Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, Htio bih da vas pitam kako se mogu opet vratiti na zdravstveno osiguranje ? Bio sam skinut sa biroa 6 mjeseci, ali ne mogu da vratim zdravstveno osiguranje. Molio bih da me uputite. Hvala unaprijed.
Zijad, 24.02.2015
Odgovor: Prije svega treba da se obratite biro za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni, kako bi se informisali o mogućnosti ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje preko njih. U slučaju da ne postoji zakonska mogućnost  osiguranja preko biro, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Pozdrav jeli mi možete objasniti koja je sad procedura oko zdravstvenog liječenja,mama mi je imala pravo na liječenje preko oca i sad je otac umro mada je i on imao liječenje preko biroa,a mama nije zaposlena.
Nihad, 24.02.2015
Odgovor: Članom 21. tačka1.   Zakona o zdravstvenom osiguranju  je utvrđeno  slijedeće: Supružnik je zdravstveno osiguran kao supružnik umrlog osiguranika, koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na porodičnu penziju jer nije navršio određene godine života, ako je u vrijeme smrti supružnika bio stariji od 40 godina (žena) odnosno 55 godina (muškarac).Supružnik mlađi od 40 godina  odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije drugačije regulirano, produžava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavio u roku od 90 dana nakon smrti supružnika. Shodno navedenom potrebno je da se majka javi biro za zapošljavanje u kojem je otac bio prijavljen.
Pitanje:    Postovanje , prije mjesec dana izbrisana sam sa evidencije na birou za zaposljavanje , zbog neredovnog javljanja , i s tim izgubila pravo na zdravstveno osiguranje . Imam 25 godina , vandredan sam student , otac je zaposlen i uplacuju mu se doprinosi majka je penzionerka . molim vam da mi napisete da li bi ja mogla biti ikako osigurana preko roditelja , ili bilo koji drugi nacin da se zdravstveno osiguram. unaprijed hvala
Derviša, 24.02.2015
Odgovor:     U skaldu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i to člana 22 kojim je propisano da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.   Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, Imam 68 godina I umirovljenik sam ovdje u Sarajevu gdje I zivim. Namjeravam u Junu otici kod prijatelja u Hrvatsku I ostati oko mjesec ipo dana. Interesuje me mogu li ja tamo ostvariti zdravstvenu zastitu ukoliko mi bude potrebno (Hitna, bolnica,pregled, zubar). Ja sam upotpunosti zdrav neprimam nikakve lijekove a kod doktora nisam bio ima I dvije godine ali u mojim godinama nikad se ne zna sta se moze desiti. Ako je odgovor pozitivan recite mi sta je potrebno da uradim prije krenem na put I gdje. Velika vam hvala na odgovoru. Pozdrav
Dalibor, 24.02.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u R Hrvatskoj propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» broj: 06/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br.31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica (ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona) kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od  nekog hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje i stalni nadzor doktora medicine. Nakon toga osiguranik u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja dobiva odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kome prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima, u skladu sa članom 22 Pravilnika, troškove zdravstvene  zaštite snosi lično.
Pitanje:    Pozdrav, da li ja kao osoba u radnom odnosu mogu na svoje zdravstveno osiguranje prijaviti majku, koja je na birou za zaposljavanje a nema zdravstveno osiguranje?
Hilmo, 24.02.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, koliko iznosi mjesečna uplata po Pravu na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu? Zadnji put je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u decembru 2014., tada je prestalo svojstvo osiguranika, tako da vjerujem da se ne treba uplaćivati za najmanje 6 mjeseci unazad, već za januar i februar, te me zanima koliko to iznosi. Hvala.
Alisa, 24.02.2015
Odgovor: Mjesečna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje po članu 27. Zakona iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. U Vašem slučaju potrebno je da uplatite za period za koji niste bili u osiguranju i za tekući mjesec, tj. za mjesece januar i februar i pravo na zdravstveno osiguranje se utvrđuje od dana podnošenja zahtjeva. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovani,dana 19.2,postavila sam Vam pitanje u vezi prava na otvaranje bolovanja.Definitivno mi niste dali jasan i konkretan odgovor pa Vas jos jednom molim da to ucinite ona kako bi mi obicni gradani razumjeli.Ako mi Vi na to ne znate ili ne mozete da odgovorite recite ko moze jer smatram da imam pravo na dostojanstven zivot a ovo mi sve lici na diskrimunaciju i zabranu da spasim svoj zivot.LP
Zlata, 24.01.2015
Odgovor: Ustanovljene procedure u vezi trajanja privremene spriječenosti za rad  uređene su  ranije pomenutim "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" (Sl. nov. FBiH 66/12), uređeni su način, postupak i dijagnostički i drugi kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, zbog bolesti,povrede ili drugih okolnosti, rokovi trajanja privremene spriječenosti za rad , vršenje nadzora kao i druga pitanja u vezi sa privremenom spriječenošću za rad.
Pitanje:    Postovani, Da li je moguce od ljekara opste prakse traziti prekid trudnickog bolovanja duzeg od 42 dana (na licni zahtjev) a radi evidentiranja koristenja godisnjeg odmora kod poslodavca? Nakon evidentiranja koristenja godisnjeg odmora, trudnicko bolovanje bi se ponovo otvorilo kod ljekara opste prakse. Unaprijed hvala,
Belma, 24.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa upitom obratite izabranom ljekaru porodične medicine, koji će postupiti u skladu sa ustanovljenim kriterijima.
Pitanje:    Zanima me koliko puta godisnje dijete sa posebnim potrebama (100% invalid) ima pravo na banjsko lijecenje u Termama na Ilidzi. Jos jedno pitanje vezano za ortoze, ako se u jednoj godini moraju 2x mijenjati ortoze da li snosi troskove socijalno i drugi put?? Hvala
Samira, 20.02.2015
Odgovor: Osiguranici Kantona Sarajevo bez obzira na dijagnozu,imaju pravo samo jednom godišnje na banjsko liječenje kao nastavak bolničkog liječenja.Obzirom da niste naveli o kojoj se ortozi radi ne možemo Vam sa preciznošću odgovoriti. Po Uredbi o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, za lica do 12god. rok trajanja ortoze je 8 mjeseci, a za lica od 12 do 18god. rok trajanja je 12mjeseci.
Pitanje:    Hvala na vašem odg. Samo nisam navela da jos nismo vjencani, imam li i tako pravo na njegovo osiguranje
Suada, 19.02.2015
Odgovor:   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, potrebna je dokumentacija:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci, rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika,  lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS,  prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika, uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting