Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li moj suprug koji je ne zaposlen i nalazi se na birou (ali nema pravo na zdravstveno) ima pravo zdravstvenog osiguranja preko mene (supruge), obzirom da se ja nalazim u stalnom radnom odnosu i imam zdravstveno. I u koliko postoji ta mogucnost, sta je potrebno od dokumentacije? Da li se prijava vrsi u Zavodu zdravstvenog osiguranja ili preko Porezne uprave FBiH? Hvala, Lijepo pozdrav, Elma
Elma, 18.08.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Za prijavu na zdravstveno osiguranje supružnika, potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci, -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, Sta je potrebno da se obnovi dobrovoljno zdravstveno osiguranje,na osnovu čl.27 ZZO? Trudnica sam,a zbog bolesti u porodici,te samim tim finansijskih nemogucnosti,prinudjena sam bila da prekinem sa uplatama,i na taj nacin izgubim pravo na zdravstveno osiguranje. Kakvi su uslovi za nastavak uplacivanja,kako bih mogla bez problema dobijati zdravstvene usluge.
Senida, 18.08.2015
Odgovor: Kako bi ponovo uspostavili pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je da  izmirivate postojeći dug, na način, u iznosima i rokovima koje bi sporazumno dogovorili sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, tako da, uz redovan doprinos, mjesečno uplaćujete i dio utvrđenog duga u ratama.
Pitanje:    Poštovani, moja prijateljica boluje od multiple skleroze i koristi mehanička kolica.Platno na sjedištu je pohabano i bilo bi potrebno promijeniti ga.Da li u Sarajevu postoji servis za opravku kolica u kojem se može dobiti i pomenuta usluga? Unaprijed zahvaljujem i lijepo Vas pozdravljam!
Amela, 17.08.2015
Odgovor: Servisiranje mehaničkih kolica vrši ovlašteni distributer istih .Potrebno je da se obratite na mjesto gdje ste podigli kolica te ćete dobiti potrebne informacije o daljem postupanju.
Pitanje:    Poštovani, šta treba uraditi kad dodje do promjene u nazivu firme, a ID ostaje nepromjenjen
Snježana, 14.08.2015
Odgovor: Od 01.01.2011.godine Poreska uprava nama šalje sve prijave I promjene bilo za firmu, bilo za osiguranika. Naše je samo (da u M1 na PPL-u) da ažuriramo.
Pitanje:    Postovani, ja sam svoje zdravstveno osiguranje izgubila udajom u inostrantvo, sada me zanima po kojem osnovu mogu da ostvarim zdravstveno osiguranje? Da li mogu sama sebi da ga uplacujem?
Senada, 13.08.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite koliko se plaća dobrovoljno zdravstveno osiguranje za lica koja su zaposlena u stranim predstavništvima, a nisu prijavljena na PIO niti na zdravstveno osiguranje. Hvala!
Nermina, 13.04.2015
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Poštovani.. Na dan kad vam pišem,trudnoća je 36+4.. Moj poslodavac mi nije uplatio doprinose od marta ove godine,pa samim tim ne mogu ni ovjeriti knjižicu.U Zavodu mi je rečeno da donesem zadnji nalaz,pa da ce oni uraditi procjenu,mada ipak mi je šefica jedne od poslovnica izašla u susret i ovjerila do kraja ovog mjeseca,jer je takva situacija i jer se svaki dan mogu poroditi.. Sta da radim nakon poroda? Još uvijek sam u radnom odnosu,tj na porodiljskom? Molim za odgovor cim prije.. Hvala..
Admira, 12.08.2015
Odgovor: Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4. i 5., jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja.  Postupajući u skladu sa odredbama navedenog člana Zakona o zdravstvenom osiguranju, ne uskraćuje se pravo na hitnu medicinsku pomoć, u smislu da se kantonalnom zavodu podnese zahtjev sa priloženom medicinskom dokumentacijom, a čiji stepen hitnosti će cijeniti naši ljekari i na osnovu toga donijeti odluku o mogućnosti ovjere zdravstvene legitimacije. Djeca koja su prijavljena na osiguranje kao članovi osiguranika, imaju pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na uplatu doprinosa obveznika uplate.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li ja kao udata mogu da imam zdravstveno osiguranje preko biroa (tek se trebam prijaviti na biro, jer sam nedavno zavrsila II ciklus) da ne idem preko osiguranja supruga i ako mogu kojim clanom Zakona o zdravstvenom osiguranju je to utemeljeno? Unaprijed zahvalna.
Azra, 12.08.2015
Odgovor:   Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je ko se smatra osiguranicima, pa je navedeno slijedeće   - 12. nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su: ....se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja,odnosnood dana položenog ispita ako su prije toga izgubilapravo na zdravstvenu zaštitu.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju da li postoji opcija da se refundiraju troškovi van tjelesne opolodnje, obzirom da mi se redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje već 10 godina, a da moram ići na postupak van tjelesne koji košta cca 5.000,00 KM? Ukoliko da, molim za informaciju kome se mogu obratiti povodom ovog pitanja. hvala.
Dina, 12.08.2015
Odgovor: Članom 37. Zakona je utvrđeno da se zdravstvena zaštita pruža osiguranicima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.  S obzirom da niste naveli u kojoj zdravstvenoj ustavi će biti pružena medicinska usluga, ne možemo Vam odgovoriti da li Zavod ima sklopljen ugovor s tom ustanovom.
Pitanje:    Poštovani. Šta je potrebno uz obrazac ZO 1 priložiti od dokumenata? Kada prijavljujemo više članova porodice koje osiguranik osigurava sve ih upišemo na jedan ZO 2 obrazac?
Zejd, 12.08.2015
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Jedan Zo1 jeste dovaljan za prijavu više članova. Ukoliko prvi put prijavljuje članove, onda je  za djecu potrebno priložiti: - rodni listovi na uvid. - original lična karta za osiguranika,na uvid. -školska potvrda da su redovni učenici (ukoliko se radi o djeci koja su napunila 15 godina).  Za supružnika je potrebno priložiti: -iz Porezne uprave, po opštini prebivališta, Uvjerenje da se ne nalazi u jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci, - original lične karte i za osiguranika i za člana, na uvid.   Ukoliko se radi o nevjenčanom supružniku, potrebno je priložiti: -Cips prijavnice, -rodni listovi, -lične karte i za osiguranika i za člana, na uvid. -Uvjerenje iz Porezne uprave, za člana koji se prijavljuje, da se ne nalazi u jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting