Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zakonom o zdravstvenom osiguranju član 86. tačka 2. Zavod za PIO je obveznik uplate doprinosa za korisnike penzija. Molim Vas da me uputite na propis kojim je određene stopa za obračun obaveze.
Suad, 05.08.2015
Odgovor: Traženi propis je slijedeći:      Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/09).
Pitanje:    Poštovani Ako je osoba bila na birou i djeca su imala osiguranje preko biroa. Ako se osoba u međuvremenu zaposlila da li za djecu treba podnositi ZO 1 obrazac ili i na njih osiguranje prelazi automatski pa je dovoljno da poslodavac samo stavi pecat? Hvala
Samra, 05.08.2015
Odgovor: Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da Vaš poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovanje. Imam 24 godine. Bila sam redovan student dvije godine, i nakon ispisa sa fakulteta, prijavila sam se na biro. U novembru mi istice rok od godinu dana u toku kojeg imam pravo na zdravstveno osiguranje. Receno mi je da bih ostvarila pravo na stalno zdravstveno osiguranje, cim bih nasla posao, i bila uredno prijavljena. Zanima me, u slucaju da ja do tada ne nadjem zaposlenje, da li mogu imati zdravstveno preko majke, koja ima zaposlenje i prijavljena je na neodredjeno?
Nermina, 04.08.2015
Odgovor:         Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.           Ukoliko nemate osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje na osnovu navedenog člana, postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.           Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo propisana je prijava na zdravstveno osiguranje studenta preko 26. godina, a koji nisu osiguran po drugom osnovu.
Pitanje:    Zdravo ja sam se iz zenice doselila u sarajevo i udala se i promjenula licnu kartu i mjesto prebivalista.. Sad treba obzirom da sam trudna da izmjestim zdravstvenu karton iz zenice u sarajevo? I sta treba da uradim onda po tom pitanju sve?
Amila, 04.08.2015
Odgovor: Vaše pitanje a koje se odnosi na prenos zdravstvenog kartona iz Zenice u Sarajevo, je u nadležnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te se za isto možete obratiti u navedenu ustanovu prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Postovani, moja tetka je mentalno zaostala i nalazi se u Domu u Sarajevu. Nakon smrti njene mame u Sanskom Mostu preostala sam joj samo ja od rodbine. Tetka je do sada primala invalidninu u Sanskom Mostu i imala licnog ljekara u Sanskom Mostu. Predala sam zahtjev za promjenu prebivalista za moju tetku i uskoro ce biti prijavljena na adresu u Sarajevu. Na koji nacin moze tetka ostvariti pravo na zdrvastveno osiguranje u Sarajevu? Sta je potrebno od dokumenata dostaviti zavodu za zdravstvo u Sa?
Admira, 04.08.2015
Odgovor: Odjava i prijava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što poslodavac (ukoliko je osoba bila u radnom odnosu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ako je osoba bila penzioner ili prijavljena na Zavod za zapošljavanje), izvrši prijavu u nadležnu navedenu ustanovu,  ista će nakon par dana biti vidljiva u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ovjera zdravstvene legitimacije odnosno korištenje zdravstvene zaštite uslovljava se redovnom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nakon što prijava osiguranika bude u sistemu Zavoda (a to možete provjeriti u bilo kojoj poslovnci Zavoda) moguće je izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Postovani, da li je moguce dobiti neku vrstu potvrde da zdravstveno osiguranje ne pokriva lijecenje u privatnim ordinacijama, klinikama ili bolnicama i da ne postoji nikakva mogucnost da se nadoknade takvi troskovi nastali izvan javnog zdravstvenog sistema i izvan kantona osiguranika? Ova potvrda mi je potrebna u svrhu uzimanja privatnog osiguranja, pa je jako vazno navesti da javno zdravstveno osiguranje u BiH (odnosno konkretno u Kantonu Sarajevo) iskljucivo pokriva troskove zdravstvenih usluga koje se obavljaju u javnim zdravstvenim ustanovama, a ne pokriva troskove privatnih ustanova, kao ni lijecenja u inostranstvu (npr. porodjaj i dr. medicinske usluge/pregledi koji se mogu obavljati i u okviru javnih zdravstvenih ustanova osiguranika). Unaprijed hvala.
Ramajana, 04.08.2015
Odgovor:         Članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), utvrđeno je da se zdravstvena zaštita pruža osiguranicima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.              Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 41/01) propisano je i pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima na području drugog kantona. Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 30/01) propisano je pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima osiguranim licima kao i nabavka lijekova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite na području drugog Entiteta
Pitanje:    Jevr.humanitarno drustvo "La Benevolencija" ima program brige o starijim osobama ( preživjeli Holokausta ).Davaoci usluga ( pojedinci ) koji nisu zaposleni, radit ce po ugovoru o djelu, pa nas zanima kako i s koliko sredstava možemo izvršiti njihovo dobrovoljno zdravstveno osiguranje.Hvala unaprijed na odgovoru.
Boris, 31.07.2015
Odgovor: Mogu se osigurati po čl 27. A potrebna dokumentacija za to je: : -lična karta, kod prijave na osiguranje osobe koje u zadnjih 6. mjeseci nisu imale nikakvu aktivnu prijavu u Kantona Sarajevo dužne su uplatit 434,00 Km, uvjerenje iz Porezne uprave FbiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, dokaz o uplati doprinosa za prijavu na osiguranje(uplatnica) i zahjev za prijavu na osiguranje. Nakon sakupljene dokumentacije, predajete u neku od naših poslovnica gdje se izdaje Rješenje o osiguranju i sa danom donošenja Rješenja možete koristit zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Molim vas koja dokumentacija je potrebna za promjenu zdravstvene knjizice nakon udaje I promjene prezimena. Samo da napomenem da supruga ima dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Hvala.
Dino, 31.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se obrati našoj Pravnoj službi te joj se izda novo Rješenje sa novim prezimenom koje nosi u Poreznu upravu koja će izvršiti automatizmom promjenu podataka. Od potrebne dokumentacij potrebn je izvod iz matične knjige vjenčanih, lična karta sa novim prezimenom i zahtjev za novo Rješenje.
Pitanje:   
Almir, 31.07.2015
Odgovor: Ukoliko ste prekinuli radni odnos možete se osigurati preko Službe za zapošljavanje KS ili zasnivanjem novog  radnog odnosa, ako Vas je poslodavac odjavio preko Porezne uprave.
Pitanje:    Poštovani, imam 26. godina i redovan sam student II ciklusa. U narednom periodu bi trebala magistrirati. Sehidsko sam dijete. Do sada sam bila osiguranja preko roditelja. Ne mogu se prijaviti na biro jer sam redovan student. S obzirom da je pročitala da zdravstveno osiguranje važi do 26. godine, zanima me koja je procedura nakon što osoba napuni 26. godinu a nije u mogucnosti se prijaviti na biro. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Mia, 31.07.2015
Odgovor: Možete se osigurati po čl.10 kao redovan student sa navršenih 26. godina života.Potrebna dokumentcija je: -kopija lične karte -uplatnica za zdravstveno osiguranje u iznosu od 20 km -uvjerenje iz porezne uprave da trenutno nemate tekuć osiguranje - dokaz o redovnom školovanju
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting