Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje ako je ova školska god u ,,mirovanju,, a nisam se prijavila na Biro? Inace sam redovan student.
Nina, 01.02.2015
Odgovor: Članom 19. tačka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),je propisano da  studenti koji su prekinuli redovno školovanje zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavili Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja. Shodno navedenom kako to niste učinili u precizno utvrđenom roku izgubili ste pravo na obavezno zdravstveno osiguranje. Jedini način na koji se možete osigurati je u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je  propisano  da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko se odlučite osigurati po navedenom članu, sve dodatne informacije i uputstva možete dobiti u nekoj od Poslovnica Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Zaposlena sam u firmi cije je sjediste Kanton Sarajevo, a moje prbivaliste je u RS. Kao uposleniku redovno su mi uplacivali, po federalnim propisima poslodavaca iz FBIH prema zaposlenicima iz RS sljedece: 1. Doprinos PIO u Fond PIO FBIH i po osnovu ovoga zaposlenici ostvaruju penzioni staž i imaju osnovicu za obračun penzije; 2. doprinos za zdravstvo u budžet RS na osnovu kojeg zaposlenici imaju pravo ostvarivanja zdravstvene zaštite u RS; 3. doprinos za nezaposlene u budžet RS na osnovu kojeg zaposlenici nemaju nikakva prava jer RS ne priznaje ove uplate; 4. dio doprinosa za zdravstvo i nezaposlene uplaćuje se u korist Fonda solidarnosti i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Po osnovu ovih uplata zaposlenici nemaju nikakva prava. Moja firma nema registrovanu poslovnicu niti sjediste u RS, a u skladu sa zakonima FBiH nisu mi uplacivali doprinose za djeciju zastitu RS. Upravo zbog toga firma nema pravo na refundiranje sredstava isplacenih tokom mog porodiljskog odsustva od strane Zavoda za djeciju zastitu RS. Moje jedino pitanje je da li je moj poslodavac bez obrira na sve gore navedeno obavezan da mi isplacuje naknadu tokom mog porodiljeskog odsustva i dali Zavog zdravstvenog osiguranja moze refundirati moje naknade tokom porodiljskog odsustva mom poslodavcu. Unaprijed zahvalna......
Adaleta, 01.02.2015
Odgovor: Potrebno je da se zbog pojašnjenja u vezi isplaćivanja naknade zbog porodiljskog odsustva, od strane Vašeg poslodavca, obratite organu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa.Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne isplaćuje niti refundira naknadu zbog porodiljskog odsustva.
Pitanje:    Poštovani.. Zanima me kakav je sad pravilnik za trudnice,tj bolovanje zbog komplikacija u trudnoći..s tim da imam neprekidnog staza 4,5 god,prijavljena na neodredjeno.Bolovanje otvoreno od 21 decembra,tj,31 januara ističu 42 dana.Do tad sam nosila doznake poslodavcu.eh,sad,posto imam jos februar,a u martu već otvaram trudnicko bolovanje,jel i za Fe bruar nosim doznake poslodavcu ili trebam vama,i uz koje dokumente još?Jel imam pravo naknade plate preko 42 dana bolovanja,tj za februar i mart?hvala
Belma, 01.02.2015
Odgovor: Na osnovu izvještaja o bolovanju (doznaka), kod poslodavca ostvarujete pravo na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad.Nemate obavezu doznake dostavljati Zavodu, a u vezi eventualne refundacije sredstava poslodavcu, potrebno se obratiti u  nadležnu poslovnicu Zavoda(prema sjedištu pravnog lica) zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Poštovanje. Samo jedna informacija Ako mi poslodavac ne uplaćuje redovito doprinos dali mogu ovjeriti knjižnice za djecu i do koliko godina starosti Hvala.
Selvedin, 01.02.2015
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi Vaša djeca bez obzira na godine života  imali pravo korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se s molbom za objašnjenje vezano za ostvarenje prava na zdravstveno osiguranje državljana Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Naime, udana sam za BiH državljanina i imam odobren privremeni boravak u Bih, jer smo nastanjeni u Sarajevu odakle mi je i suprug. Kod pripreme za produženje privremenog boravka pojavilo se pitanje da li moje zdravstveno osiguranje vrijedi i u BiH, obzirom da Hrvatska i Bosna i Hercegovna imaju bilateralni sporazum, odn. Ugovor o socijalnom osiguranju izmedju dvije države. Kako sam stalno zaposlena u Hrvatskoj, u kojoj redovito uplaćujem zdravstveno osiguranje, u HZZO Uredu u Splitu, odakle sam, su me uputili da postoji takav navedeni sporazum. Do sada sam radi odobrenja zahtjeva za privremeni boravak u BiH uplaćivala u Sarajevu privatno zdravstveno osiguranje, i referenti u službi za strance su takvo prihvatili. Međutim, kod pojašnjenja privatne kuće za šta mi vrijedi njihovo osiguranje, ispostavilo se da ne pokriva nikakve hitne slučajeve, znači da nenadano završim na Hitnoj ili u bolnici, ja se vodim kao neosigurana osoba. Pošto se za privremeni boravak očekuje da ne budem nikome na teret u smislu hitnog zdravstvenog slučaja, nije mi logično da dalje uplaćujem išta što mi hitne slučajeve ne pokriva. A naročito ako osiguranje za koje redovito odvajam od plaće u Hrvatskoj vrijedi i u BiH. Zato Vas molim za Vaše mišljenje. Sve navedeno, zajedno sa potvrdom da sam osigurana u Hrvatskoj, te print navedenog Ugovora HR i BiH, sam objasnila i predočila u Službi za strance jutros u Sarajevu, prilikom predavanja zahtjeva za produženje privremenog boravka. Oni su me uputili da od Vaše službe zatražim bilo kakav službeni dopis, te će oni takvo i prihvatiti. Zato Vas ovom prilikom molim da me uputite na koji način da postupim dalje kako bi ostvarila svoja prava. Sigurno možete razumijeti da u ovakvoj socijalnoj situaciji kakva vlada u regiji čovjeku nije prijatno ako mora izdvajati novac za nešto što mu ne treba. Ukoliko nema potrebe da na dvije strane plaćam zdravstveno, rado to ne bi činila, jer nam je porodični budžet ionako vec stisnut sa svih strana. S poštovanjem, Nedjeljka
Nedeljka, 30.01.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom,  da bi imali pravo na  zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje morate imati prijavljeno  prebivalište u Kantonu Sarajevo i plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Međutim na osnovu odobrenog privremenog boravka, pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Ukoliko se odlučite na ovaj način  osiguranja na obavezno zdravstveno osiguranje detaljne informacije o dokumentaciji koja Vam je potrebna možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. U vezi sa Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» broj:06/01)  na koji se vi pozivate, pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u BiH imate samo u slučaju da Vaše stanje  zahtjeva hitno pružanje zdravstvene zaštite, a niste  došli radi liječenja. Za izdavanje  obrazac za liječenje u hitnom slučaju  u BiH potrebno je da se obratite HZZO Ured u Splitu u kojem ste zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Ako se radi o jednoj penziji,koja se nasljeđuje na osam članova porodice (od kojih se 5 nalaze u jednom,tri u drugom kantonu tj. sa različitm mjestom prebivališta),u jedan kanton gdje je 5 članova,penzije stizu na tri čeka razvrstana po starateljstvu ( od 5 osoba,dva člana imaju jednog staratelja,dva drugog, jedan jednog staratelja ),dakle djeca su pod starateljstvom. Koliko prijava na zdravstveno osiguranja u skladu sa Zakonom povlači takav slučaj u tom kantonu? Da li tri po čekovima penzija, da li jednu za sve članove koji su nasljedili penziju bez obzira sto su neki članovi u drugom kantonu ili svako treba da ima svoju prijavu na zdravstvo kao nosioci prava na dio porodične penzije?Unaprijed hvala...
Amir, 29.01.2015
Odgovor: U Kantonu Sarajevo, ukoliko se radi o porodičnoj penziji koja se posebnim čekovima isplaćuje svakom djetetu koji na nju ima pravo, potrebno je da obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje što je u konkretnom slučaju PIO podnese prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje za svako dijete pojedinačno kod nadležne porezne  uprave. Uslov za isto je da svako dijete ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo. Za detaljnije informacije možete se obratiti u svaku od poslovnica Zavoda s tim da obavezno ponesete čekove.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li je potrebno stanovati u Sarajevskom kantonu određeni vremenski period, da bi se ostvarilo pravo na besplatan porod (zivim trenutno u drugom kantonu). Planiram preseljenje u Sarajevo, a uskoro se trebam poroditi, pa bih htjela znati, da li bez problema mogu se poroditi. Nezaposlena sam.
Melika, 29.01.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom,  da bi imali pravo na  zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje morate imati prijavljeno  prebivalište u Kantonu Sarajevo i plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani,ja i moj muz amo toliko tužni da smo nakon toliko pokusaja,tuge,i troška dosli u stanje depresije...Već 4 godine pokusavamo da imamo bebu i skoro smo sve nade izgubili...iako vjerujemo u Boga i u savremene metode dosli smo i do informacije da nam vi mozete pomoći...Obzirom da stvarno nismo u mogućnosti više se financijski izlagati troskovima jer muž radi a ja ne...Da li postoji mogucnoc da od kantona Sarajevo dobijemo pomoc u ostvarivanju svog cilja....Da nam bar pola troska pokriju za vantjelesnu oplodnju u bolnici Jezero?Znam da su nam male sanse,da dobijemo pomoc al postoji u nama jos malo nade.. Unaprijed zahvalna vam
Emina, 29.01.2015
Odgovor: Vlada Federacije BIH je još u maju 2012.g. utvrdila nacrt Zakon o medicinski podpomognutoj oplodnji,  na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Kako do danas nije donesen navedeni Zakon, kojim bi se trebali  urediti uvjeti, način i postupak liječenja neplodnosti kod parova koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, tehnike biomedicinski potpomognute oplodnje (MPO), prava na oplodnju, primjenu postupaka MPO-a, poklanjanje spolnih ćelija (donacija) te uvjeti pod kojima se postupci MPO-a obavljaju u zdravstvenim ustanovama.  Shodno navedeno, i pored punog razumijevanja, ne postoji pravni osnov da Zavod učestvuje u participaciji troškova vantjelesne oplodnje u bolnici Jezero.
Pitanje:    Obzirom da Klinika za ginekologiju KCUS-a ne radi postupak IVF i ICSI, a niti ovaj postupak radi ijedna druga državna klinika, molim za odgovor kome se mogu obratiti u ZZO KS i šta mi je potrebno od dokumentacije za refundiranje troškova ovog postupka koji sam bila primorana raditi u privatnoj klinici.
Ida, 29.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva utrošena za usluge izvršene u privatnim ustanovama,iz razloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga osiguranicima KS.
Pitanje:    Da li pokrivate u potpunosti kupovinu clexana u toku trudnoce?
Medina, 28.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za kupovinu clexan amp po cijeni koja je definisana Odlukom o listi lijekova KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting