Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, u prvih pet mjeseci ove godine već sam četiri puta koristila bolovanje radi njege članova porodice (tri puta radi njege djece i jedan put radi njege supruga - nakon izlaska iz bolnice). Moj suprug bi naredne sedmice trebao na operaciju nakon koje kod kuce mora dvije sedmice lezati kod kuce te sam konsultovala svog doktora porodicne medicine kako bi dobila informaciju da li nakon muzevog izlaska iz bolnice imam pravo na bolovanje bar prvih nekoliko dana. Rečeno mi je da nemam pravo jer u toku jedne kalendarske godine u skladu sa Pravilnikom imam pravo na ovu vrstu bolovanja samo četiri puta. Upućena sam na Komisiju kojoj ću se obratiti u ponedeljak. Interesuje me da li je zaista doktor porodične medicine dobro protumačio propis te Vas molim da me kao neuku stranku poucite o mom pravu. Unaprijed hvala! S poštovanjem, Jesenka
Jesenka, 01.06.2015
Odgovor: Za tumačenje "Pravilnika o postupku i kriterijima za  utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" (Sl. novine FBiH br.66/12), potrebno je da se obratite donosiocu.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li penzioner ima pravo na refundaciju dijela troškova operacije mrene i ugradnje leće koju radi u privatnoj klinici s obzirom da je čekanje na Kliničkom centru 5-6 mjeseci a u pitanju je čovjek koji vidi još samo na 1 oko manje od 10 % i nije u situaciji da može toliko čekati. Također me interesuje iznos te refundacije troškova. Lp, Dalila
Dalila, 01.06.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge obavljene u u privatnim zdravstvenim ustanovama iz razloga što ima potpisan ugovor o pružanju zdravstvenih usluga sa KCUS za osiguranike KS.
Pitanje:    penziju primam iz Sarajeva,živim u trebinju te koristim -po sporazumu- zdravstvenu knjižicu rs za liječenje -živim u domu penzionera trebinje i prelazim u gerontološki centa Ruma Srbija -koji je admistrativni put da odjavim u BH zdravstveno i soc osiguranje i prijavim u Srbiji -imam dvojno državljanstvo iličnu kartu Srbije- kako da dobijem obrazac 109 A-,validan ovjeren-koji mi traže u Min zdravlja Srbije da tamo realizujem prava zdravstvenog i soc osiguranja-napominjem da sam ja bakica od 80 god pa mi zaista treba pomoći da to nakraćim legalnim putem ostvarim -Unapred se zahvaljujem na pomoći
Drenka, 29.05.2015
Odgovor: Za izdavanje obrasca BIH/SRB 109 ( zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji ) potrebna je slijedeća dokumentacija : 1. Izvorno rješenje od BiH penzije ili uvjerenje PIO Sarajevo 2. Lična karta R.Srbije i uvjerenje o prebivalištu iz R.Srbije 3. Odjava prebivališta iz BiH za R.Srbiju 4. Izvod iz banke iz kojeg se vidi da se BIH-penzija isplaćuje na adresu  u  R.Srbiju 5. Odjaviti zdravstveno osiguranje u BiH i vratiti zdravstvenu knjižicu   Navedena dokumentacija se predaje u nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u R.Srbiji prema mjestu prebivališta.   U vašem slučaju potrebno je imati odjavu prebivališta iz Sarajeva za Trebinje a ako nikada niste imali prebivalište u Sarajevu obratiti se ZZO Trebinje radi informacija o zdravstvenom osiguranju .
Pitanje:    Postovani, skinuta sam sa evidencije biroa jer nisam dostavila kopiju ugovora o radu,zanima me kako da povratim izgubljeno zdravstveno osiguranje jer sam prestala raditi a na biro se mogu prijaviti tek za 6 mjeseci
Enida, 29.05.2015
Odgovor: Odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.       Pisani zahtjev za prijavu na zdravstveno osiguranje po članu 27. možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Pored zahtjeva potrebno je da dostavite i original uplatnicu, fotokopiju lične karte i Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Javljam vam se sa jednim upitom,naime radi se o tome da je moj suprug zaposlen u agenciji za fizicku zastitu u sarajevu,i oni mu uplacuju i doprinose,neki dan je uradio nalaze u domu zdravlja kakanj,gdje su mu nalazi krvi i urina naplaceni 31,00KM. Njegov kolega je takodje radio nalaze u bolnici na Kosevu,i nije platio nista za uradjene nalaze...s toga vam se javljam da mi malo pojasnite oko ovoga jer mi je nelogicno da se u kaknju placa nalaz a zaposlenik iste agencije u sarajevu je oslobodjen placanje istih. Mozete li mi reci da li postoji mogucnost da se moj suprug takodje lijeci u sarajevu, s obzirom da radi tamo,i da mu agencija koja vrsi uplatu doprinosa takodje nalazi u sarajevu... Ako vas mogu zamoliti da mi to malo pojasnite,jer me je sluzba zdravstvenog osiguranja kakanj uputila na vas,s obzirom da mi nisu bas nesto mogli pojasniti oko ovog problema,samobsu rekli da ze do kanton primjenjuje vazeci cjenovnik participacije 2,00 KM po nalazu...nema mi logike da mora placati ako mu se redovno uplacuju doprinosi za zdravstveno osiguranje... Ugodan ostatak dana... S ostovanjem, Almedina
Almedina, 29.05.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi Vaš suprug imao prava na zdravstvenu zaštitu u Sarajevu, potrebno je da ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo. Članom 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju(„Sl.novine FBiH br.30/97,  7/02, 70/08 i 48/11)  utvrđeno je da osigurana lica, kod korištenja određenih vidova zdravstvene zaštite, pored doprinosa koji obavezno uplaćuju, neposredno ulažu i svoja lična sredstva (participaciju). Članom 90. istog Zakona, propisano je da zakonodavno tijelo kantona, na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja, utvrđuju kriterije, način i visinu ličnog učešća osiguranih lica u snošenju dijela troškova kod korištenja određenih vidova zdravstvene zaštite, donošenjem Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja  zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji kantona. Troškovi koji su naplaćeni Vašem suprugu predpostavljamo da su naplaćeni na osnovu Odluke o ličnom učešću osiguranih lica (participacija) koja se primjenjuje Zeničko dobojskom kantonu.
Pitanje:    postovani prije mog preseljenja u hrvatsku niko mi od vasih sluzbenika nije obratio paznju na obrazac BH/HR-3 da bismo moj suprug i ja imali zdravtveno osiguranje u prvom mjesecu dok ne dobijemo prvu bosansku penziju i ne regulisemo osiguranje u hrvatskoj? niko mi nije skrenuo paznju da ta mogucnost postoji niti da ga trebamo uzeti prije iseljenja u hrvatsku licno uz ljecnicko uvjerenje! u slucaju neke ljecnicke iznenadne intervencije u ovom prelaznom periodu do regulisanja osiguranja u hrvatskoj- znaci li da cemo licno morati snositi sve troskove ili mozemo racunati na vasu refundaciju?
Beba, 29.05.2015
Odgovor: Ukoliko ste prijavljeni na obavezno zdarvstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo postoji mogućnost da koristite zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu. Navedeno je regulisano Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), kojim su utvrđene kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac se izdaje najduže za period od 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    poštovani, baka mi je osiguranik zdravstvenog u bih a prije par dana je otisla u vikovce u posjetu kod sestre i imala je mozdani udar, trenutno se nalazi gore u bolnici, moje pitanje je da li zavod refundira troskove lezanja i preglede ct glave itd. hvala unaprijed
Mirsada, 28.05.2015
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem potrebno je da dostavite slijedeće podatke: Da li je baka zdravstveno osigurana u Kantonu Sarajevo i gdje se razboljela, da li u inostranstvu ili u BiH. Nakon dostavljanja traženog  dobit će te odgovor.
Pitanje:    Ja uplacujem dobrovoljno zdravstveno osiguranje,ali nisam uplatila za zadnja tri mjeseca,da li je moguce da sad uplatim ukupan iznos pa da ovjerim knjizicu ? Hvala
Jasmina, 28.05.2015
Odgovor: Odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da je ovjera zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene usluge uslovljeno redovnom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje.  Ukoliko osiguranik nema redovnu uplatu doprinosa, tj. svoje obaveze ne izmiruje na vrijeme, obustavlja mu se pravo korištenja zdravstvene zaštite, sve do ponovne redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje - izmirenja eventualnih dugovanja. Shodno naprijed navedenom postoji mogućnost da uplatite prispjele a ne izmirene obaveze za zdravstveno osiguranje i nakon toga ćete imati pravo na redovnu ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Ja Sam tek dosao iz amerike u bosnu I sada nisam siguran sta trebam da uradim da bih dobio zdravstvenu knjizicu molim vas da mi pomognete?! Hvala
Sead, 26.05.2015
Odgovor: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu potrebno je da imate pribivalište (ličnu kartu) na području Kantona Sarajevo a možete je ostvariti putem radnog odnosa, prijavom u Službu za zapošljavanje KS ili da sami sebi uplaćujete zdravstveno osiguranje ( osiguranje po čl. 27). Najbolje bi bilo da posjetite jednu od naših poslovnica da biste se mogli informisati o mogućnostima ostavrivanja prava na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    ja sam uposlenik GRAS-a i RVI.Zbog situacije u GRAS-u ovjeravao am knjižicu kao RVI.Danas mi je službenica odbila ovjeriti knjižicu bez obzira što sam RVI,dali ja imam pravo na ovjeru knjižice i liječenje kao RVI bez obzira što sam uposlenik GRAS- a.koji ima dug prema zavodu
Samir, 26.05.2015
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting