Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Mozete li da mi objasnite proceduru kod prijave radnika? Koje su obaveze poslodavca? Da li postoji neki obrazac koji poslodavac treba da popuni, ili se popunjava samo zdravstvena knjizica? Radnici su prijavljeni u poreskoj i redovno se vrse sva placanja.
Nikolina, 11.08.2015
Odgovor: Postupak i način podnošenja prijave za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (samim tim i na obavezno zdravstveno osiguranje) propisan je Zakonom o Jedinstvenom sistemu kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", br. 42/09 i 109/12) i Pravilnikom o podnošenju prijave za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa("Službene novine FBiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 09/11, 01/13, 83/14 i 01/15) (nadležnost Porezne uprave FBiH).   Obveznik uplate doprinosa (poslodavac) podnosi potpisanu prijavu (JS 3100) za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice), u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje.   Ukoliko se prijava iz stava 1. ovog člana podnosi elektronski primijeniti će se Zakon o elektronskom potpisu. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave.   Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se obveznik uplate doprinosa za prekršaj ako: 1) ne podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja i prijave promjene u toku osiguranja; 2) unese netačne podatke u prijave za upis u Jedinstveni sistem; 3) podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja ili prijave promjena u toku osiguranja po isteku propisanog roka.   Slijedom izloženog, stoji zakonom normirana obaveza poslodavca (obveznika uplate doprinosa) da izvrši prijavu, po osnovu JS-3100 obrasca (popunjava poslodavac), u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika.    Poslodavac je dužan da u zdravstvenu legitimaciju, na predviđenom mjestu na str.2, stavi svoj pečat, a referent zdravstvenog osiguranja u poslovnici štampa  lične podatke osiguranika u zdravstvenu legitimaciju.   Ukoliko su zaposlenici prijavljeni i redovno se vrše sva plaćanja, kao što Vi navodite, potrebno je da se zaposlenik/ci jave u jednu od naših poslovnica (Gradska poslovnica, poslovnica Hadžići, poslovnica Ilidža, poslovnica Ilijaš i poslovnica Vogočća) kako bi se pristupilo ovjeri zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Upisujem master u austriji a bila sam osigurana preko zavoda za zaposljavanje u BiH i treba mi formular BIH/A 2.. Sta se tu podrazumjeva.. Hvala
Lejla, 11.08.2015
Odgovor: Obrazac A/BIH 2 ( BIH/A 2) je potvrda o zbrajanju razdoblja osiguranja .   Potrebno je da austrijski nosilac osiguranja pošalje obrazac A/BIH 2 na adresu našeg Zavoda (ako ste bili osigurani u Kantonu Sarajevo)koji će provjeriti Vaše periode zdravstvenog osiguranja , evidentirati na navedeni obrazac i službeno poslati na adresu austrijskog nosioca osiguranja. 
Pitanje:    Spadam u kategoriju šehidskih porodica, imam 22 godine da li mogu ostvariti pravo na besplatni fiksni aparatić ?
Naida, 11.08.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na fiksni ortodonski aparat imaju osiguranici sa teškim anomalijama koje uzrokuju funkcionalne smetnje u dobi do 18 godina.
Pitanje:    Postovani, imam 27 godina i redovna sam studentica. Da li mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu?
Jasmina, 11.08.2015
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (čl. 10. stav 1. tačka i) obavještavamo Vas slijedeće:  Studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    Poštovani, da li mi možete reći koji iznos ili procenat refundira zavod ako je osoba na bolovanju preko 42 dana? LP
Meliha, 06.08.2015
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti potrebno je da se sa dostupnom dokumentacijom, obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog dodatnih informacija.
Pitanje:    Postovane/i, Obracam Vam se sa molbom da mi objasnite koji je nacin ostvarivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za stranca koji ce boraviti u BiH na podrucju kantona Sarajevo u naredne 3-4 godine, a boravak je ostvaren preko Ministarstva vanjskih poslova, odnosno sluzbene iskaznice za strance koji rade u medjunarodnim diplomatskim organizacijama. Hvala!
Kenan, 06.08.2015
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje stranih državljana na osnovu odredbi člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09).   Pored zahtjeva potrebna je slijedeća dokumentacija -      uplatnica kojom se potvrđuje da je izvršena uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje  -      potvrda iz Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima, kojom se odobrava privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.        -          uvjerenju Porezne uprave Federacije BiH, u kojem je navedeno da podnosilac zahtjeva prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi FBiH, nema tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Da li ZZO KS refundira troškove lijeka utrogestan koji kupujem svako treći dan i košta 19km, a koristim ga već gotovo 4 mjeseca, te isti ne mogu dobiti na recept i da li se on nalazi na Odluci o listi lijekova KS i koja je procedura da bi se troškovi refundirali ? Molim za hitan odgovor, hvala.
Aldijana, 06.07.2015
Odgovor: Lijek progesteron,Utrogestan kapsule nisu  dio Odluke o listi lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Trenutno ne postoji mogućnost za refundaciju istog.
Pitanje:    Postovani, Izgubila sam zdravstvene knjizice svojih ukucana. Kupila sam nove,a gospodja koja radi u socijalnom mi je rekla da ponovo moramo platiti premije osiguranja za tekucu godinu. Apsurdno. Napomena,imam uplatnicu kao dokaz da smo vec uplatili premije osiguranja za 2015.godinu. Zanima me,zar negdje,u bazi podataka ne postoji dokument ili bilo koji trag da smo vec platili premije osiguranja. L.p.
Izabela, 05.08.2015
Odgovor: Molimo da se obratite zavodu zdravstvenog osiguranja čiji ste osiguranik.
Pitanje:    Zakonom o zdravstvenom osiguranju član 86. tačka 2. Zavod za PIO je obveznik uplate doprinosa za korisnike penzija. Molim Vas da me uputite na propis kojim je određene stopa za obračun obaveze.
Suad, 05.08.2015
Odgovor: Traženi propis je slijedeći:      Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/09).
Pitanje:    Poštovani Ako je osoba bila na birou i djeca su imala osiguranje preko biroa. Ako se osoba u međuvremenu zaposlila da li za djecu treba podnositi ZO 1 obrazac ili i na njih osiguranje prelazi automatski pa je dovoljno da poslodavac samo stavi pecat? Hvala
Samra, 05.08.2015
Odgovor: Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting