Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani! Molim vas za odgovor koje rubrike sam obavezan popuniti u zdravstvenoj legitimaciji za sina kojeg prijavljujem na svoje osiguranje.
Almir, 09.09.2015
Odgovor: Zdravstvenu legitimaciju štampaju referenti u poslovnicama našeg Zavoda (za štampanje zdravstvene legitimacije potrebna je lična karta nosioca osiguranja). Ako ne želite da Vam se odštampa zdravstvena legitimacija onda samo popunite matične podatke na prvoj strani -podaci o osiguranom licu kome se izdaje zdravstvena legitimacija -podaci o sinu , i podatke o nosiocu osiguranja -osiguraniku.   Vaša je obaveza da zdr.legitimaciju odnesete kod Vašeg obveznika uplate doprinosa da na predviđenom mjestu za obveznika ovjere pečatom , upišu registarski broj  i istu donesete u najbližu poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li moja djeca mogu ostvariti zdravstveno osiguranje i koja je procedura obzirom da sam nezaposlena i nisam prijavljena na biro. Tri godine smo zivjeli u inostranstvu, a sada smo u Bosni, vec godinu dana. Djeca imaju bh drzavljanstvo. Unaprijed, hvala...
Mevludina, 08.09.2015
Odgovor: Iz postavljenog pitanja se ne možemo zaključiti gdje Vi i djeca imate regulisano prebivalište, obzirom da se u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13)., doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Ukoliko djeca imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo,  mogu se osigurati u skladu sa  Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.29/09). Članom 10 Odluke propisano je da obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite, a za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, je organ uprave kantona nadležan za obrazovanje u skladu sa članom 19 tačka 13 a. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    usta prosle godine, a firma pokusava da 'stigne' s uplatom doprinosa, pa je izmirila sve do marta ove godine. Medjutim, ja bih mogla ovjeriti svoju knjizicu kada bi firma izmirila doprinose do juna 2015. Kako su male sanse da ce se to ovaj mjesec desiti, a ja sam trudna i 14. septembra trebam uraditi amniocentezu, zanima me sljedece: 1. Da li cu ja, kada firma izmiri dugove za septembar 2015. godine, moci refundirati od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS novac koji budem uplatila za amniocentezu (570 KM)? 2. Ako da, je li za povrat novca dovoljan nalaz amniocenteze s Klinike ili trebam imati i uputnicu za Kliniku gdje cu raditi amniocentezu? 3. Da li uputnica moze biti od privatnog ginekologa ili mora biti od ginekologa zaposlenog u javnoj zdravstevnoj ustanovi? 4. Ako treba biti od ginekologa zaposlenog u drzavnoj sluzbi, mogu li ja uopste s neovjerenom zdravstvenom knjizicom od njega dobiti uputnicu za amniocentezu? Nadam se vasim brzim odgovorima i unaprijed zahvaljujem!
Mina, 07.09.2015
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) članom 87. stav 4. je utvrđeno da : „obvezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije platio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti se uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama zakona obligacionim odnosima“. Na osnovu navedenog, obzirom da Vaša firma nije izmirila obaveze po osnovu doprinosa, Vi možete koristiti zdravstvenu zaštitu bez plaćenog doprinosa samo u hitnom medicinskom slučaju. Uputnicu za određenu zdravstvenu uslugu  na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja može dati samo zdravstvena ustanova sa kojom Zavod ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Zavoda,što je u Vašem slučaju JU Zavod za zaštitu žena i materinstva, te se ne može uvažiti uputnica privatne zdravstvene ustanove jer Zavod nema zaključen ugovor niti sa jednom privatnom ginekološkom ordinacijom. Ukoliko amniocintezu uradite u privatnoj ginekološkoj ordinaciji, a Vaša firma naknadno plati zaostali dorinos, nemate pravo na refundaciju jer se u periodu prije uplate, odnosno dugovanja za doprinos, smatrate licem bez prava korištenja zdravstvene zaštite po već navedenom članu Zakona   
Pitanje:    Poštovani, bh sigurnost doo Tuzla ima radnuka iz Saraejva koji je na bolovanju preko 42 dana,kako podnijeti zahtjev za refundaciju , šta se refundira i gdje možemo nabaviti obrasce. l.p.Zekir
Zekir, 03.09.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema mjestu prebivališta osiguranika), zbog detaljnih uputa.
Pitanje:    Da li nezaposleni dobijaju popust za dioptrijska stakla.
Emir, 03.09.2015
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka ,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju se korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okviri za naočale,  za djecu, redovne učenike  i studente do 26 godina života.  
Pitanje:    Postovani, Da li se jos uvijek mogu kupiti dioptrijske naocale uz odredenu naknadu drzave? Uredno sam prijavljen na radnome mjestu, firma je redovni platisa i velike suma izdvaja na mjesecnom nivou za svoje uposlene. Unaprijed se zahvaljujem
Armin, 03.09.2015
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka ,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju se korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okviri za naočale,  za djecu, redovne učenike  i studente do 26 godina života.  
Pitanje:    Da li je sa Španijom potpisan sporazum o socijalnom osiguranju i ako jeste kako prije putovanja dobiti obrazac za slučaj pružanja hitne zdravstvene usluge?
Salko, 03.09.2015
Odgovor: Sa Kraljevinom Španijom nije sklopljen Ugovor o socijalnom osiguranju.
Pitanje:    Poštovani ukoliko osoba dobije otkaz ugovora o radu a poslodavac nije do sad uplacivao doprinose za penzijsko i zdravstveno, da li ta osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje i novčanu naknadu u iznosu 3 mjeseca ukoliko se nakon otkaza prijavi na biro za zaposljavanje?
Sabrina, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Službi za zapošljavanje KS da Vam s utvrde Vaša prava na zdravstvnu zaštitu kao i nakndu plate.  
Pitanje:    2011.g. prekinuo sam studiranje iz zdravstvenih razloga, i prijavio se na biro. preko biroa imao sam zdravstveno osiguranje do 07.2015.g., kada su mi prekinuli zdravstveno i rekli da vise namam pravo zato sto sam napustio studije. da li poslije prekida studija i pravovremenog prijavljivanja na biro imam pravo na zdravstveno osiguranje?
Eldar, 02.09.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Službi za zapošljavanje KS i utvrdite prava na zdravstvnu zaštitu ili da se osigurate po čl. 27 (dobrovoljno osiguranje) da biste ostvarili pravo na zdravstvnu zaštitu.  
Pitanje:    Upisala sam fakultet u Crnoj Gori kao drzavljanin BiH.Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori za vrijeme studija?
Jasna, 02.09.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u Republici Crnoj Gori regulisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju između BiH i Crne Gore (''Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori'', br. 2/01) i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting