Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Ukoliko roditelji bebe nemaju nikakvo zdravstveno osiguranje (otac nezaposleno lice, nije na birou za zapošljavanje jer se nakon prekida radnog odnosa nije pravovremeno prijavio, majka nezaposlena, strani državljanin), da li postoji ikakva mogućnost da se dijete osigura? Da li se može osigurati preko djeda koji je u stalnom radnom odnosu u državnoj ustanovi i kakva je procedura? Hvala unaprijed
Mirela, 08.10.2015
Odgovor:  Pokušajte dijete osigurati preko organa uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite, a sve u skladu sa  članom 10.  stav 1. tačka c) alineja 1.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), kojim je  propisano da  obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Postovani, trudnica sam otvorila sam bolovanje u sedmom mjesecu trudnoce, ljekar mi je naveo u nalazu da moram da mirujem do kraja trudnoce. U tom slucaju jeli moj poslodavac (privatnik) ceda placa do kraja mog bolovanja doprinose ili zdrastveno osiguranje ce njemu nesto da refundira? A trudnicko bolovanje trebam otvoriti 28 dana prije termina ili mog ranije? Poslje otvaranja porodiljskog odsustva me preuzima kanton? hvala
Denisa, 05.10.2015
Odgovor: Porodiljsko odsustvo se otpočinje na osnovu nalaza ljekara specijaliste koji postupa u skladu sa ustanovljenom procedurom.Za ostvarivanje prava na isto potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu(prema mjestu prebivališta).Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Molim Vas za odgovor Sin mog brata ima 16 godina-osnovnu školu je završio u drugom gradu SBK.Živi kod mene u KS i trenutno pohađa I razred srednje škole .Kakva je procedura za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja na području KS.Njegov otac je RVI.Da li je dovoljna njegova stara knjižica i potvrda iz škole koju pohađa,da bi mu službenici u zavodu ovjerili knjižicu ili...? Hvala puno
Aida, 05.10.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Obzirom da je Vaš bratić osiguran u skladu sa članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao član porodice osiguranika,  a roditelji imaju prebivalište u SBK i dalje pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruje u SBK. Kao član porodice osiguranike može se liječiti u Kantonu Sarajevo u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001). O načinu korištenja zdravstvene zaštite po navedenom Sporazumu, potrebno je da se informišete u Zavodu zdravstvenog osiguranja u kojem je Vaš bratić osiguran.
Pitanje:    Poštovani! Molim vas za informaciju kako da osiguram dijete, studenta, koji je navršio 26.godina i još uvijek studira. Prema propisima zdravstveno osiguranje, po osnovu osiguranja, po osnovu radnog odnosa, majke, prestalo je i trenutno ne posje- duje nikakve uslove za zdravstveno osiguranje (redovan jestudent je i ne nalazi se na evidencijama Službe za zapoišljavanje). Ja, njegova majka sam radnik Štamparije Fojnica dd Fojnica i redovne isplate plata a time i zdravstvenog osiguranja. Molim vas da mi odgovorite po kojem osnovu da se osigura dijete od 26 godina, kako za uplatu, i koliko i ostalo! Pozdrav! Mensura
Mensura, 05.10.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja  Vaš sin i dalje će  imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što je imao kao član porodice osiguranika, uz uslov da je redovan student i da  redovno vrši uplate doprinosa za svaki mjesec. Ukoliko se odlučite da sina osigurate na ovaj vid obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je da sin podnesete zahtjev u neku od poslovnica Zavoda u kojoj možete i dobiti detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji.
Pitanje:    Postovani.... Prije 3 mjeseca sam imala operaciju bubrega tj.odstranjen mi je bubreg pa me zanima s obzirom da sa vas zdravstveni osiguranik dali imam pravo na naknadu za tjelesno ostecenje i dali imam pravo na refundaciju s obzirom da sam na bolovanju preko 42.dana i kome mogu da se obratim
Dina, 02.10.2015
Odgovor: Ljekar porodične medicine će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom a u vezi ocjenjivanja radne sposobnosti.Obveznik doprinosa ima pravo da podnese zahtjev za refundaciju naknade plaće isplaćene  zaposleniku.
Pitanje:    Poštovani, da li mogu vjenčanu suprugu koja je strani državljanin iz Srbije (još nema državljanstvo BiH) prijaviti na svoje zdravstveno osiguranje kao člana porodice? Hvala.
Nenad, 02.10.2015
Odgovor: Vaša supruga kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da supruga imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Postovani, nakon zavrsetka srednje skole prijavio sam se na biro. Nikada nisam bio u radnom odnosu. Nisam se redovno javljao na biro i izgubio sam pravo na zdravstveno osiguranje. Da li postoji nacin da vratim pravo na zdravstveno osiguranje? Ako da, koja je procedura i koje su moje obaveze? unaprijed hvala.
Samir, 01.10.2015
Odgovor: Prema ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU član. 12  vi ste izgubili prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu  putem Službe za zapošljavanje Kantona Sarajeva. Način na koji biste mogli ostvariti  zdravstveno osiguranje je putem člana.27 ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KS, za ostvarivanje ovog vida zdravstvenog osiguranja možete se obratiti u svim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, bio sam sa sinom koji ima 4 godine na odmoru u Tuzli, pojavio mu se osip i odveo sam ga u Hitnu pomoć nakon čega su me uputili u UKC tuzla na infektivno odjeljenje a potom i kod dermatologaNa svu sreću nije bilo ništa ozbiljno pa nam je preporučeno liječenje kod svog ljekara. Naravno sve je to uredno naplaćeno. Da li imam pravo na refundaciju troškova s obzirom da se radi o djetetu i da sam se slučajno zadesio u Tuzli kakda se to desilo, dakle nisam imao izbora nego da djete odvedem ljekaru. Hvala
Nedžad, 01.10.2015
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom  iz Tuzle i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, redovan/samofinansirajuci sam student, imam 27god. imam jos master rad da zavrsim fakultet, posto sam prije imao zdravstveno osiguranje preko oca koji je RVI, interesuje me kako ja sada ostvarujem osiguranje..
Anel, 29.09.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec. Ukoliko se odlučite za ovaj vid obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je da podnesete zahtjev u neku od poslovnica Zavoda u kojoj možete i dobiti detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji.
Pitanje:    Postovani, Kad se stvara obaveza pravljenja zdravstvene knjizice za bebu i kakva je procedura. Muz je zaposlen, a ja ne. Beba ima 14 dana, kada smo joj kao roditelji obavezni napraviti zdravstvenu knjizicu? Hvala unaprijed! Lp!
Amra, 29.09.2015
Odgovor: Za prijavu člana (djeteta) na osiguranje potrebno je dostaviti Obrazac ZO-1 (prijava na osiguranje) koju će popuniti i ovjeriti Obveznik uplate  doprinosa , LK osiguranika , rodni list djeteta i zdravstvena legitimacija. Prijavu člana i ovjeru zdravstvene legitimacije  ćete izvršiti u Poslovnici  ZZOKS na Općini na kojoj je prijavljen Obveznik doprinosa.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting