Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje.. Molim vas da mi kazete,na koji nacin bi mogla opet ostvariti zdravstveno osiguranje??Naime,bila sam osigurana preko biroa ali nisam se redovno javljala i skinuli su me sa osiguranja..Vec sest godina se ne javljam uopce na biro..Da li postoji ikakva mogucnost na povratak???Hvala
Katarina, 31.07.2015
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Postovani, koja je procedura (tj. sta je potrebno od dokumentacije) u slucaju smrti osobe koja je korisnik zdravstvenog osiguranja - tj. da li je uopste potrebno odjaviti osobu u vasem Zavodu?
Alan, 29.07.2015
Odgovor: Odjava i prijava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što poslodavac (ukoliko je osoba bila u radnom odnosu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ako je osoba bila penzioner ili prijavljena na Zavod za zapošljavanje), izvrši odjavu u nadležnu navedenu ustanovu,  ista će nakon par dana biti vidljiva u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  Na osnovu navedenog nisu potrebne dodatne procesne radnje sa Vaše strane.
Pitanje:    Poštovani, Kćerka mi je završila fakultet i sada treba da se prijavi na Biro za nezaposlene. Do sada smo zajedno bili zdravstveno osigurani preko mog poslodavca. Koji obrazac poslodavac treba da podnese Poreznoj upravi kako bi se kćer odjavila sa postojećeg osiguranja i prešla na osiguranje preko Biroa. Hvala
Senad, 29.07.2015
Odgovor: Nakon što se Vaša kćereka prijavi na Zavod za zapošljavanje, u bilo kojoj poslovnici Zavoda može provjeriti da li je prošla prijava preko Zavoda za zapošljavanje, odnosno da li je vidljiva u našem sistemu. Kad navedena prijava bude vidljiva omogućava se ovjera zdravstvene legitimacije. Obrazac za odjavu sa osiguranja je ZO1 obrazac, koji se može uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Da li ja imam pravo na novcanu naknadu zbog bolesti od poslodavca,ako sam imala spontani .p.i koja je procedura oko ostvarivanja prava.
fatima, 29.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li imam pravo na bolovanje na ime bolesnog djeteta koje ima 15 godina i koja u septembru prelazi kod ljekara porodične medicine. Već šest godina se liječi na Pedijatrijskoj klinici pod sljedećim dijagnozama: Mikroskopski poliangitis, p-ANCA imuni sklerozirajući glomerulonefritis, Epilepsija, Hipotiroidis, Patološka intolerancija na glukozu, Stenokardija. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Gordana, 27.07.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite ordinirajućem ljekaru koji će postupiti u skladu sa ustanovljenim procedurama.
Pitanje:    Poštovani, Pošto mi supruga trenutno nije zaposlena i nije na birou, a ja radiim u organima državne službe, njezino pravo na zdravstvenu zaštitu sam riješio tako što sam je osigurao kao član porodice preko sebe. Međutim, iako je dobila zdravstvenu knjižicu istu u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS neće da ovjere jer joj poslodavac (privatna firma) kod koje je prije radila (na rukovodnom mjestu), kao obveznik uplate doprinosa nije redovno uplaćivao doprinose. Intersuju je me na na osnovu koje odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju, mojoj supruzi neće da ovjere zdravstvenu knjižicu, iako moj poslodavac redovno uplaćuje sve doprinose. Napominjem, da se firma kod koje je moja supruga nekada radila nalazi u drugom kantonu i da se radilo o manjoj porodičnoj firmi, sa dva uposlenika, koja je trenutno po mojim informacijama pred stečjem, odnosno pred zatvaranjem. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Dino, 20.07.2015
Odgovor: Da biste dobili konkretan odgovor potrebno je da nam dostavite podatke (ime, prezime, JMB) Vaše supruge, kako bi uvidom u službenu evidienciju Zavoda utvrdili o čemu se radi i Vama dali ispravan odgovor.
Pitanje:    Pošovani, Molim Vas, koja je procedura da moj otac,penzioner,90 godina,živi u Sarajevu, dobije besplatne pelene za odrasle? Pelene su mu neophodne svakodnevno. Hvala,s poštovanjem, Ana Okuka
Ana, 16.07.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pelene imaju osiguranici sa bolestima povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,bolesti i povrede organa male zdjelice koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice, kao i bolesti mentalne retardacije.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlena sam u organu državne sluzbe i interesuje me da li imam pravo na refundiranje sredstava utrosenih na ime participacije troškova ESWL tretmana (tretman razbijanja bubreznog kamenca) u KCUS-u. Napominjem da sam za svaki obavljeni tretman bila dužna platiti troškove participacije u iznosu od 71 KM.
Aldiana, 16.07.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše zdravstvenim ustanovama za liječenje naših osiguranika pa tako i tretman razbijanja bubrežnog kamenca.Troškove participacije snosi sam osiguranik.
Pitanje:    Postovani, da li se cijena dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja umanjuje za iznos koji osoba vec placa putem ugovora o djelu? Unaprijed hvala.
Božana, 14.07.2015
Odgovor: Ugovor o djelu ne utiče na umanjenje iznosa koji je potrebno uplatit za obavezno zdravstveno osiguranje iz razloga što po navedenom ugovoru lica se ne prijavljuju kao osiguranici u zavodu zdravstvenog osiguranja. Članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu osigurana na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje dužna su da se lično osiguraju, na taj način što će uplaćivati lična sredstva  kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,  pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Poštovani, imam navršenih 26. godina i redovan sam student II ciklusa i trebao bih magistrirati u predstojećem periodu (mjesec do dva). Interesuje me, da li ostvarujem redovno zdravstveno osiguranje preko Biroa za zapošljavanje od momenta prijave na biro poštujući zakonsku regulativu prijave na biro u roku od 90 dana od završetka studija / magistriranja.
Nedim, 13.07.2015
Odgovor: Ukoliko se u skladu sa članom 19 tačka 12 alineja 6 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), prijavite zavodu za zapošljavanje, imate pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting