Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za pojašnjenje u vezi sa sljedećom situacijom. Naime, moja prijateljica je imala zdravstveni problem za vrijeme boravka u posjeti u Njemačkoj i primljena je na kliniku uz garanciju njene sestičine koja tamo živi i radi. Provela je u bolnici 5 dana. Penzioner je i ima zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, živi u Općini Novi Grad. Nije imala potvrdu iz ZZO Kantona Sarajevo kad je otputovala u Njemačku, te nije mogla koristiti zdravstvenu uslugu po osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju između Njemačke i BiH. U Pravilniku o načinu korištenja zdravstvenih usluga u inostranstvu jasno stoji u članu 22. da ako nema tu potvrdu sama snosi troškove. Međutim, poznati su mi slični slučajevi kad su ljudi uspjeli da dobiju povrat sredstava koja su plaćena za zdravstvene usluge. Kako ona može da dobije povrat sredstava, jer bolnica će naplatiti svoje usluge sa osiguranja njene sestričine koja će taj novac morati uplatiti na svoje osiguranje. To je njen dug i mora ga vratiti. Kako može od svog osiguranja u Sarajevu naplatiti taj novac. Znam i to je regulisano zakonom na osnovu sporazuma između dvije države, ali ona ne može dobiti račun da ga priloži uz potrebnu dokumentaciju i zahtjev za povrat novca. Iz Bolnice je upućen upit našem Zavodu da odgovore da li pristaju da plate troškove liječenja, i traže da im se hitno odgovori. Šta da ona radi sad. U pitanju je bolest i zato se javljam ja kao njena prijateljica da pokušam pomoći, barem pravom informacijo. Ne znam da li sam uspjela objasniti. Došla bih da s nekim razgovaram pa vas molim da mi kažete kome da se direktno obratim. Vjerujem zaista u ljudsko poštenje, nisam izgubila vjeru u ljude iako sam svjesna situacije u državi. Znamo mi svi da se nekom može a nekom ne može pomoći. Stvar je do ljudi. Ja hoću da vjerujem da još ima dobronamjernih i poštenih ljudi i da se čovjek na čovjeka može osloniti. SRDAČAN POZDRAV I OČEKUJEM BILO KAKAV ODGOVOR, SAMO NE ŠUTNJU.
Meliha, 09.02.2015
Odgovor: I pored punog razumijevanja za situaciju u kojoj se našla Vaša prijateljica ne postoji pravni osnov da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo snosi troškove liječenja u Njemačkoj. Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom koji je zaključila SFRJ, a Bosna i Hercegovina preuzela („Službeni list SFRJ“-Međunarodni ugovor, br 9/69) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Onbrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu- hitnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Kako Vaša prijateljica nije posjedovala prethodno navedeni dvojezični obrazac prije odlaska u inostranstvo, ne postoji pravni osnov da Zavod snosi troškove liječenja u Njemačkoj.
Pitanje:    Postovani, radjen mi carski rez i poslije izlaska iz bolnice trebala sam primiti 3 injekcije fragmin 5000 i.j. u svom domu zdravlja. Posto su mi u bolnici fragmin davali uvecer u 20h, a moj dom zdravlja ne radi u to vrijeme, doktorica mi je dala recept za te tri injekcije, ali sam ih morala kupiti. imam racun. interesuje me imam li pravo na povrat novca za te tri injekcije?
Alma, 09.02.2015
Odgovor:   Zahtjev za refundaciju sredstava za kupljene lijekova možete predati na protol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,orginalni račun zakupljeni lijek ,fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor komisije će te dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani, imam uputnicu da uradim nalaz na odredjene viruse. Na klinickom centru nema reagensa niti ga uskoro ocekuju a nalaz mi je hitno potreban. Da li mogu uraditi u privatnoj laboraboratoriji koja ima reagens a da mi zzo refundira novac jer sam osiguranik dugi niz godina. Hvala
Azra, 09.02.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene u privatnim zdravstvenim ustanovama,iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor.
Pitanje:    Poštovani, molim da me informirate šta je potrebno za prijavu supružnika na osiguranje? Unaprijed zahvalna
Alma, 06.02.2015
Odgovor: Da bi se supružnik mogao prijaviti u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju (članovi porodice osiguranika) potrebna je da Vaš obveznik uplate doprinosa popuni obrazac ZO 2 i uz isti priloži vjenčani list, uvjerenje izdato od Kantonalnog poreznog ureda, u kojem će biti navedeno da supružnik nema tekućih osiguranja i CIPSOVU prijavu kako bi se moglo utvrditi da supružnik ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, dana 29.01.2015 godine u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš sam radila UZ štitne žlijezde i za isti mi je naplaćena participacija. Kada sam im predočila potvrdu o oslobađanju participacije izdate od strane transfuzije krvi kao darivaocu krvi od 25 puta dobila sam malo nelogičan odgovor. Rečeno mi je da su darivaoci krvi oslobođeni po federalnom zakonu ali da oni kao kantonalna ustanova tome ne podliježu. Obratila sam se i u njihovu pravnu službu gdje sam dobila isti odgovor. Molim Vas da mi odgovorite kako jedna kantonalna ustanova ima pravo ne pridržavati se federalnog zakona i kome da se obratim sa žalbom o nepoštivanju navedenog zakona kao i o povratu mog novca? Unaprijed zahvalna
Amra, 06.02.2015
Odgovor: Najcjelishodniji postupak je da se obratite Kantonalnoj zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravalja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li postoji zakonska obaveza otvaranja proodiljskog odsustva 28 dana prije poroda. Naime, iako Zakon o radu u svojim izmjenama člana 55 navodi: Na temelju nalaza ovlastenog lijecnika žena moze otpoceti porodiljski dopust 28 dana prije ocekivanog datuma poroda, na slučajevima naših zaposlenica upoznati smo sa praksom obaveznog otvaranja prodiljskog odsustva 28 dana prije od strane gonekologa. Unaprijed hvala
Irma, 03.02.2015
Odgovor: Žena stiče pravo na naknadu zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika.
Pitanje:    Poštovanje, vanredan sam student na privatnom fakultetu. Nikada se nisam prijavljivao na biro. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko se sada prijavim ?
Ajdin, 03.02.2015
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je ko se smatra osiguranicima prema ovom zakonu... - lica koja su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno os dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. ... - lica koja su o propisu propisima o školovanju izgubila status učenika, osnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.      Ukoliko nemate mogućnosti prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa naprijed navedenim uslovima, postoji mogućnost prijave na isto i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Nakon promjene prezimena (vjenčanje), šta je potrebno donijeti kako bi se promjena zavela u zdravstvenu knjižicu?
Belma, 03.02.2015
Odgovor: Za promjenu prezimena na osnovu stupanja u brak potreban je vjenčani list na osnovu kojeg će se u poslovnici Zavoda na šalteru izvršiti tražena promjena. Za dodatna pitanja možete se obaratiti u bilo koju od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovani, osiguranik sam u Republici Srpskoj, takodje i prebivalište mi je u Republici Srpskoj. Kako zelim da se porodim u Federaciji tj u Sarajevu, da li moram snositi sve troškove porođaja i da li mjesto porođaja utiče na kasniju porodiljsku naknadu u RS-u. Hvala
Ivana, 03.02.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu \"Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 30/01)\" propisano je da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu.  Za davanje veće od 300 KM saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Živim u KS i nisam zaposlen. Imam mogucnost da sam sebi placam zdravstveno osiguranje. Da li je to moguce? Ako jeste ostvarujem li ista prava kao zaposleni osiguranik, i koliki je mjesecni iznos koji se treba placati? S postovanjem
Samir, 01.02.2015
Odgovor:   Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko se odlučite osigurati po navedenom članu, sve dodatne informacije i uputstva možete dobiti u nekoj od Poslovnica Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting