Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas, mojoj majci je dijagosticirana grudna aneurizma aorte (veličine 9cm). Nakon čega je urađen CT snimak i izvršen pregled kardiohirurga sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Isti je konstatirao, što je i navedeno u nalazu, da je Veliki rizik raditi operativni zahvat. Nakon toga, smo ponovili pregled, ali u Centru za srce u Tuzli. Njihovo mišljenje je drugačije od Mišljenja kardiohirurga u Sarajevu. Odnosno, oni bi radili operativni zahvat (navedeno u nalazu) i smatraju da je opće zdravstveno stanje moje majke dobro i da postoje dobri preduslovi da operacija bude uspješna. Moje pitanje glasi, kome da se obratim za participaciju troškova operativnog zahvata koji bi se obavio u Tuzli? Da napomenem, moja majka je zdravstveno osigurana u Sarajevu. Unaprijed zahvaljujem
Emin, 28.11.2014
Odgovor: Za kardiohirurške operativne zahvate van Kantona Sarajevo nadležan je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    postovani interesuje me koji je nacin i procedura za dobivanje inzulinske pumpe za dijete 5 godina? koje pumpe su u pitanju? hvala
Nihad, 28.11.2014
Odgovor: Predpostavljamo da se Vaše dijete liječi na Pedijatriskoj klinici KCUS-a koji će na osnovu stanja Vašeg djeteta inicirati inzulinsku pumpu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovani, kako nisam u mogucnosti prijaviti se na biro (nezaposlena sam osoba), u odredjenom roku od 2 mjeseca, da li gubim zdravstveno osiguranje, tj. da li ga gubi moj trogodisnji sin? Ako je odgovor pozitivan, na koji nacin ga mogu zdravstveno osigurati. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Amira, 26.11.2014
Odgovor: U članu 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju(„Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) utvrđeno je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  nezaposlenih lica. Status osiguranika  mogu imati samo ona  nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje i to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima koji su taksativno navedeni u sedam alineja ove tačke. Shodno navedenom svako zakašnjenje dovodi vas u položaj da izgubite pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i vaše dijete ako je bilo osigurano preko vas kao član porodice osiguranika. U članu 10.  stav 1. tačka c) alineja 1.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), je propisano da  obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.  
Pitanje:    Zaposlenica ovog poslodavca prijavljena je u Sarajevu i sve obveze poslodavac uplaćuje nadležnim institucijama u Sarajevu.Zaposlenica je na bolovanju porodiljnom. za prva 42 dana naknadu je isplatio poslodavac u visini 80% njene posljednje plaće. Prema Odluci Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo naknada na ime bolovanja preko 42 dana koju zavod refundira poslodavcu ne može biti veća od 80% prosječne plaće na nivou federacije. Zanima nas da li je poslodavac obvezan zaposlenici isplaćivati razliku između onog iznos kojeg zavod refundira i iznosa koji poslodavac obračuna kao naknadu bolovanja a ovisno o visini plaće zaposlenice ili može obračunavati i isplaćivati iznos koji zavod refundira.
Mljekara livno, 26.11.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Htjela bih da vas pitam, sta je potrebno od dokumentacije da bi se izvadila knjizica za jednog penzionera? Hvala
Željka, 26.11.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje a samim tim i izvadili zdravstvenu legitimaciji kao penzioner, potrebno je  da  Federalni  zavod  za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne porezne uprave. Nakon prijave  sa zadnjim penzijskim čekom i ličnom kartom treba da se obratite u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za odgovor: ko je nosilac uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koji ostvaruju penziju iz Bih i još neke zemlje? i može li porodilja ostvariti pravo na ovjeru ZL bez obzira na neplaćanje obaveza od strane njenog nosioca osiguranja? Hvala
Azra, 26.11.2014
Odgovor: Obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ostvarene penzije u BiH ukoliko ste je ostvarili u  Federaciji BiH je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje a ukoliko ste pravo na penziju ostvarili u RS obveznik uplate doprinosa je nadležni Fond penzijsko i invalidskog osiguranja entiteta. Članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja. Da bi  porodilja imala pravo ovjere ZL, a time i pravo korištenja zdravstvene zaštite bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da nosilac osiguranja izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Postovani, ja sam imala knizicu prije 16god. I sada sam se vratila u bosni da zivim hocu da izvadim knizicu sta mi treba od dokumenata? Sa obzirom da sam studentica i da imam drzavljanstvo. U napred vam hvala,
Kamayla, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, potrebno je da imate prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, da se utvrdi obveznik obračuna  i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,  kao i dali ste redovan ili vanredni student  pošto iz Vašeg pitanja se isto ne može utvrditi.
Pitanje:    Postovani, redovan sam student zanima me kako se mogu lijeciti i gdje ako mi je stalno prebivaliste u Brčko distriktu
Lejla, 26.11.2014
Odgovor: Vaše pitanje ne sadrži dovoljno bitnih činjenica kako bismo Vam dali potpun i detaljan odgovor, ali navest ćemo Vam par smjernica i uslova za sticanje prava na području Kantona Sarajevo. Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da djeca osiguranika, kao članovi porodice osiguraniaka, su zdravstveno osigurana do navršene 15. godine života, ako su na srednjem odnosno visokom školovanju (redovnom školovanju), i to do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršenih 26. godina života. Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, da sami mogu plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Uvjeti za ostvarivanje osiguranja po osnovu čl. 10 Odluke, su da posjedujete ličnu kartu sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo, školsku potvrdu da ste redovan student, Uvjerenju iz Porezne uprave FBiH, da nemate tekuće osiguranje, i da mjesečno uplaćujete navedeni iznos. Navedeni osnovi za sticanje osiguranja su da imate prebivalište na području Kantona Sarajevo i da posjedujete ličnu kartu u kojoj se ponovo navodi Vaše prebivalište, koje treba biti na području Kantona Sarajevo. Savjetujemo vam da se raspitate koji je osnov i koji su uvjeti da biste imali ostvareno zdravstveno osiguranje na području Brčko Distrikta,  gdje već i imate prebivalište.
Pitanje:    o 1989.sam zivio u Prijedoru-danas RS.Imam do tada negdje oko 2 god staza,radio sam u RZR Ljubija.Onda sam preko sporta otisao u Njemacku.Od prije 2 god sam privremeni penzioner nesposoban za rad.Imam u planu da se uskoro vratim da zivim u Sarajevu,sa buducom suprugom,koja je privatnik i zdravstveno osigurana. Interesuje me da li se moram zdravstveno osigurati preko federalnog zdravstvenog osiguranja ili se mogu kompletno osigurati negdje privatno,npr preko BSO u poliklinici Sunce ? Ako moram da budem osiguran u ZOFBiH,mogu li biti osiguran preko moje buduce supruge kad se vjencamo kao clan uze familije ? Do sada nemam mjesto prebivalista u BiH,vracam se i prijavljujem uskoro u opstini N. Sarajevo-Dobrinja.. unaprijed hvala, muhic
Nihad, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog prije svega treba da regulišete prebivalište u Kantonu Sarajevo da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje. Ukoliko  pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvarujete po nekom drugom osnovu možete se osigurati kao član porodice osiguranika  u skladu sa čl.20 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. Novine FBiH“ br.30/97, 7/02/, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Dobar dan zanima me kako i gdje se mogu lijeciti ako sam redovan student, adresa prebivalista mi je u Brckom?
Lejla, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Međutim, Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine van područja entiteta, odnosno distrikta Brčkog, kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik“ br.30/01) u članu 2. stav 5. propisano je da se zdravstvenu zaštitu na osnovu ovog Sporazuma imaju osigurane osobe za vrijeme privremenog boravka radi školovanja, studiranja i stručnog usavršavanja na području drugog entiteta. O detaljima i proceduri informišite se kod fonda kod kojeg ste zdravstveno osigurani.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting