Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje,sta je potrebno da se osigura jedan radnik sa biroa u firmu.I dali mu biro prvu godinu uplaciva doprinose.
Haris, 24.04.2015
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 73/09 i 1/13), Porezna Uprava Fedracije Bosne i Hercegovine je od 01.01.2011. godine, stvarno nadležan organ za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, što znači da je navedena ustanova preuzela sve podatke o osiguranicima koje je do navedenog datuma Zavod imao u službenoj evidenciji.        Shodno navedenom, potrebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi.
Pitanje:    U slučaju kada poslodavac ne uplaćuje redovito doprinose meni kao nositelju osiguranja, hoće li ZZO ovjeriti zdravstvenu knjižicu mojoj djeci?
Olivera, 23.04.2015
Odgovor: Na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju ovjera zdravstvene legitimacije odnosno pravo na korištenje zdravstvene zaštite uvjetovano je redovnom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukoliko Vaš poslodavac - obveznik uplate doprinosa ne plaća redovno doprinose za zdravstveno osiguranje, time u skladu sa navedenim odredbama nemate pravo na korištenje zdravstvenog osiguranja. Navedena odredba ne spriječava ovjeru zdravstvene legitimacije djece koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika.
Pitanje:    Postovanje.. Strani sam drzavljanin,tacnije Crnogorski,udata za BiH drzavljanina. Jedno vrijeme sam uplacivala dobrovoljno zdravstveno osiguranje.. Medjutim zbog finansijske situacije,prestala sam sa uplacivanjem.. Zanima me kakvi su uslovi za nastavak uplacivanja?? Da li treba ponovo da uplatim 7 mjeseci retroaktivno i redovno da nastavim sa uplatama?? Hvala unaprijed
Senida, 23.04.2015
Odgovor: Ukoliko je prošlo više od šest mjeseci od dana  prestanka svojstva osiguranika, dužni ste izvršiti uplatu za 6 mjeseci  unazad i za tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me slijedeće: da li osiguranik, koji je u radnom odnosu, ima pravo na bolovanje radi njege bolesnog roditelja?
Lana, 23.04.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa medicinskom dokumentacijom obratite nadležnom izabranom ljekaru porodične medicine.
Pitanje:    Postovanje, Zanima me da li beta-blokatore, Bisocor 5mg, mogu kupiti bez recepta?
Amel, 23.04.2015
Odgovor: Lijekovi koji imaju režim propisivanja Rp se ne mogu izdati bez recepta,a kako lijek koji Vas interesuje ima takav režim propisivanja ne možete ga kupiti bez recepta.  
Pitanje:    Dobar dan, interesuje me, mogu li ja kao stranac( drzavljanin republike Srbije) koji studira u Sarajevu, bez bosanskog drzavljanstva, da se lijecim u studentskoj poliklinici ? Hvala
Orhan, 23.04.2015
Odgovor: Kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto možete ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Takođe Vas obavještavamo da je potpisan Sporazumom  između Bosne i Hercegovin  i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju («Službeni glasnik BiH» broj:16/03), te na osnovu istog, informišite se kod fonda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste osigurani, kakva su vaša prava u vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.
Pitanje:    Da li tokom porodiljskog odsustva porodilja moze ovjeriti knjizicu ukoliko poslodavac ima dug? Obzirom da je porodiljsko na teret opstine a ne na teret poslodavca.
Elma, 23.04.2015
Odgovor: Godinu dana od dana poroda imate pravo na ovjeru zdravstvene legtimacije, potrebo je da dostavite Rješenje opštine o porodiljskom odsustvu.
Pitanje:    Poštovani, zanima me na koji način mogu izvaditi novu zdravstvenu knjižicu?KAKVA JE PROCEDURA? Upravo sam promijenila prebivalište i posao? Došla sam iz drugog grada, bas zbog posla, tako da sam bila primorana promijeniti prebivaliste. Da li je to uopšte neophodno? Hvala
Nerma, 22.04.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika.   Prijava i odjava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što poslodavac izvrši prijavu u nadležnu navedenu ustanovu, i ista bude vidljiva u sistemu Zavoda, a to možete provjeriti u bilo kojoj poslovnici Zavoda, pokrećete postupak izdavanja zdravstvene legitimacije na način što istu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Nakon toga Vaš poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju i nakon toga se vraćate u poslovnicu Zavoda, gdje će referenti popuniti zdravstvenu legitimaciju sa Vašim podacima i ovjeriti zdravstvenu legitimaciju uz uslov redovne uplate doprinosa od strane obvaeznika uplate (Vašeg poslodavca).
Pitanje:    Radnik je na bolovnju i donio je doznake na kojima pise da je uzrok privremene sprijecenosti za rad bolest, ali radnik insistira da je bolovanje posljedica povrede na radu tj. stresa, i zahtijeva obracun naknada u skladu sa svojim stavom. Da li se stres moze kvalificirati kao povreda na radu? Da li postoji neki pravilnik koji regulise ovo pitanje? Kako da pravilno postupimo u ovoj situaciji?
Mia, 21.04.2015
Odgovor: Izabrani ljekari porodične medicine utvrđuju privremenu spriječenost za rad u skladu sa ustanovljenim procedurama.
Pitanje:    Da li Zavod refundira troskove nabavke lijeka Ebetrex Sandoz injekcije 12,5 mg? Ako da, koja je procedura da bi se troskovi refundirali?
Mirela, 17.04.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS. Obzirom da Ebetrex amp 12,5 mg nisu dio pomenute Odluke Zavod ne refundira troškove za nabavku istih.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting