Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, nemam obavezno zdravstveno osiguranje ni po kakvom odnosu (radila sam po ugovoru, te sam se odjavila sa biroa za zaposljavanje jer sam imala odredjena primanja). Imam dvoje djece koji su studenti u Sarajevu. Da li postoji ikakav nacin da se oni osiguraju kao studenti? Drugo pitanje: Moja svekrva je strani drzavljanin (Italija), ima 92 godine i trenutno pripremamo dokumente za odobrenje privremenog boravka. Da li postoji nacin da, kad bude dobila boravisnu dozvolu, za nju uplacujem obavezno zdravstveno osiguranje? Hvala unaprijed.
Alma, 12.06.2014
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj   upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije, za studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, do 26. godine života, podnosi organ uprave kantona nadležan za obrazovanje. Potrebno je da podnesete zahtjev na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i da svoj zahtjev naslovite na Pravnu službu Zavoda, sa molbom da se osigurate po članu 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da nam dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM;  4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. Kada je u pitanju Vaše drugo pitanje, članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) je propisano da se stranim državljanima osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljanima Federacije BiH. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -  Uplatnica; - Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima  o odobrenju privremenog boravak u BiH; -  Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovanje, ja sam invalidna osoba sa prebivalištem u RS trebam da se preselim kod supruge u KS. (nismo vjenčani) ja ovdje u RS imam inostrano zdravstveno osiguranje preko roditelja koji živi u Njemačkoj imam i rješenje fonda PIO RS o ocjeni radne sposobnosti gdje sam ocijenjen kao ne sposoban za samostalan život i rad. Pa me interesuje kad se preselim u KS dali ja i dalje mogu da ostanem na njemačkom zdravstvenom osiguranju na osnovu medjunarodnih sporazuma ili moram da budem na teretu zdravstvenog osiguranja federacije. I dali ću i tu morati da podnosim zahtjev za ocjenu radne sposobnosti, bez obzira što imam svu ljekarsku dokumentaciju o istoj. Hvala
Vlado, 11.06.2014
Odgovor: Kao član porodice njemačkog osiguranika( koji živu u Njemačkoj) možete imati osiguranje u Kantonu Sarajevo. Potrebno je da izvršite odjavu prebivališta iz RS i od njemačke bolesničke kase zatražite da dostave odjavu sa zdravstvenog osiguranja u ZZO RS zbog promjene prebivališta -obrazac BH-3b ; po dobijanju lične karte Kantona Sarajevo potrebno je da njemačka bolesnička kasa dostavi obrazac BH-3a u ZZO KS . Što se tiče medicinske dokumentacije o trajnoj nesposobnosti  potrebno je dostaviti kopiju iste.
Pitanje:    Ispisao sam se sa fakulteta. Treba da se prijavim na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. Koji je rok za tu prijavu poslije ispisa da bih mogao ostvariti zdravstveno osiguranje. Koliko traje to zdravstveno osiguranje, odnosno koja su moja prava u vezi s tim.
Irhad, 11.06.2014
Odgovor: Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" ima javna ovlaštenja u pogledu donošenja općih akata, rješavanja o pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, javnih evidencija i izdavanja uvjerenja u vezi sa nezaposlenošću. Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba podrazumijeva pravo na: -novčanu naknadu;-doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje u skladu sa zakonima kojima su regulisana prava na socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba;- i druga prava predviđena zakonskim propisima. Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta. Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba, koja je usljed ratnog stanja napustila prebivalište, ostvaruje u službi za zapošljavanje prema mjestu boravka. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje roka. Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju. Za bilo kakva dodatna pitanja, savjetujemo Vam da se obratite Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema mjestu stanovanja.
Pitanje:    Poštovani, ja sam državljanin R.Srbije. Imam privremeni boravak u BiH i zaposlenje u firmi u BiH. Supruga je državljanka BiH. Ona i ja imamo zdravstveno osiguranje preko mene, ali me interesuje kako da izvadim zdravstvenu knjižicu za dijete, koje ima 5 godina, a državljanin je R. Srbije? Hvala
Jasmin, 10.06.2014
Odgovor: Dijete može biti prijavljeno na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, potrebno je da dijete ima potvrdu o privremenom boravku koju izdaje Ministarstvo sigurnosti BiH - Služba za strance. Prijavu na zdravstveno osiguranje sa navedenom potvrdom možete izvršiti na INO šalterima u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, imam 26 godina. Trenutno sam na studijima u Turskoj, prema sporazumu BiH i RTurske iz 2004 godine imam pravo koristiti BiH osiguranje u Turskoj dok sam na privremenom boravku radi redovnog školovanja. Medjutim, ono sto me interesuje sa obzirom da imam navršenih 26 godina a nisam prijavljena na biro, inače sam imala zdravstveno osiguranje na osnovu jednog od roditelja, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu jednog roditelja i sa napunjenih 26 godina.
Enisa, 09.06.2014
Odgovor: U skladu sa Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života, a na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravtsveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM, mjesečno a najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    Postovani, prije 4 godine radio sam na pijaci otoka, i prijavio sam stand u porezno i sve sto je trebalo, ali nisam imao dovoljno sredstava za uplatom doprinosa redovno, pa je taj objekat zatvren. Trenutno nemam zdravstveno osiguranje jer ne mogu uplatiti zaostali dug. Da li postoji neki način da vi se mogao osigurati i kako, nesto kao da se to nastavi a ovo da ostane ka nepovezan radni staž ili slicno tome nesto??????
Meša, 09.06.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev:-Uplatnica;-Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja;-Fotokopija lične karte. Također, prema čl.87. navedenog Zakona pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Ispisao sam se sa fakulteta. Treba da se prijavim na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. Koji je rok za tu prijavu poslije ispisa da bih mogao ostvariti zdravstveno osiguranje. Koliko traje to zdravstveno osiguranje, odnosno koja su moja prava u vezi s tim.
Irhad, 09.06.2014
Odgovor: Potrebno je da se javite u Zavod za zapošljavanje KS u poslovnicu na kojoj imate pribivalište koji će Vas uputiti u proceduru prijave kao nezaposlene osobe i sve vezano za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, zamoliću Vas da mi odgovorite ko je obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenika kojem je odobreno neplaćeno odsustvo u trajanju od 3 mjeseca. Ovo pitanje postavljam iz razloga što Zakon o radu u članu 47 zadnji stav propisuje da:" Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze zaposlenika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju". Drugim riječima, poslodavac se oslobađa obaveze da zaposleniku isplaćuje platu kao i doprinose i poreze, a zaposlenik s obzirom da je još u radnom odnosu, ne može tražiti od Biroa za zapošljavanje da mu pokriva zdravstveno osiguranje. Izvlači se zaključak da zaposlenik ostaje bez zdravstvenog osiguranja i da ako želi da ostvari isto, mora sam sebi plaćati zdravstveno osiguranje. Zahvaljujem se unaprijed na Vašem odgovoru! Lijep pozdrav
Muhidin, 09.06.2014
Odgovor: Potrebno je da sami sebi upalćujete doprinose, ukoliko ste bili osigurani zadnjih šest mjeseci paćate 62,00 KM mjesečno.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koja je cijena zdravstvenog osiguranja za osobu koja sama plaća obvezno zdravstveno osiguranje (mjesečni anuitet) i može li se prijava obaviti putem interneta? Što je sve potrebno za prijavu? Radi se osobi koja je državljanin BIH, ali živi i oženjen je u RH. Unaprijed hvala TP
Tamara, 09.06.2014
Odgovor: Potrebna dokumentacija da se osigurate po članu 27.-obaveznog zdarvstvenog osiguranja koju trebate predati; -zahtjev za prijavu po članu 27. -original uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik -original dokaz o uplati  doprinosa (uplatnica) za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec tačnije 434,00 km. -kopija lične karte.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite kako mi možete isplatiti za Dexamethazon tbl samo 11,10km , kad sam ja vama predalala fiskalni račun na iznos oko 50,00 km.Predala sam vam svu urednu dokumentaciju sa dnevnom dozom gdje uzimam 8 tbl dnevno,a pakovanje jedne kutije je 10 tbl.po vama ja mogu piti samo dan i po.i imam li pravo tužbe.
Bedrija, 04.06.2014
Odgovor: Sredstva koja su Vam refundirana za kupovinu Dexametazon tbl su u skladu sa Odlukom o listi lijekova KS 36/13. Naime cijena po navedenoj Odluci za Dexametazon tbl a 10kom je 0,95km, te se Zavod zdravstvenog osiguranja kod refundacije sredstava mora pridržavati cijene definisane Odlukom o listi lijekova KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting