Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, postavljam pitanje u ime svog oca, Č. O. rođenog 15.09.1948.godine, sa prebivalištem u ulici Žagrići br.23, Općina Stari grad, Sarajevo. Naime, pošto je navršio 40 godina radnog staža po osnovu rada u Njemačkoj, u istoj zemlji je penzionisan i redovni primatelj ostvarene penzije. Moje pitanje se odnosi na ostvarivanje zdravstvene zađtite u našoj zemlji. Naime, da li moj otac ima pravo na zdravstvenu zaštitu u našoj zemlji, te ukoliko ima, šta je potrebno uraditi da istu ostvari, odnosno koja dokumentacija je potrebna da podnesemo zahtjev za ostvarivanje socijalne zaštite i kojoj instituciji da se obratimo? Pošto je u poznim godinama i slabog zdravstvenog stanja. najljepše vas molim da mi odgovorite. U nadi da će te udovoljiti, najljepše se zahvaljujem. S poštovanjem.
Edina, 17.09.2015
Odgovor: Potrebno se obratiti njemačkom nosiocu osiguranja radi dostavljanja obrasca BH 11/1,potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju podnijetog zahtjeva za penziju - rentu ili korištenje penzije -rente ,  našem Zavodu radi regulisanja zdravstvenog osiguranja njemačkog penzionera sa stalnim prebivalištem u Kantonu Sarajevo .  
Pitanje:    Poštovani, državljanka sam R Hrvatske i sada tražim privremeni boravak u BiH po osnovu braka sa državljaninom BIH? Kao dokaz mi traže da imam zdravstveno osiguranje u BIH. Ja sam zdravstveno osigurana u Hrvatskoj te me interesuje na koji način se u BiH mogu osigurati odnosno mogu li na osnovu tog dvojezičkog obrasca i gdje obrzac mogu dobiti ?Koiko sam vidjela imamo potpisan sporazum o socijalnom osiguranje između ove dvije države. Srdačan pozdrav !
Belma, 16.09.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09),  kao stranom državljaninu. Za prijavu po gore navedenom članu potrebna je slijedeća dokumentacija: zahtjev, uplatnica kao dokaz da je izvrsena uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, Rjesenje Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se utvrduje pravo na privremeni boravak u BiH.           Postoji mogućnost koristenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu. Navedeno je regulisano u ovom slucaju Ugovorom o socijalnom osiguranju iizmeđu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), kojim su utvrđene kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac se izdaje najduže za period od 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. 
Pitanje:    poštovanje, moze li se uz rjesenje o prestanku dobrovoljnog osiguranja, utvrditi i TRAJNA ZABRANA uspostave zdravstvenog osiguranja
Zulfo, 16.09.2015
Odgovor:     Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje odnosno korištenje zdravstvene zaštite uslovljeno je redovnim plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukloliko osiguranik ne izvrsava ovu obavezu obustavlja se pravo na korištenje zdravstvene zaštite, osim hitne medicinske pomoći, sve do izmirenja obaveza za osiguranje.  Za detaljne informacije dostavite konkretne podatke lica ili se obratite u neku od polsovnica Zavoda.
Pitanje:    MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE NA KOJI NAČIN MOGUOSTVARITI PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IMAJUČI U VIDU DA SAM 27.07.2015.GODINE PREDAO PAPIRE FONDU PIO ZA REGULISANJE PENZIJE. POZDRAV,
Vidosav, 16.09.2015
Odgovor: Ukoliko ste dobili Rješenje iz PIO, kojim Vam se utvrđuje pravo na penziju, ovaj obveznik uplate je dužan da Vas prijavi na zdravstveno osiguranja i za isto uplaćuje doprinose. Ukoliko još uvijek Vaš status nije riješen po podnesenom zahtjevu u PIO, pravo na zdravstveno osiguranje možete ostvariti prijavom na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, ukoliko su za to ispunjeni uslovi ili prijavom na zdravstveno osiguranje po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju. Za sve detaljne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovana gospodo, od 01.01. 2015 godine ja sam sebi uplačujem dobrovoljno zdravstevo i penziono osiguranje. A sada bih da se odjavim od dorbovoljnog osiguranja i da se ponovno prijavim na Biro, te bi me zanimalo koji su mi papiri potrebni da se odjavim sa dobrovoljnog zdravsvenog osiguranja. Hvala Jasmin
Jasmin, 16.09.2015
Odgovor:     Za odjavu sa osiguranja potrebno je da ste imali redovne uplate za zdravstveno osiguranje, odjava se vrši sa datumom podnosenja zahtjeva. Potrebno je da u poslovnici Zavoda podnesete zahtjev za odjavu sa osiguranja, u kojem ćete navesti i razlog zbog kojeg se odjavljujete odnosno kako ćete dalje biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    poštovani! moja 16,5 godišnja kćerka ima težak oblik juvenilne idiopatske skolioze i poslije 8 godina pokušaja da je zaustavimo - preporučena joj je operacija! kako liječenje u sarajevu nije davalo rezultate (naprotiv), prije nekoliko godina smo pomoć potražili u novom sadu i zagrebu. uslijedilo je lagano poboljšanje, da bi se stanje naglo pogoršalo tokom posljednjih nekoliko mjeseci! cijena operacije i jednomjesečnog boravka na klinici šalata u zagrebu iznosi 7.700 eura. samohrani sam roditelj bez stalnog zaposlenja i prijavljena sam na biro za zapošljavanje. da li postoji neki način da Zavod pokrije barem dio troškova, i ako postoji, kakva je procedura? hvala
Snježa, 16.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.    Zahtjevi se podnose u  poslovnicama Zavoda i razmatraju se jednom mjesečno.       Dodatne informacije možete dobiti  putem telefona broj 72 52 00, srijedom od 15-16 sati.
Pitanje:    Postovani, upućena sam da uradim amniocentezu kod Dr.Mehmedbasica obzirom da njihova laboratorija pokriva najviše ispitivanja. 36. mi je godina i zaposlena sam, firma redovno uplaćuje doprinose i radi se o mojoj prvoj trudnoci. Mozete li mi objasniti šta treba da dostavim za povrat sredstava za amniocentezu u smislu da li treba: - uputnica državne Javne zdravstvene institucije za amniocentezu; - dokaz da firma uplaćuje zdravstveno osiguranje; - nalaz i račun nakon uređene amniocenteze....i sl. Unaprijed hvala na odgovoru. Lijep pozdrav
Ines, 16.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene u privatnim zdravstvenim ustanovama iz raloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga.Naime Zavod odobrava jednokratne pomoći u liječenju te uz zahtjev treba priložiti uputnicu iz Javne zdravstvene ustanove,izjavu da se pomenuta pretraga ne radi u KCUS-u potpisana od strane direktora ustanove, originalni račun ustanove gdje je izvršena usluga kao i nalaz, te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Imao bi par pitanja ako bi mi bili u mogućnosti da odgovorite. Otac mi je umro u mjesecu julu, majka treba da naslijedi penziju, predali smo svu dokumentaciju. Prebalivalište im se vodi u Tuzlanskom kantonu. - Koja je procedura prebacivanja majke na zdravstveno osiguranje Sarajevskog kantona i da li se moze prijaviti prije nego dobije rješenje za nasljeđivanje penzije? - Da li majka ima pravo obaviti besplatni pregled u slucaju nekih hitnih slucajeva npr. prehlada, pritisak i sl.?
Admir, 15.09.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi Vaš majka imala status osiguranog lica u ovom Zavoda, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da  ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, da zakonski obveznik uplate doprinosa  u ovom slućaju PIO izvrši odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom Kantonu i izvrši  prijavi u Kantonu Sarajevo. Takođe bilo koji drugi način sticanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje uslovljen je prijavom prebivališta u Kantonu Sarajevo. U slučaju pružanja hitne medicinske pomoći primjenjuje se Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), 
Pitanje:    Poštovanje, Nigdje ne mogu da pronađem imformaciju šta tačno treba da se izvadi nova zdravstvena knjižica za osobu koja je tek zasnovala radni odnos, a do tada bila osigurana na supruga i nije bila na birou. Lp,
Haris, 11.09.2015
Odgovor: Obavještavamo vas da zdravstvenu legitimaciju nakon zasnivanja radnog odnosa i prijave u PU koju vrši Obveznik doprinosa  možete ovjeriti u svim poslovnicama ZZOKS. Za ovjeru iste potrebno je da Obveznik doprinosa stavi pečat na mjestu predviđenom za podatke o obvezniku doprinosa i prijavnicu iz Cips-a.
Pitanje:    Poštovanje, posto vec sad četvrti put upisujem istu godinu i redovan sam student i sad se prebacujem na redovan samofinansirajuce da li imam jos pravo na zdravstvo posto upisujem četvrti put istu godinu? Unaprijed hvala
Lamija, 11.09.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života.Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting