Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li Zavod snosi troskove plate za radnika koji je na bolovanju duze od 17 mjeseci sa istom sifrom oboljenja, a u skladu sa clanom 60 Zakona o zdravstvenom osiguranju?
Lana, 13.04.2015
Odgovor: Zavod vrši refundaciju naknade plaće za period do 20 mjeseci.
Pitanje:    Dana 26.8.2014 godine, našeg uposlenika koji je već na bolovanju od 26.8.2013 Komosija ga je poslana na obradu za penziju i od tog dana nismo u mogučnosti da tražimo od zavoda Sarajevo refundaciju bolovanja. 02.02.2015. uposlenica je bila na ocjeni i ocjenjena je I kategorija invalidnosti, čekamo Rješenje. Interesuje me za vrijeme od 26.8.2014 godine do danas tko je obavezan da nam plati refundaciju bolovanja za našeg uposlenika
Taiba, 10.04.2015
Odgovor: Refundacija sredstava za vrijeme privremene spriječenosti za rad će se izvršiti u skladu sa datumom od kojeg je priznato pravo od strane PIO/MIO FBiH.
Pitanje:    Postovani, bila sam na bolovanju 38 dana zbog stafilokoke znaci na doznakama je oznacena IZOLACIJA. Moj ljekar porodicne medicine mi je rekao da po ovoj sifri firma mora uplatiti platu 100:/:,medutim meni je uplacena plata.80:/: od prvog iznosa.Kontaktirala sam racunovodstvo u svojoj firmi i rekli su mi da ljekar nije u pravu.Molim Vas da mi Vi odgovorite ko je u pravu..Zlata
Zlata, 10.04.2015
Odgovor: Ukoliko postoje nejasnoće u vezi isplate naknade obratite se organu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Dobar dan. Naša uposlenica je od ljekara specijaliste sa UKC Sarajevo dobila dijagnozu o rizičnoj trudnoći i u skladu s tim preporučeno joj je bolovanje. Da li je u ovom slučaju, pored doznaka izdatih od strane ljekara opšte prakse, potrebno dostaviti i mišljenje Komisije za ocjenu radne sposobnosti kako bi se nesmetano izvršila refundacija plate od strane ZZO KS? Hvala.
Emira, 10.04.2015
Odgovor: Potrebnoje da uz ostalu propisanu dokumentaciju dostavite izvještaj o bolovanju (doznaku), obzirom da  ljekarska komisija nije nadležna za privremenu spriječenost za rad uzrokovanu komplikacijama u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, državljanka sam Republike Hrvatske udana za državljanina BiH. Trenutno sređujem papire za privremeni boravaku BiH na osnovu braka. Budući da sam naglasila da postoji firma za koju bih radila kada bih dobila privremeni boravak, u službi za strance rekli su mi da trebam donijeti ZO2 obrazac. Možete li mi objasniti kakav je to obrazac i kako ga mogu dobiti? Hvala
Nina, 10.04.2015
Odgovor: Na osnovu privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, koje Vam Rješenjem odobrava Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima, pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete preko firme u kojoj treba da zasnujete radni odnos, a koja će vas kao obveznik uplate doprinosa prijaviti kod nadležne poreske uprave. Obrazac ZO2 se odnosi na članove porodice osiguranika koji imaju ragulisano prebivalište u Kantonu Sarajevo. Obzirom da ste državljanka Republike Hrvatske sa privremenim boravkom, ne postoji zakonska mogućnost dobivanja obrasca ZO2.
Pitanje:    Za prijavu novog radnika dostavljen nam je njegov cips sa privremenim mjestom prebivališta . Privremeno mjesto prebivališta je Trebinje - RS, a stalno mjesto prebivališta je Mostar- Hercegovačko - Neretvanski kanton ( s tim da stalno mjesto prebivališta nije uopće navedeno u dostavljenom obrascu cips) . U prijavi JS3100 prema sjedištu firme u opštini Novi Grad nisu prihvatili privremeno već stalno mjesto prebivališta tj. Mostar . Izvršili smo ujedno i prijavu doprinosa na obrascu PD3100 U RS i ona je uredno prihvaćena . Kako prema Zakonu ide uplata doprinosa za zdravstvo - da li prema stalnom ili privremenom mjestu prebivališta obzirom da je prema ovom slučaju privremeno mjesto prebivališta Trebinje RS , a stalno mjesto prebivališta Mostar tj . Hercegovačko Neretvanski kanton . Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona.....
Firma Romipax doo, 10.04.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom pravo na zdravstvenu zaštitu kao i upalta doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vršit će se prema mjestu stalnog prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koji je iznos participacije za tretman u Fojnici. Radi se o rehabilitaciji godinu dana nakon operacije i receno je da tretman ovaj put nije u potpunosti na teret Zavoda. hvala
Amra, 09.04.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere
Pitanje:    Postovanje. Moja majka radi u firmi koja ne uplacuje penziono i zdravstveno osiguranje. Sada nije u mogucnosti da ovjeri zdravstvenu knjizicu. Medjutim, ima uredno potpisane ugovore o radu. Sta se moze uciniti po tom pitanju? Koliko znam poslodavac je duzan da uredno izmiruje te obaveze. Je li jedino rjesenje da poslodavac uplati navedene doprinose ili se moze pokrenuti tuzba jer ima ugovore o radu. Ukoliko vi niste u mogucnosti da mi odgovorite na ovo pitanje, molim vas da mi napisete kome mogu da se obratim. Hvala unaprijed.
Hari, 09.04.2015
Odgovor: Pravne posljednice neuplate doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđene su članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Nom 1 obrazac: Da li se dostavlja svaki mjesec ako je pacijent duže na bolovanju (šest i više mjeseci) ili se dostavlja samo na početku kada je bolovanje otvoreno? HVALA
Rosanda, 02.04.2015
Odgovor: Nejasno je o kojem  obrascu se rad,i budući da navedeni "Nom 1" ne pripada  obaveznoj dokumentaciji u vezi privremene spriječenosti za rad.Obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), za dodatne informacije.
Pitanje:    Postovanje,molim vas za par odgovora.kcerka mi je zavrsila srednju medicinsku skolu(sarajevo).upisala je pravni fakultet redovan samofinancirajuci DL.interesuje me ako zavrsi fax u (roku ili ne ili samovoljno napusti)da li ce na birou imati zdravstveno sve dok se ne zaposli ili samo na 1.godinu?ako,prede u vanredno skolovanje(ako se zavrsi u roku ili ne ili samovoljno napusti)sta je onda sa zdravstvenim jeli i tada na 1.godinu ili sve do pronalaska zaposlenja?hvala unaprijed
Aida, 02.04.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je navedeno ko se smatra osiguranikom, prema radno – statustim karakteristikama. Tačkom 12 istog člana propisana su prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Osnovna karakteristika ove odredbe jeste da status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika, nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti precizno utvrđenim rokovima, koji su navedeni u članu 19. tačka 12. Shodno navedenom, potrebno je da se obratite nadležnom zavodu za zapošljavanje kako bi se informisali o detaljima potrebnim za obavezno zdravstveno osiguranje vašoj kćerki iz razloga što je u ovom slučaju zavod za zapošljavanje obveznik uplate doprinosa.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting