Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, koja dokumentacija je potrebna za izdavanje zdravstvene knjizice za novorodjence, a koje bi bilo osigurano preko mene koja sam zaposlena. Gdje mogu kupiti obrazce i ko ih popunjava? Hvala unaprijed na odgovoru.
Amela, 15.05.2015
Odgovor: Obrazac za prijavu člana  ( zo1 obrazac) kupujte u poslovnicama ZZOKS, potrebno je da ga kupite i ispunite u firmi u kojoj radite, zatim sa tim obrascem, izvodom iz matične knjige rođnih, Vašom ličnom kartom i novom zdravstvnom legtimacijom za novorodženče dođete u poslovnicu ZZOKS gdje će se obaviti prijava preko Vašeg osiguranja.
Pitanje:    Postovani, u slucaju rada sa nepunim radnim vrijemenom, koja prava iz zdravstvenog osiguranja ima radnik? Da li i clanovi njegove porodice imaju pravo na zdravstvenu knjizicu? Hvala
Nenad, 15.05.2015
Odgovor: Zakonom o radu FBiH, članom 30. propisano je da zaposlenik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom, osim prava koje zavisi od duzine radnog vremena (placa, naknada i sl.), u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.         Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/09), u članu 6. propisani su obveznici doprinosa a) poslodavac za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom. Članom 8. iste Odluke propisane su osnovice za obračun i uplatu doprinosa na koje obveznici obračuna i uplate doprinosa plaćaju doprinos a) za zaposlenika sa nepunim radnim vremenom - plaća s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH.   Ukoliko se doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju na osnovu navedenog propisa, osiguranik ima pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno korištenje zdravstvene zaštite, iz čega proizilazi i pravo na prijavu osiguranika kao člana.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi objasnite koji je postupak i koja dokumentacija je potrebna za prijavu osobe koja je navršila 65 godina života i nema pravo na penziju (u međuvremenu je bila na birou), na zdravstveno osiguranje preko supruga koji je penzioner? Unaprijed hvala. Lijep pozdrav.
Anesa, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac ZO 1, kojim na svoje osiguranje prijavljujete člana. Nakon toga detaljne upute ćete dobiti u poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, živim u Ilijašu, imam kčerku ALMEDINU koja je 16.03.2015 godine,napunila 15 godina života, ima od rođenja invalidnost 100% I grupa. Osigurana je preko mene (oca) kroz obavezno zdravstveno osiguranje, kako je napunila 15 godina došli smo u situaciju da nema pravo na zdravstevno osigurnje i nemože ovjeriti knjižicu ,a koja je joj uvjek potrebna radi ostvarivanja zdravstvene zaštite koja je joj kao teško bolesnoj osobi uvjek potrebna,korisnik je i ortopedskih pomagala kod Zavoda za zdravstveno osiguranje cijeli svoj dosadašnji život.Zbog svoje teške bolesti nije u mogučnosti pohađati školu. Od vas nam treba upustvo što mi konkretno trebamo uraditi da naše dijete ima i dalje zdravstveno osiguranje i da bude adekvatno zaštičena kako nebi imala probleme pri ostvarivanju svojih zdravstvenih potreba.OVO NAM JE VRLO HITNO I NEMAMO VREMENA ZA ČEKNJE. HVALA VAM NA SVAKOJ POMOĆI.
Kadrija, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa ocjenom radne sposobnosti Vaš kćerke koju izdaje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja  kao nadležni organ, javite šefu poslovnice Ilijaš.
Pitanje:    Poštovani , trebao bi početi raditi za jednu stranu firmu koja nije registrovana u bih ,kao da onda ostvarim prva na zdravstveno socijalno i penziono? Hvala !
Dino, 15.05.2015
Odgovor: Jedna od mogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članom 9. tačka c) i članom 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članom je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Detaljne informacije u vezi sa dokumentacijom kojaVam je potrebna kao i iznosom koji je potreban da uplatite za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu, možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Moja majka živi u Sarajevu, ima 80 godina. Nema penziju niti bilo kakvih drugih prihoda. Živi od pomoći dece. Kako može da izvadi zdravstvenu knjižicu.
Jasna, 15.05.2015
Odgovor: U članu 7. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) propisano je da organ uprave kantona za poslove socijalne i dječije zaštite ovlašten je za obračun i uplatu doprinosa za lica nakon navršenih 65 godina života, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu. Shodno navedenom, ukoliko majka ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, obratite se nadležnoj službi za poslove socijalne i dječije zaštite prema prebivalištu majke  kako bi se informisali o istom.
Pitanje:    Poštovani, Budući da poslodavac prijavljenom radniku ne uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje, postoji li mogućnost da taj radnik uplaćuje sebi zdravstveno osiguranje i na taj način ostvari pravo ovjee zdravstvene knjižice i liječenje.. Napominjem da je radnik do prije mjesec dana bio na evidenciji biroa za zapošljavanje uz ostvareno pravo na zdravstvenu zaštitu. Za navedeno se interesuje moj prijatelj koji je došao u tu situaciju. unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Željko, 15.05.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno – statustim karakteristikama. Obzirom da Vaš prijatelj je prijavljen na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa, ne postoji zakonska mogućnost da sam sebi uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obzirom da po članu 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je preduzeće u kojem je zaposlen.
Pitanje:    Postovani, zivim u Srbiji sa djetetom i nezaposleno sam lice. Moj suprug radi u Sarajevu gdje je zdravstveno osiguran. Molim Vas da mi napisete mogu li ja da se osiguram preko mog supruga. Molim vas posaljite mi neki kontakt ili mail za dalju komunikaciju. Unaprijed hvala i pozdrav.
Nataša, 15.05.2015
Odgovor: Osnovni uvjet za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranje jeste da imate pribivalište na području Kantona Sarajevo .
Pitanje:    Poštovani,Moja kćerka je studentica u Sarajevu,a zdravstveno je osigurana u Unsko-Sanskom Kantonu.Trenutno ima problema sa zubima i iz Studentske poliklinike su je uputili na Stomatologiju u Sarajevu.Na koji način ona može s knjižicom tamo dobiti uslugu ,a da ne plaća i da li treba eventualno još neko odobrenje. Hvala!
Besima, 15.05.2015
Odgovor: Nažalost ne postoji mogućnost liječenja zuba na Stomatologiji (Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo), tu se liječe samo osiguranici sa područja KS i sa ovjernom zdravstvnom legtimacijom, jedino liječenje studenata iz drugog kantona je na Studenskoj poliklinici.
Pitanje:    Zdravstveno sam osiguran kao penzioner BiH. Koje dokumente treba priložiti moja supruga da bi dobila zdravstveno osiguranje i zdr. knjižicu na osnovu moga osiguranja?
Simo, 15.05.2015
Odgovor: Ukoliko se supruga prvi put prijavljuje preko Vas potrebno je da dostavite vjenčani list, ZO1 obrazac za prijavu člana ( koji kupujte u poslovnicama ZZOKS) i pupunjen u PIU, i lične karte od oboje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting