Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav,molim vas da li ima nekih informacija o nabavci setova za inzulinsku pumpu.
Fuad, 08.10.2014
Odgovor: Procedura nabavke u okviru ZJN je u toku,te po okončanju iste setovi za inzulinske pumpe će biti dostupni našim osiguranicima.
Pitanje:    molim Vas koliko kosta porod u Bosni i Hercegovini, carski rez....i ostanak u bolnici(koliko je potreban)........Hrvatske drzavljanke ne osigurane u Vasoj drzavi...... s postovanjem, lijep pozdrav
Edita, 08.10.2014
Odgovor: Informacijom o cijeni koštanja poroda u BiH zaista ne raspolažemo.Navedenu informaciju možete dobiti direktno od zdravstvene ustanove u kojoj želite izvršiti pomenuti operativni zahvat.
Pitanje:    Molim za odgovor na pitanje zašto lijek primolut-nor se ne može dobiti na recept, nego se samo može kupiti u slobodnoj prodaji.
Amra, 08.10.2014
Odgovor: Lijek Primolut-nor se ne može dobiti na recept iz razloga što isti nije dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Poštovanje,molim vas za informaciju.Imam sina koji je napunio osamnaest godina,primao je trakice za mjerenje šećera u domu zdravlja a sad su mu rekli da prima kod vas pa nas interesuje treba li nešto od papira ili je već prebačen na neki spisak kod vas.Hvala
Fuad, 08.10.2014
Odgovor: Vaš sin će trakice za mjerenje šećera u krvi od sada podizati u poslovnici Zavoda.Od dokumentacije trebate predati ZP-6 obrazac,i medicinsku dokumentaciju u kojoj se vidi koji je inzulin u terapiji.
Pitanje:    Izmjena dopuna uredbe od 2008 godine 02-05-24784-2/08 a vezano za pripise i troškove lijećenja ortopeskih i drugih pomagala dali je na snazi.
Sakib, 08.10.2014
Odgovor: Navedena Uredba iz 2008 je još uvijek na snazi.
Pitanje:    Poštovani, interesira me sadašnji način na koji Komisija za liječenje izvan kantona (SBK) daje odobrenje za hospitalizaciju u Sarajevu, konkretno Klinika za ortopediju i traumatologiju. Ja sam iz Travnika i u više navrata sam tretirana u pomenutoj ustanovi jer su u Travniku smatrali da je to potrebno. Danas sam ponovo upućena na konzilijarni prregled na sarajevsku ortopediju te me zanima kolike su šanse da dobijem to odobrenje (vraćali su me i zbog zahvata koji se u Travniku ne rade), te koliki iznos plaćam ukoliko idem na pregled bez odobrenja. Hvala unaprijed
Vanja, 08.10.2014
Odgovor: Način na koji Komisija za liječenje izvan Vašeg Kantona odobrava liječenje zaista nam nije poznat,a cijenu konzilijarnog pregleda ćete dobiti na pomenutoj klinici.
Pitanje:    Poštovani, kako ostvariti pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje, odnosno gdje podnijeti zahtjev, i šta je potrebno predati uz zahtjev? Osoba nije obuhvaćena obaveznim zdr. osiguranjem, i nije osigurana preko biroa. Koji iznos se plaća mjesečno? Da li je dobrovoljno osiguranje ekvivalentno osiguranju preko poslodavca, ili biroa, odnosno jel osiguranik ima ista prava?
Gost1, 07.10.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), regulisano da lica sa prebivalištem na teritoriji FBIH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se ista ne osigurava po drugom osnovu. Pomenuta lica, shodno navedenoj odredbi, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da su uplaćena lična sredstva kao doprinos za zdravstveno osiguranje i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. U skladu sa članom 9. tačka c) i članom 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09)  lice koje se prijave na lično zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena zaštita nije obezbijeđena po drugom osnovu a imaju sredstva za izdražavanje  uplaćuju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje  5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Da bi se ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  na osnovu naprijed navedenog potrebno je prije svega  da  lice ima prebivalište u Kantonu Sarajevo. Zahtjev se podnosi u nekoj od poslovnica  Zavoda uz koji je potrebno priložiti  slijedeću dokumentaciju: -Original uvjerenje izdato od Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, nadležna porezna ispostava u kojem će biti navedeno da nema tekućih osiguranja, - uplatnicu na iznos koji treba da se uplatiti ( informaciju potražite u poslovnici Zavoda) , -fotokopiju lične karte. Pravo na zdravstvenu zaštitu lice ima  u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika.
Pitanje:    Idem sa suprugom u posjetu sinu i unucima u Njemačku, gdje bi ostali oko mjesec dana. Htjeo bi se osigurati preko vas, pa me zanima šta sve pokriva osiguranje preko obrasca BH-6 (Njemačka) i koliko to košta.
Ivan, 07.10.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za hitnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, eventualne troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Imam jedno specificno pitanje...u stalnom sam radnom odnosu, radim u drzavnoj firmi...jedan dan nisam otisla na posao,po zakonu jeli bas moram uzimati doznake za jedan dan????
Amisa, 07.10.2014
Odgovor: Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa,međutim,navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad je uređeno "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), te u skladu sa čl. 26.  istog, za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Poštovani,moje dijete prima hormon rasta NORDITROPIN i do sada smo ga dobivali na recept .međutim već dvije sedmice nemožemo podići hormon u apoteci ,možete li mi reći kada će biti potpisan ugovor i kad ćemo nastaviti sa uzimanjem hormona na recept.UNAPRIJED HVALA
Mahira, 07.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da bi potpisivanje ugovora trebalo biti u toku ove sedmice. Po potpisivanju ugovora hormon rasta moći ćete podići na recept.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting