Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, prije dvije godine operisala sam kicmu, tada mi je receno da jednom godisnje imam pravo na banjske-fizikalne terapije (stacionarno). Sada kada sam isla na kliniku na kojoj sam operisana (heurohirurgija) receno mi je da nemaju potrebne uputnice za preporuku banjskog ljecenja (kzzo im nije dostavio). Molim Vas informaciju kako da ostvarim pravo banjskog lijecenja. Lp
Đenana, 08.01.2015
Odgovor: Članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine FBIH broj 30/9 , 7/02,i 70/08 i 48/11) je propisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Slijedom prednje zakonske odredbe, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je zaključio ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije sa ustanovama u Sarajevu, Fojnici i Olovu koje se bave medicinskom rehabilitacijom. Predmet Ugovora  je  pružanje usluga medicinske rehabilitacije, odnosno produženog bolničkog liječenja, što podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najviše 3 mjeseca nakon otpusta. Usluge medicinske rehabilitacije u pomenutim ustanovama osigurano lice može koristiti najduže 21 dan, jednom godišnje, na osnovu prijedloga Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš», Klinike za bolesti srca i reumatizma, Centra za srce i Pedijatrijske klinike. Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije u navedenoj ustanovi su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju u pomenutim Centrima, mogu  se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata u ove Centre i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi- indikacije za upučivanje na produženo bolničko liječenje u rehabilitacionim centrima propisani u zaključenom ugovoru.                    Za osiguranike Zavoda koji ne ispunjavaju uslove za dobivanje saglasnosti za produženo bolničko liječenje u ovim Centrima postoji mogućnost  korištenja medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa u ZU Lječilište «Banja-Terme» Ilidža i Banja «Akvaterm» Olovo, kao i RRC „Fojnica „ kod kojih je od otpusta iz bolnice proteklo više od 3 mjeseca, kao i osigurana lica koja su liječena ambulantno u savjetovalištima, a ovlašteni ljekari su im preporučili medicinsku rehabilitaciju u stacionarnim uvjetima uz utvrđene medicinske indikacije. U tom slučaju ovlašteni ljekari-šef klinike izdaje plavo žuti obrazac za usluge medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa, koji se ovjerava u Zavodu. Ovjeren obrazac  osiguranom licu omogućava liječenje u trajanju do 15 dana, jednom godišnje, na teret sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Zavod, zdravstvene usluge  plaća po cijeni od 30 KM dnevno, dok dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za povratnu informaciju da li se dijabetes tipa I, inzulin ovisan, smatra teskom bolescu u Kantonu Sarajevo, odnosno kao takav nalazi na listi teskih bolesti po osnovu kojih se ostvaruje jednokratna naknada od strane poslodavca.
Nermin, 08.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije kompetentan da klasificira bolesti po svojoj težini,te će te odgovor potražiti u nekoj od zdravstvenih ustanova.
Pitanje:    Postovanje Imam problem mama mi je dijabeticar na inzulinu osigurana je preko oceve firme GP Put ne uplacuju redovno doprinose za zdrastveno osiguranje kad god se treba ovjeriti knjizica nemoze se ovjeriti danas mi je otac isao da ovjeri nije mogao a vec je perijod za podizanje trakica za mjerenje secera. Ja sam zaposlenik Ministarstva Odbrane i interesujem me da li postoji ikakva samsa da se mama prebaci na moje zdrastveno osiguranje. Mama je pokusavala da se prijavi na biro i da preko njega ovjerava knjizicu nije mogla. Pa bi vas molio ako ikakva mogucnos postoji u zakonu ili kakav nacin da mi se omoguci da mamu prebacim na svoje zdrastveno osiguranje. Unaprijed sam vam zahvalan SEMIR
Semir, 08.01.2015
Odgovor: Ne postoji zakonska mogućnost  da Vaša  majka stekne pravo na obavezno zdravstveno  osiguranje  po drugom osnovu, to jest da se osigura preko Vas.
Pitanje:    Poštovani; Preselila sam se iz Zenice u Sarajevo, lična karta mi je trenutno u izradi,još uvijek sam prijavljena na BIRO-u Zenica. Da ne bih došla u situaciju da izgubim zdravstveno osiguranje,da li ja mogu prebaciti zdravstveno u Kanton Sarajevo i koja je procedura ili moram sačekati ličnu da bude gotova?
Lejla, 07.01.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Potrebno je da prvo regulišete prijavu prebivališta u kantonu Sarajevo, te nakon toga prijavu na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Na koji nacin se moze zdravstveno osigurati lice sa invaliditetom prve grupe (Rjesenje JU "Kantonalni Centar za socijalni rad" Sarajevo) koje je nezaposleno, ako zbog primanja po osnovu tog rjesenja nema pravo biti prijavljen na evidenciji Sluzbe za zaposljavanje. Hvala
Ahmet, 05.01.2015
Odgovor: Ukoliko  na osnovu rješenja koje navodite u postavljenom pitanju primate stalnu novčanu pomoć, na obavezno zdravstveno osiguranje možete se osigurati preko nadležnog zavoda za socijalnu zaštitu.
Pitanje:    Zdravo! Trudnica sam,već šesti mjesec trudnoće..od prošlog mjeseca sam na trudnickom bolovanju zbog cuvanja trudnoce. Doktorica mi je rekla da doznake predajem u firmu (u kojoj sam prijavljena već tri godine na neodredzeno), zbog isplate dok sam na bolovanju. I ja sam i predala,medjutim oni su rekli da nemaju nikakvu obavezu prema meni,već da mi to zavod isplacuje. I nisu mi nista uplatili. Pa me zanima dali mi to oni uplacuju i sta treba da uradim po tom pitanju? Dali imam pravo na te pare dok sam na bolovanju i kome da se obratim,jer oni ne žele da mi uplate. Hvala unaprijed.
Azra, 05.01.2015
Odgovor: U skladu sa čl. 26.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12),  za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Postovanje Molim Vas da mi kazete kako mi se kcerka (1993.godiste) moze zdravstveno osigurati koja je redovni student 3 godine Prirodno - matematickog fakulteta u Sarajevu i ima mjesto prebivalista u Sarajevu .Ja i supruga smo trenutno na privremenom radu izvan Bosne i Hercegovine . Unaprijed hvala
Dženan, 31.12.2014
Odgovor: Vaša kćerka kao redovan student sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, ukoliko nema mogućnosti po nekom drugom osnovu da se osigura na obavezno zdravstveno osiguranje isto može učiniti u skladu sa članom 7.  tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.Novine Kantona Sarajevo“ br.3/09) kojom je propisano da obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je organ uprave kantona nadležan za obrazovanje, za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, Da li je moguće preko Zavoda dobiti putno osiguranje za Italiju. Vaš sam osiguranik. Da li se plaća naknada za isto ? S poštovanjem, Vildana R.
Vildana, 31.12.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Italiji propisana je Međunarodnim bilateralnim ugovorom o socijalnom osiguranju koje je zaključila bivša SFRJ, a koje Bosna i Hercegovina primjenjuje po osnovu Sporazuma o sukcesiji, odnosno Konvencijom o socijalnom osiguranju s Italijom i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Nakon toga osiguranik u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja dobija odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, zaposlenik ( ima ugovor na određeno ) je imao povredu na radu, otvoreno mu je bolovanje, vec duzi period ne dostavlja doznake u firmu, nemamo informaciju o njegovom statusu, je li isao na IPK i sl...na bolovanju se vodi od 22.06.2012. godine, firma mu uplacije naknadu plate. Mozemo li mu obustaviti isplate zbok krsenja odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ( čl.45 )???
Ado, 31.12.2014
Odgovor: Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad , regulisano je "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), te u skladu sa čl. 26.  istog, za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Postovani, Da li ZZOKS refundira troskove pregleda ,ako obavim pregleda MSCT koronarografiju srca po preporuci kardiologa u privatnoj ordinaciji (poliklinika Sunce).Pošto aparat na KSCU(radiologija) nije u funkciji , nisu sigurni za period kada će se popraviti ,te i ne naručuju pacijente. Unaprijed hvala na odgovoru.LP
Suada, 29.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove pregleda obavljenih u privatnim ordinacijama,iz razloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga osiguranicima KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting