Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zanima me, kakva je procedura da se prebacim na zdravstveno osiguranje Biroa, odnosno da prebacim sebe i dijete, jer smo bile osigurane preko firme od muža, firma već dvije godine ne uplaćuje doprinose i mi bismo da se prabacimo na osiguranje Biroa, jer sam ja trenutno na birou. Zahvaljujem,
Jasmina, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se informišete kod Zavoda za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni , obzirom da je u skladu sa članom 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zavod za zapošljavanje za lica koja su privremeno nezaposlena  i kod kojih su ta lica prijavljena.
Pitanje:    Postovani, Da li postoji neka odluka Vaseg Zavoda o refundaciji troskova vantjelesne oplodnje, kao sto postoji u Ze - Do kantonu : http://www.ringeraja.ba/clanak/info-za-clanice-koje-su-radile-vto-iz-zzo-zdk_2238.html. Ukoliko nemate takvu odluku da li ocekujete donosenje slicne ili iste odluke u skorije vrijeme. Unaprijed hvala,
Kadina, 15.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema odluku o refundaciji troškova vantjelesne oplodnje i nemamo informaciju o donošenju iste u skorije vrijeme.
Pitanje:    Postovani, koji je rok za predaju zahtjeva za refundaciju novcanih sredstava za Rhogam ampulu i sta je sve potrebno od dokumentacije? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Aida, 15.05.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za nabavku Phogam amp morate podnijeti u roku od mjesec dana od kupovine istih.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je preporučena amp Rhogam,orginalni račun iz apoteke gdje je kupljena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovanje. Naime, rodila sam prije godinu dana i primila injekciju Rhogan, koju sam sama kupila. Igrom slucaja sam ostavila racun i bocicu. Danas saznajem da sam imala pravo na neku participaciju. Da li jos uvijek mogu podnijeti zahtjev ili je vec prosao rok (ako ga ima)? Hvala na odg. Pozdrav
Hamza, 15.05.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za nabavku Rhogam amp ali mjesec dana po kupovini istih.Obzirom da ste navedene ampule kupili prije godinu dana refundacija sredstava nije moguća.
Pitanje:    Pozdrav, Imam 28.god ,nisam udata,ne radim i nisam na birou. Već 5 god.nemam zdravstveno osiguranje,dok sam studirala bila sam osigurana preko oca koji je penzioner. Interesuje me kako mogu ostvarit pravo na zdravstvenu zaštitu? Da li me mogu osigurati članovi porodice npr.otac kao i prije?
Aiša, 15.05.2015
Odgovor: Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.     Članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da su lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.
Pitanje:    Postovani, koja dokumentacija je potrebna za izdavanje zdravstvene knjizice za novorodjence, a koje bi bilo osigurano preko mene koja sam zaposlena. Gdje mogu kupiti obrazce i ko ih popunjava? Hvala unaprijed na odgovoru.
Amela, 15.05.2015
Odgovor: Obrazac za prijavu člana  ( zo1 obrazac) kupujte u poslovnicama ZZOKS, potrebno je da ga kupite i ispunite u firmi u kojoj radite, zatim sa tim obrascem, izvodom iz matične knjige rođnih, Vašom ličnom kartom i novom zdravstvnom legtimacijom za novorodženče dođete u poslovnicu ZZOKS gdje će se obaviti prijava preko Vašeg osiguranja.
Pitanje:    Postovani, u slucaju rada sa nepunim radnim vrijemenom, koja prava iz zdravstvenog osiguranja ima radnik? Da li i clanovi njegove porodice imaju pravo na zdravstvenu knjizicu? Hvala
Nenad, 15.05.2015
Odgovor: Zakonom o radu FBiH, članom 30. propisano je da zaposlenik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom, osim prava koje zavisi od duzine radnog vremena (placa, naknada i sl.), u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.         Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/09), u članu 6. propisani su obveznici doprinosa a) poslodavac za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom. Članom 8. iste Odluke propisane su osnovice za obračun i uplatu doprinosa na koje obveznici obračuna i uplate doprinosa plaćaju doprinos a) za zaposlenika sa nepunim radnim vremenom - plaća s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH.   Ukoliko se doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju na osnovu navedenog propisa, osiguranik ima pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno korištenje zdravstvene zaštite, iz čega proizilazi i pravo na prijavu osiguranika kao člana.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi objasnite koji je postupak i koja dokumentacija je potrebna za prijavu osobe koja je navršila 65 godina života i nema pravo na penziju (u međuvremenu je bila na birou), na zdravstveno osiguranje preko supruga koji je penzioner? Unaprijed hvala. Lijep pozdrav.
Anesa, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac ZO 1, kojim na svoje osiguranje prijavljujete člana. Nakon toga detaljne upute ćete dobiti u poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, živim u Ilijašu, imam kčerku ALMEDINU koja je 16.03.2015 godine,napunila 15 godina života, ima od rođenja invalidnost 100% I grupa. Osigurana je preko mene (oca) kroz obavezno zdravstveno osiguranje, kako je napunila 15 godina došli smo u situaciju da nema pravo na zdravstevno osigurnje i nemože ovjeriti knjižicu ,a koja je joj uvjek potrebna radi ostvarivanja zdravstvene zaštite koja je joj kao teško bolesnoj osobi uvjek potrebna,korisnik je i ortopedskih pomagala kod Zavoda za zdravstveno osiguranje cijeli svoj dosadašnji život.Zbog svoje teške bolesti nije u mogučnosti pohađati školu. Od vas nam treba upustvo što mi konkretno trebamo uraditi da naše dijete ima i dalje zdravstveno osiguranje i da bude adekvatno zaštičena kako nebi imala probleme pri ostvarivanju svojih zdravstvenih potreba.OVO NAM JE VRLO HITNO I NEMAMO VREMENA ZA ČEKNJE. HVALA VAM NA SVAKOJ POMOĆI.
Kadrija, 15.05.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa ocjenom radne sposobnosti Vaš kćerke koju izdaje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja  kao nadležni organ, javite šefu poslovnice Ilijaš.
Pitanje:    Poštovani , trebao bi početi raditi za jednu stranu firmu koja nije registrovana u bih ,kao da onda ostvarim prva na zdravstveno socijalno i penziono? Hvala !
Dino, 15.05.2015
Odgovor: Jedna od mogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članom 9. tačka c) i članom 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članom je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Detaljne informacije u vezi sa dokumentacijom kojaVam je potrebna kao i iznosom koji je potreban da uplatite za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu, možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting