Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Sin je dobio posao, šta mi je potrebno da ga skinem sa mog zdravstvenog osiguranja, koji obrazac i gdje ga treba predati
Sanja, 12.02.2015
Odgovor: Vaš obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, poslodavac, treba da  izvršiti odjavu  u nekoj od polovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na osnovu popunjenog  obrazca ZO 2.
Pitanje:    Poštovani, Prijavljen sam na biro tako da imam pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. U prošlog godini 2 mjeseca sam bio angažovan po ugovoru o djelu, na Godišnjem izvještaju o obračunatoj, obustavljenoj i uplaćenoj akontaciji poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti dva puta mi je odbijeno po 26,95 KM po osnovu zdravstvenog osiguranja na teret osiguranika. Da li imam pravo na povrat odbijenih sredstava ? Unaprijed hvala
Adnan, 12.02.2015
Odgovor:     Zakonom o doprinosima (''Službene novine Federacije BiH'' broj 35/98, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08) propisano je da kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu navedenog Vaše pitanje je iz domena navedene ustanove, te je potrebno da se njima obratite za isto.
Pitanje:    Poštovanje, zaposlena sam kod poslodavca koji redovno uplaćuje poreze i doprinose. Prošle sedmice sam po prepouci ljekara radila nalaze krvi i urina, i kontrolisala hormone u pripadajućem domu zdravlja. Prije preuzimanja nalaza morala sam donijeti blagajničku priznanicu da sam uplatila 50,00 KM. S tim u vezi me zanima koje troškove liječenja pokriva obavezno zdravstveno osguranje?
Maja, 12.02.2015
Odgovor: S obzirom da niste dali dovoljno podataka odnosno Vaše ime i prezime i JMB, ne možemo Vam dati konkretan odgovor na Vaše pitanje, iz razloga što je moguće da niste imali ovjerenu zdravstvenu legitimaciju koja je pored redovne uplate doprinosa uslov za korištenje zdravstvene zaštite. Također imate mogućnost podnijeti zahtjev za refundaciju novčanih sredstava koje ste lično platili za pružene zdravstvene usluge, koje će biti izvršene ukoliko bude postojao pravni osnov za iste.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Poštovani/a, Pišem Vam s molbom za informaciju o zakonskoj regulativi kojoj podliježu nezaposlene trudnice bez zdravstvenog osiguranja, a čije je prebivalište u Kantonu Sarajevo. Čitao sam neke napise da po zakonu trudnice u Kantonu Sarajevo imaju pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme trudnoće, pa bih Vas zamolio za više informacija. Hvala unaprijed! S poštovanjem
Zvjezdan, 09.02.2015
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Članom 53. Zakona o zdravstvenom osiguranju ''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  propisano je da  pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja može ostvariti samo lice kome je utvrđeno svojstvo osiguranog lica. Shodno navedenom da bi  trudnica koju navodite u svom pitanju imala  pravo korišćenja  zdravstvene zaštite potrebno je da je osiguranik ovog Zavoda bez obzira na zdravstveno stanje.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite sta znaci Npl na nalazu ginekologa koji mi je otvorio bolovanje,doktorica kaze neplaceno bolovanje i nije mi jasno kako neplaceno kad a radimu firmi dvije godine gdje sam uredno osigurana .U pitanju je trudnicko ane porodiljsko ? kolika je moja naknada
Adisa, 09.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se u vezi tumačenja nalaza obratite specijalisti koji je isti i napisao.
Pitanje:    Poštovani, trenutno živim u Gradačcu i prilikom prijave na zdravstveno osiguranje u poslovnici u navedenom gradu zatražena mi je potvrda da se NE vodim u evidenciji zdravstvenog osiguranja KS. Nisam u mogućnosti doći u Sarajevo jer nemam kome ostaviti djecu. Molim Vas, da mi odgovorite da li mogu podnijeti zahtjev preko internete i istu podignuti. Hvala
Mirela, 09.02.2015
Odgovor:    Zahtjev za potvrdu kojom se potvrđuje da se nalazite/ne nalazite u evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajeva, podnosite u bilo kojoj poslovnici Zavoda i istu preuzimate na taj način. Navedeni zahtjev i potvrdu nije moguće podnijeti niti preuzeti putem interneta. Ako niste u mogućnosti da lično podnesete zahtjev, to može za Vas uraditi treće lice uz posjedovanje punomoći, u kojoj je navedeno da Vi treće lice ovlašćujete da u Vaše ime izvrši predmetnu radnju.
Pitanje:    Poštovanje, na birou sam ali nemam pravo na zdravstveno osiguranje. Dali mogu sama sebi uplaćivati mjesečno zdravstveno osiguranje?
Irma, 09.02.2015
Odgovor:      U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    Radila sam u Općinskom sudu Sarajevo gdje sam dobila Rješeje o prestanku radnog odnosa sa 31.01.2015.godine jer sam napunila 40 godina staža. Medjutim, imam još platu primiti januarsku do 28.02.2015.godine, pa tek onda znači oko 3.3.2015. predati papire za penziju. Pošto nisam vidila knjižica mi nije ovjerena /a inače socijalno ovjerava 3 mjeseca za nas/ došla danas da je ovjerim kažu odjavljena i nisu mi htjeli ovjeriti. Šta mogu uraditi i gdje se obratiti pošto pijem tablete ENAP-H 10 mg za pritisak tako da me več panika hvatala Unaprijed zahvalna
Jadranka, 09.02.2015
Odgovor: Uvidom u našu službenu evidenciju utvrdili smo da ste sa 31.01.2015.g. odjavljeni sa obaveznog zdravstvenog osiguranja čime i prestaju Vaša prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Jedini način da ponovo ostvarite pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, dok ne regulišete penziju  je da se osigurate, - kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ili - u skladu sa članom 27. istog Zakona, kojim je  propisano  da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko se odlučite osigurati po  jednom od navedenih članova, sve dodatne informacije i uputstva možete dobiti u nekoj od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za pojašnjenje u vezi sa sljedećom situacijom. Naime, moja prijateljica je imala zdravstveni problem za vrijeme boravka u posjeti u Njemačkoj i primljena je na kliniku uz garanciju njene sestičine koja tamo živi i radi. Provela je u bolnici 5 dana. Penzioner je i ima zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, živi u Općini Novi Grad. Nije imala potvrdu iz ZZO Kantona Sarajevo kad je otputovala u Njemačku, te nije mogla koristiti zdravstvenu uslugu po osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju između Njemačke i BiH. U Pravilniku o načinu korištenja zdravstvenih usluga u inostranstvu jasno stoji u članu 22. da ako nema tu potvrdu sama snosi troškove. Međutim, poznati su mi slični slučajevi kad su ljudi uspjeli da dobiju povrat sredstava koja su plaćena za zdravstvene usluge. Kako ona može da dobije povrat sredstava, jer bolnica će naplatiti svoje usluge sa osiguranja njene sestričine koja će taj novac morati uplatiti na svoje osiguranje. To je njen dug i mora ga vratiti. Kako može od svog osiguranja u Sarajevu naplatiti taj novac. Znam i to je regulisano zakonom na osnovu sporazuma između dvije države, ali ona ne može dobiti račun da ga priloži uz potrebnu dokumentaciju i zahtjev za povrat novca. Iz Bolnice je upućen upit našem Zavodu da odgovore da li pristaju da plate troškove liječenja, i traže da im se hitno odgovori. Šta da ona radi sad. U pitanju je bolest i zato se javljam ja kao njena prijateljica da pokušam pomoći, barem pravom informacijo. Ne znam da li sam uspjela objasniti. Došla bih da s nekim razgovaram pa vas molim da mi kažete kome da se direktno obratim. Vjerujem zaista u ljudsko poštenje, nisam izgubila vjeru u ljude iako sam svjesna situacije u državi. Znamo mi svi da se nekom može a nekom ne može pomoći. Stvar je do ljudi. Ja hoću da vjerujem da još ima dobronamjernih i poštenih ljudi i da se čovjek na čovjeka može osloniti. SRDAČAN POZDRAV I OČEKUJEM BILO KAKAV ODGOVOR, SAMO NE ŠUTNJU.
Meliha, 09.02.2015
Odgovor: I pored punog razumijevanja za situaciju u kojoj se našla Vaša prijateljica ne postoji pravni osnov da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo snosi troškove liječenja u Njemačkoj. Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom koji je zaključila SFRJ, a Bosna i Hercegovina preuzela („Službeni list SFRJ“-Međunarodni ugovor, br 9/69) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Onbrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu- hitnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Kako Vaša prijateljica nije posjedovala prethodno navedeni dvojezični obrazac prije odlaska u inostranstvo, ne postoji pravni osnov da Zavod snosi troškove liječenja u Njemačkoj.
Pitanje:    Postovani, radjen mi carski rez i poslije izlaska iz bolnice trebala sam primiti 3 injekcije fragmin 5000 i.j. u svom domu zdravlja. Posto su mi u bolnici fragmin davali uvecer u 20h, a moj dom zdravlja ne radi u to vrijeme, doktorica mi je dala recept za te tri injekcije, ali sam ih morala kupiti. imam racun. interesuje me imam li pravo na povrat novca za te tri injekcije?
Alma, 09.02.2015
Odgovor:   Zahtjev za refundaciju sredstava za kupljene lijekova možete predati na protol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,orginalni račun zakupljeni lijek ,fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor komisije će te dobiti na kućnu adresu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting