Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje. Interesuje me da li imam pravo na aparatic za zube i dioptrijske naocale, 20mi je godina, nezaposlena sam i osigurana preko Biroa rada. Aparatic za zube mi je prijeko potreban ali nisam u stanju da ga platim.
Amina, 15.10.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla kao i okvir za naočale imaju redovni studenti do 26 godine,a pravo na ortodontski aparat lica do 18 godina.
Pitanje:    Građanin BiH, iz kantona Sarajevo, na letovanju u Zadru (Hrvatska), obratio se Urgentnom centru Zadra za ljekarsku pomoć i nakon intervencije preminuo. Račun bolničkih troškova i prevoz pokojnika iz Hrvatske u BiH platila je njegova supruga; jer njen suprug, iz neobaveštenosti, prilikom korišćenja usluga zadarskog Urgentnog centra, nije imao potrebnu potvrdu za košićenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Pitanje: Ima li, ipak, po nekoj od solucija iz Konvecije o socijalnom i zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, njegova supruga pravo naplate istih tih troškova od Zavoda za socijalno i zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo?
Slobodan, 14.10.2015
Odgovor: Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika ovog Zavoda u inostranstvu, konkretno u Republici Hrvatskoj propisani su Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske („Službeni glasnik BiH“, br.6/01), a detaljnije regulisani Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu („Službene novine FBiH“, br.31/04). Shodno citiranim propisima, osigurana lica imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, samo ukoliko im je, prije odlaska u inostranstvo, izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobijanja ocijene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. citiranog Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i pored punog razumijevanja ne može refundirati troškove koje ste Vi naveli u Vašem upitu.
Pitanje:    Što je potrebno od dokumentacije za refundaciju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana
Alma, 14.10.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi kompletiranja zahtjeva za refundaciju bolovanja obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda(prema sjedištu pravnog lica), obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Postovani, Ja sam drzavljanka Crne Gore sa stalnim boravkom i zaposlenjem u Sarajevu.Planiram mamu preseliti u Sarajevo pa me zanima koje uslove mora ispunjavati da bi ovde bila zdravstveno osigurana. U MUP-u za strance mi je receno da se moze doseliti kao "spajanje porodice" i da je jedini uslov da u Crnoj Gori ima penziju ali mi zdravstveno osiguranje nisu pomenuli pa Vas molim da mi pojasnite. Unaprijed hvala!
Ajla, 14.10.2015
Odgovor: Vaša majka kao strani državljani, da bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Ukoliko odlučite da majku osigurate na ovaj vid osiguranja detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda. Također Vas obavještavamo da se u Fondu zdravstvenog osiguranja gdje je majka zdravstveno osigurana informišete kakva su njena prava na zdravstvenu zaštitu po preseljenju u BiH, a na osnovuSporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03), a koji se primjenjuje i sa Crnom Gorom.
Pitanje:    Da li bi mogao ostvariti pravo na osiguranje u kantonu Sarajevo, dolazim iz USK i neophodno mi je da posjedujem osiguranje jer bolujem od epilepsije i svaki mjesec su mi potrebni ljekovi a prilikom pocetka studiranja morao sam se odjaviti sa biroa i ne posjedujem osiguranje vise. Hvala.
Armin, 14.10.2015
Odgovor: Prije svega da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo morate imati prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo. Iz postavljenog pitanja ne može se zaključiti da li ste redovan student i koliko imate godina, a što je vrlo bitno za davanje odgovora na vaše postavljeno pitanje.
Pitanje:    Moja kćerka je počela studirati u Austriji. Obaveza nam je bila da sa sobom ponese i dvojezični obrazac A3 koji je potreban za osnovno zdravstveno osiguranje naših studenata u Austriji. Sarajevski Kantonalni ZZO izdaje ovaj dokument sa rokom važnosti 30 dana, a drugi kantoni iz FBiH daju rok od godinu dana. Da li to znači da ću svaki mjesec morati vaditi novi dokument ili šta drugo? Zbog čega uopće postoji ova razlika među kantonima ako postoji međudržavni sporazum o ovom pitanju između Austrije i BiH?
Omer, 12.10.2015
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/04).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava.   Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o  pravu korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.   Za ostale informacije obratite se Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
Pitanje:    Kako i gdje mogu prekinuti uplacivanje samostalnog zdravstvenog osiguranja u KS (zivim u Sarajevu)? Dakle, koji su mi dokumenti potrebni da to obavim, na koju adresu da se obavim i koliko dana taj proces traje? Hvala, Jasenka
Jasenka, 09.10.2015
Odgovor: Potrebno je da podnesete pismeni zahtjev za prekid osiguranja po članu Zakona o zdravstvenom osiguranju prema kojem ste osigurani, također isto vam se nalazi u rješenju koje ste primili prilkom prijave na zdravstveno osiguranje. Zahtjev možete predati u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Zakonski rok za odgovor je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Napominjemo da prilikom odjave sa osiguranja moraju biti izmirene sve finansiske obaveze sa mjesecom podnošenja zahtjeva.
Pitanje:    Molim Vas koliko koštaju troškovi lezanja na odjeljenju ortopedija i tramautologija pacijenta za jedan dan odnosno 24 h. pozdrav
Azra, 09.10.2015
Odgovor: Zavod  zdravstvenog osiguranja KS ne raspolaže informacijom o troškovima liječenja što je direktno u ingerenciji zdravstvenih ustanova.Vaš upit proslijedite na pomenutu kliniku.
Pitanje:    Pošto trebam da idem u Istambul na pregled dali može da mi sestre bude pratilac jer se slabo krečem dali može, molim vaš odgovor šta treba. Pozdrav
Maida, 09.10.2015
Odgovor: Vaš upit nije u potpunosti jasan te Vam ne možemo decidno odgovoriti.Naime ne znamo na osnovu čije saglasnosti idete na pomenuti pregled u inozemstvo i ko isti finansira.
Pitanje:    Dobar dan, u julu 2015 sam na Vas protokol predala dokumente za povrat novca za Rhogam injekciju. Jos nikakav odgovor nisam dobila? Koliko to obicno traje? Molim za savjet, hvala
Selma, 09.10.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je Pravilnik o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama proslijedio Upravnom Odboru na razmatranje i usvajanje.Ukoliko se isti usvoji od strane pomenutog odbora zavod nastaviti sa refundacijom sredstava.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting