Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Dobar dan, interesuje me, mogu li ja kao stranac( drzavljanin republike Srbije) koji studira u Sarajevu, bez bosanskog drzavljanstva, da se lijecim u studentskoj poliklinici ? Hvala
Orhan, 23.04.2015
Odgovor: Kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto možete ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Takođe Vas obavještavamo da je potpisan Sporazumom  između Bosne i Hercegovin  i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju («Službeni glasnik BiH» broj:16/03), te na osnovu istog, informišite se kod fonda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani, kakva su vaša prava u vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.
Pitanje:    Da li tokom porodiljskog odsustva porodilja moze ovjeriti knjizicu ukoliko poslodavac ima dug? Obzirom da je porodiljsko na teret opstine a ne na teret poslodavca.
Elma, 23.04.2015
Odgovor: Godinu dana od dana poroda imate pravo na ovjeru zdravstvene legtimacije, potrebo je da dostavite Rješenje opštine o porodiljskom odsustvu.
Pitanje:    Poštovani, zanima me na koji način mogu izvaditi novu zdravstvenu knjižicu?KAKVA JE PROCEDURA? Upravo sam promijenila prebivalište i posao? Došla sam iz drugog grada, bas zbog posla, tako da sam bila primorana promijeniti prebivaliste. Da li je to uopšte neophodno? Hvala
Nerma, 22.04.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika.   Prijava i odjava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što poslodavac izvrši prijavu u nadležnu navedenu ustanovu, i ista bude vidljiva u sistemu Zavoda, a to možete provjeriti u bilo kojoj poslovnici Zavoda, pokrećete postupak izdavanja zdravstvene legitimacije na način što istu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Nakon toga Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju i nakon toga se vraćate u poslovnicu Zavoda, gdje će referenti popuniti zdravstvenu legitimaciju sa Vašim podacima i ovjeriti zdravstvenu legitimaciju uz uslov redovne uplate doprinosa od strane obvaeznika uplate (Vašeg poslodavca).
Pitanje:    Radnik je na bolovnju i donio je doznake na kojima pise da je uzrok privremene sprijecenosti za rad bolest, ali radnik insistira da je bolovanje posljedica povrede na radu tj. stresa, i zahtijeva obracun naknada u skladu sa svojim stavom. Da li se stres moze kvalificirati kao povreda na radu? Da li postoji neki pravilnik koji regulise ovo pitanje? Kako da pravilno postupimo u ovoj situaciji?
Mia, 21.04.2015
Odgovor: Izabrani ljekari porodične medicine utvrđuju privremenu spriječenost za rad u skladu sa ustanovljenim procedurama.
Pitanje:    Da li Zavod refundira troskove nabavke lijeka Ebetrex Sandoz injekcije 12,5 mg? Ako da, koja je procedura da bi se troskovi refundirali?
Mirela, 17.04.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS. Obzirom da Ebetrex amp 12,5 mg nisu dio pomenute Odluke Zavod ne refundira troškove za nabavku istih.
Pitanje:    Dobar dan, Interesuje me koliko dana se moze ostvariti pravo na bolovanje zbog ulaska u postupak medicinske potpomognute oplodnje i na koji nacin to pravo mogu ostvariti? HVala pozdrav!
Ivana, 17.04.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi privremene spriječenosti za rad obratite nadležnom izabranom ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Povratnik sam iz Švedske sa stalnim prebivanjem u Sarajevu i penzioner sam BiH. Koja dokumenta trebam podnijeti da dobijem zdravstvenu knjižicu?
Simo, 17.04.2015
Odgovor: S obzirom da ste BH penzioner obratiti se u FZ PIO Sarajevo da Vas prijave na zdravstevno osiguranje.
Pitanje:    tačno prije godinu dana operisala sam kičmu,i poslije operacije koristila saglasnost za banje, 50%,(Olovo),danas nakon godinu dana osjetila sam bolove u kičmi ,konsultovala svoga doktora, Dr.Baručija ,koji mi ponovno preporučuje fizikalni baleo tretman i šalje me doktorici Ibizović na Neurohirurgiji koja mi treba dati potrebne papire za banje,međutim navedena doktorica kaže ovako:pravo na banje ni po kom osnovu nemam pravo dobiti te da ona prema Vašim uvjtima tj. ZZO ima pravo izdati samo za pet pacijenata za mjesec dana. u radnom odnosu sam skoro četrnaes godina i sada se pitam ako je tako kao što doktorica Ibizović kaže,pitam se gdje ide moj novac od osiguran. lijpo Vas molim da mi razjasnite imam li pravo na banje,i ako imam kome da se obratim i kako da riješim svoj problem unaprijed zavalna
Jasminka, 16.04.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Postovani, Zanima me koji je proces refundacije troskova nabavke lijeka koji je doktor propisao, a nije trenutno dostupan u BiH nego se mora nabavljati iz Hrvatske ili EU? Hvala unaprijed na odgovoru, Mirella
Mirela, 15.04.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva samo za lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS ukoliko nisu dostupna na teritoriji BiH.Koliko nam je poznato svi lijekovi koji su dio navedene Odluke dostupni su u Kantonu Sarajevo i mogu se dobiti na recept.
Pitanje:    Vše pitanja dir Kenaanu Crnkiću. 1. kao invalid 1, kategorije, kvadriplegičar morao sam kupovati kondome vi priznajete 0, 90 km a on košta 1,5 km i moram platiti da mi neko kupi. 2. imam odobrene pelene z odrasle, vrečice, kondome i lijek. Treba svi aki mjesec iči u ambulantu da drugi dan dobije recept, a onda da ide u socijalno da to podigne. Ja nemogu i moram tri puta plačati da mi neko donese. Ja nemam koga poslati. To nema smisla.
Abdulkerim, 15.04.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva u skladu sa Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,a koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.Procedura dobijanja pomagala je definisana i nema mogućnosti kućne dostave.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting