dužan da u zdravstvenu legitimaciju, na predviđenom mjestu na str.2, stavi svoj pečat, a referent zdravstvenog osiguranja u poslovnici štampa  lične podatke osiguranika u zdravstvenu legitimaciju.   Ukoliko su zaposlenici prijavljeni i redovno se vrše sva plaćanja, kao što Vi navodite, potrebno je da se zaposlenik/ci jave u jednu od naših poslovnica (Gradska poslovnica, poslovnica Hadžići, poslovnica Ilidža, poslovnica Ilijaš i poslovnica Vogočća) kako bi se pristupilo ovjeri zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Upisujem master u austriji a bila sam osigurana preko zavoda za zaposljavanje u BiH i treba mi formular BIH/A 2.. Sta se tu podrazumjeva.. Hvala
Lejla, 11.08.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 2 ( BIH/A 2) je potvrda o zbrajanju razdoblja osiguranja .   Potrebno je da austrijski nosilac osiguranja pošalje obrazac A/BIH 2 na adresu našeg Zavoda (ako ste bili osigurani u Kantonu Sarajevo)koji će provjeriti Vaše periode zdravstvenog osiguranja , evidentirati na navedeni obrazac i službeno poslati na adresu austrijskog nosioca osiguranja. 
Pitanje:    Spadam u kategoriju šehidskih porodica, imam 22 godine da li mogu ostvariti pravo na besplatni fiksni aparatić ?
Naida, 11.08.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na fiksni ortodonski aparat imaju osiguranici sa teškim anomalijama koje uzrokuju funkcionalne smetnje u dobi do 18 godina.
Pitanje:    Postovani, imam 27 godina i redovna sam studentica. Da li mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu?
Jasmina, 11.08.2015
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (čl. 10. stav 1. tačka i) obavještavamo Vas slijedeće:  Studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    Poštovani, da li mi možete reći koji iznos ili procenat refundira zavod ako je osoba na bolovanju preko 42 dana? LP
Meliha, 06.08.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti potrebno je da se sa dostupnom dokumentacijom, obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog dodatnih informacija.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting