Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, imam uputnicu da uradim nalaz na odredjene viruse. Na klinickom centru nema reagensa niti ga uskoro ocekuju a nalaz mi je hitno potreban. Da li mogu uraditi u privatnoj laboraboratoriji koja ima reagens a da mi zzo refundira novac jer sam osiguranik dugi niz godina. Hvala
Azra, 09.02.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene u privatnim zdravstvenim ustanovama,iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor.
Pitanje:    Poštovani, molim da me informirate šta je potrebno za prijavu supružnika na osiguranje? Unaprijed zahvalna
Alma, 06.02.2015
Odgovor: Da bi se supružnik mogao prijaviti u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju (članovi porodice osiguranika) potrebna je da Vaš obveznik uplate doprinosa popuni obrazac ZO 2 i uz isti priloži vjenčani list, uvjerenje izdato od Kantonalnog poreznog ureda, u kojem će biti navedeno da supružnik nema tekućih osiguranja i CIPSOVU prijavu kako bi se moglo utvrditi da supružnik ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, dana 29.01.2015 godine u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš sam radila UZ štitne žlijezde i za isti mi je naplaćena participacija. Kada sam im predočila potvrdu o oslobađanju participacije izdate od strane transfuzije krvi kao darivaocu krvi od 25 puta dobila sam malo nelogičan odgovor. Rečeno mi je da su darivaoci krvi oslobođeni po federalnom zakonu ali da oni kao kantonalna ustanova tome ne podliježu. Obratila sam se i u njihovu pravnu službu gdje sam dobila isti odgovor. Molim Vas da mi odgovorite kako jedna kantonalna ustanova ima pravo ne pridržavati se federalnog zakona i kome da se obratim sa žalbom o nepoštivanju navedenog zakona kao i o povratu mog novca? Unaprijed zahvalna
Amra, 06.02.2015
Odgovor: Najcjelishodniji postupak je da se obratite Kantonalnoj zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravalja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li postoji zakonska obaveza otvaranja proodiljskog odsustva 28 dana prije poroda. Naime, iako Zakon o radu u svojim izmjenama člana 55 navodi: Na temelju nalaza ovlastenog lijecnika žena moze otpoceti porodiljski dopust 28 dana prije ocekivanog datuma poroda, na slučajevima naših zaposlenica upoznati smo sa praksom obaveznog otvaranja prodiljskog odsustva 28 dana prije od strane gonekologa. Unaprijed hvala
Irma, 03.02.2015
Odgovor: Žena stiče pravo na naknadu zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika.
Pitanje:    Poštovanje, vanredan sam student na privatnom fakultetu. Nikada se nisam prijavljivao na biro. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko se sada prijavim ?
Ajdin, 03.02.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je ko se smatra osiguranicima prema ovom zakonu... - lica koja su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno os dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. ... - lica koja su o propisu propisima o školovanju izgubila status učenika, osnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.      Ukoliko nemate mogućnosti prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa naprijed navedenim uslovima, postoji mogućnost prijave na isto i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Nakon promjene prezimena (vjenčanje), šta je potrebno donijeti kako bi se promjena zavela u zdravstvenu knjižicu?
Belma, 03.02.2015
Odgovor: Za promjenu prezimena na osnovu stupanja u brak potreban je vjenčani list na osnovu kojeg će se u poslovnici Zavoda na šalteru izvršiti tražena promjena. Za dodatna pitanja možete se obaratiti u bilo koju od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovani, osiguranik sam u Republici Srpskoj, takodje i prebivalište mi je u Republici Srpskoj. Kako zelim da se porodim u Federaciji tj u Sarajevu, da li moram snositi sve troškove porođaja i da li mjesto porođaja utiče na kasniju porodiljsku naknadu u RS-u. Hvala
Ivana, 03.02.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu \"Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 30/01)\" propisano je da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu.  Za davanje veće od 300 KM saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Živim u KS i nisam zaposlen. Imam mogucnost da sam sebi placam zdravstveno osiguranje. Da li je to moguce? Ako jeste ostvarujem li ista prava kao zaposleni osiguranik, i koliki je mjesecni iznos koji se treba placati? S postovanjem
Samir, 01.02.2015
Odgovor:   Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko se odlučite osigurati po navedenom članu, sve dodatne informacije i uputstva možete dobiti u nekoj od Poslovnica Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Da li sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje ako je ova školska god u ,,mirovanju,, a nisam se prijavila na Biro? Inace sam redovan student.
Nina, 01.02.2015
Odgovor: Članom 19. tačka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),je propisano da  studenti koji su prekinuli redovno školovanje zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavili Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja. Shodno navedenom kako to niste učinili u precizno utvrđenom roku izgubili ste pravo na obavezno zdravstveno osiguranje. Jedini način na koji se možete osigurati je u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je  propisano  da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko se odlučite osigurati po navedenom članu, sve dodatne informacije i uputstva možete dobiti u nekoj od Poslovnica Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Zaposlena sam u firmi cije je sjediste Kanton Sarajevo, a moje prbivaliste je u RS. Kao uposleniku redovno su mi uplacivali, po federalnim propisima poslodavaca iz FBIH prema zaposlenicima iz RS sljedece: 1. Doprinos PIO u Fond PIO FBIH i po osnovu ovoga zaposlenici ostvaruju penzioni staž i imaju osnovicu za obračun penzije; 2. doprinos za zdravstvo u budžet RS na osnovu kojeg zaposlenici imaju pravo ostvarivanja zdravstvene zaštite u RS; 3. doprinos za nezaposlene u budžet RS na osnovu kojeg zaposlenici nemaju nikakva prava jer RS ne priznaje ove uplate; 4. dio doprinosa za zdravstvo i nezaposlene uplaćuje se u korist Fonda solidarnosti i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Po osnovu ovih uplata zaposlenici nemaju nikakva prava. Moja firma nema registrovanu poslovnicu niti sjediste u RS, a u skladu sa zakonima FBiH nisu mi uplacivali doprinose za djeciju zastitu RS. Upravo zbog toga firma nema pravo na refundiranje sredstava isplacenih tokom mog porodiljskog odsustva od strane Zavoda za djeciju zastitu RS. Moje jedino pitanje je da li je moj poslodavac bez obrira na sve gore navedeno obavezan da mi isplacuje naknadu tokom mog porodiljeskog odsustva i dali Zavog zdravstvenog osiguranja moze refundirati moje naknade tokom porodiljskog odsustva mom poslodavcu. Unaprijed zahvalna......
Adaleta, 01.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se zbog pojašnjenja u vezi isplaćivanja naknade zbog porodiljskog odsustva, od strane Vašeg poslodavca, obratite organu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa.Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne isplaćuje niti refundira naknadu zbog porodiljskog odsustva.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting