Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu...Na birou sam 16 godina, a bila sam osigurana preko supruga koji je sada ostao bez posla. U birou su mi rekli da sam izgubila pravo na zdravstveno jer se prije 10 godina 1 put nisam javila na vrijeme?! Kako sam uposte izgubila to pravo ako nisam bila osigurana preko njih? Molim Vas da mi kazete kako sada mogu ostvariti pravo na zdravstveno. Lijep pozdrav, Selma.
Selma, 15.12.2014
Odgovor: Ukoliko se suprug prijavi na zavod za zapošljavanje i ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, pokušajte da se osigurate preko njega kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće dobiti zdravstveno osiguranje preko nevjenčanog supružnika i da li oboje mora biti prijavljeno na istoj adresi stanovanja? Unaprijed hvala
Amra, 15.12.2014
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika   -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Postovani/ postovana, zaposlena sam u Posavskom kantonu ali sam prijavljena u Sarajevu i imam zdravstvenu KS. Da li se mogu lijeciti u kantonu gdje sam zaposlena i uz koje naknade? Da li se vrsi povrat novca od strane KS? Sto se tice poroda, iz Posavskog kantona salju cesto uz uputnicu sa posebna 3 pecata u Sl. Brod u Hrvatsku? Da li mogu koristiti to pravo a da ne placam dodatno? Hvala na informacijama. Lijep pozdrav
RDD, 15.12.2014
Odgovor:     Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu "Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada" propisano je da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanje veće od 300 KM saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, nedavno sam skinut sa spiska nezposlenih osoba u Kantonu Sarajevo jer sam u 2014. godini kroz honorarne poslove (koji su regularno registrirani) ostvario veci prihod od zakonom propisaniog limita. Kako da si samostalno obezbijedim zdravstvenu zastitu? Zelim je mjesecno uplacivati. Gdje i kome da se obratim za pomoc, koje dokumente da donesem i koliko iznosi mjesecna naknada? Pozdrav i hvala unaprijed na odgovoru
Izo, 15.12.2014
Odgovor: U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Koristim podloge i kese za kolostomu, proslu sedmicu nisam mogao podici iste kod vas uz obrazlozenje, da ce se donijeti odluka gdje ce se ubuduce dijeliti .Da li je donesena odluka i gdje mogu podici podloge i kese ?
Ibrahim, 12.12.2014
Odgovor: Kese i podloge za kolostomu možete podići u slijedećim specijaliziranim ortopedskim prodavnicama:KS REHA,Ortopedija Internacional,Otto Bock Adria,Ortosar i Bauerfand. Potrebno je da Vaš ZP-6 obrazac ovjerite u poslovnici Zavoda,te sa ovjerenim obrascem podignete kese i podloge u pomenutim prodavnicama.
Pitanje:    molim vas da me uputite koji listing-papir da tražim u firmi da bih ga priložila ZZO-u kao prilog uz zahtjev za prelazak na dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili je dovoljna samo ovjereni obrazac prijava/odjava a podatke vi mozete vidjeti u bazi podataka. s postovanjem
Svetlana, 12.12.2014
Odgovor: Vaše pitanje ne sadrži dovoljno podataka, te shodno tome pokušat ćemo Vam odgovoriti u onoj mjeri u kojoj je Vaše pitanje formulisano. Ako se Vaše pitanje odnosilo na retroaktivnu odjavu sa zdravstvenog osiguranja, potrebno je da dostavite Uvjerenje o matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, koji možete izvaditi u Federalnom zavodu PIO/MIO, i da podnesete zahtjev Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako bi ista raspravljala o Vašem zahtjevu, i kako bismo Vas u konačnici obavijestili o ishodu istog. Ako ste prijavljeni u radnom odnosu kod poslodavca, i planirate da okončate Vaš radni odnos, potrebna Vam je odjava sa istog, kako biste se osigurali po drugom osnovu. Potrebno je da Vam se u nadležnoj ustanovi popuni Obrazac prijave/odjave, koji je potrebno dostaviti u Poreznu upravu, kako bi Porezna uprava kao nadležna izvršila i spovela podatke. Nakon par dana, savjetujemo Vam da odete u najbližu Poslovnicu Zavoda kako biste mogli provjeriti da li je stigla odjava, tj. da biste se dalje mogli osigurati po drugim vidovima zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Na čiji teret se isplaćuje naknada bolovanja preko 42 dana i tehnika obračuna. S poštovanjem ZULEX d.o.o. Sarajevo
Zulex, 12.12.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda Novi Grad, Novo Sarajevo, sa dostupnom dokumentacijom kako biste dobili upute za obračun.
Pitanje:    Poštovanje; Ja bih samostalno sebi upaćivala zdravstveno osiguranje. Imam 29 godina i trenutno sam nezaposlena, zanima me procedura i mjesečna naknada za isto! Unaprijed hvala
Meliha, 09.12.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Također, lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, obavezujete se da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćujete doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Dužni ste u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom podnošenja zahtjeva, obavezni ste priložiti slijedeću dokumetaciju: ·         Fotokopiju lične karte; ·         Uvjerenje iz Porezne Uprave FBiH, u kojem se navodi da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa na području Kantona Sarajevo, tj. da niste osigurani na području Kantona Sarajevo; ·         Uplatnicu u iznosu 434,00 KM, ukoliko niste ostavarivali pravo na zdravstveno osiguranje najmanje u posljednjih 6 mjeseci, a ako ste pratili kontinuitet onda ste obavezni uplatiti 62,00 KM, ako je u pitanju samo 1 mjesec. Za uplatu tačnog iznosa obratite se u najbližu Poslovnicu Zavoda radi saznanja tačnog iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i drugih podataka bitnih za popunjavnje uplatnice.          Zavod će ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko ne budu izvršene uplate za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Ujedno Vas obavještavamo da za prijavu na zdravstveno osiguranje, obavezni ste se odjaviti sa prethodnog vida zdravstvenog osiguranja kojim ste ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajevo. Ovim putem Vas savjetujemo da u slučaju bilo kakvih dodatnih nejasnoća, pošto Vaše pitanje ne sadrži dovoljno informacija, da se obratite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja, za rješenje bilo kakvih nejasnoća. 
Pitanje:    Poštovanje, Dana 13.11.2014. godine, predao sam Zahtjev za ostavrivanje prava na Antidekubitalni madrac za nepokretnog bolesnika. Tražeći odgovor na moj zahtjev, od vaše službenice na protokolu obavješten sam da je zahtjev upućen na rješavanje Komisiji. Moje pitanje glasi: ¨Kada se Komisija sastaje i u kom vremenskom roku je obavezna razmatrati zahtjeve. Ko obavještava podnosioce zahtjeva o odlukama Komisije¨?
Emin, 08.12.2014
Odgovor: Komisija za odobravanje ortopedskih i drugih pomagala zasjeda jednom mjesečno.Podnosioca zahtjeva o odluci komisije obavještava član iste u pisanoj formi.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite ko ima pravo na antidekubitalni madrac
Belma, 08.12.2014
Odgovor: Na osnovu Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza,stomatološko-protetske pomoći,pravo na antidekubitalni madrac po indikacijama imaju nepokretne osobe,stalno vezane za krevet (kvadriplegija).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting