Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    pozdrav!Moja mama je imala amputaciju nadkoljenice prije dvije god. preporučen joj je plaviks između ostalih lijekova...Plaviks prije nije plaćala ali sada olaća 60km može li ostvariti neku pomoć u vezi ovog.nema nikakva primanja osim 200km invalidnine.Hvala!
Ljiljana, 30.01.2014
Odgovor: Lijek Plavix tbl 28×75mg osiguranici mogu dobiti na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo samo za određene indikacije(poslije ugradnje koronarne premosnice ili stenta) i to najduže do godinu dana.Za ostala oboljenja osiguranici sami snose troškove pomenutog lijeka.
Pitanje:    Da li firma ima ikakve obaveze prema ZZO ukoliko zapošljava radnicu koja je na porodiljskom dopustu, a pri tom joj ne isplaćuje platu? Ako firma nema obaveza, ko vrši uplatu u toku porodiljskog i kako je to regulisano?
Alma, 30.01.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvaruje se  pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Potrebno je postaviti upit o navedenom slučaju odgovarajućoj službi nadležnog općinskog organa.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za objašenjenje pod kojim uslovima poslodavac može izvršiti refundaciju doprinosa za uposlenika za bolovanje preko 42 dana
Fikreta, 30.01.2014
Odgovor: Zahtjev za refundaciju bolovanja se podnosi Poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu uplate doprinosa.Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrda o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika
Pitanje:    Postovani, moje dijete (osigurano preko mene,majke) i ja imamo prebivaliste u Kantonu Sarajevo gdje smo i osigurani. Namjeravamo otici na put u drugi kanton (HNK) i moje pitanje je mozemo li na temelju potpisanog sporazuma ostvariti zdravstvenu zastitu ukoliko bude neophodna u tom drugom kantonu,na temelju zdr.knjizice, da li uslugu moram platiti pa se refundira ili? Zahvaljujem na odgovoru
Lana, 29.01.2014
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su davanja za pruženu uslugu  u vrijednosti do 300KM, potrebno je obratiti se zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi refundacije sredstava. Uz zahtjev potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju, plaćeni račun za pruženu uslugu, kopiju zdravstvene knjižice. Stručna služba će razmotriti hitnost pruženja zdravstvene usluge, te izvršiti povrat sredstava u slučaju opravdanosti iste.
Pitanje:    Ukoliko redovan student/ica, koji/a je zdravstveno osiguran/a preko jednog od roditelja, potpiše ugovor o djelu/radu na (ne)određeno vrijeme sa pravnim subjektom, šta se dešava sa zdravstvenim osiguranjem? Slučaj prvi, potpisivanje ugovora o djelu na određeno vrijeme. Slučaj drugi, potpisivanje ugovora o radu. Koja je procedura u oba slučaja? Da li samim uplaćivanjem zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca student/ica automatski gubi pravo na osiguranje roditelja ili je neophodno da osoba ide u ZZ i tamo prijavljuje novi status?
Emir, 28.01.2014
Odgovor: Zakonom o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje na određeno i  neodređeno vrijeme, što znači zaključivanjem jednog od navedenih ugovora  prema članu 19  Zakona o zdravstvenom osiguranju, smatrate se osiguranikom  kao lice u radnom odnosu u preduzeću, ustanovi i sl. na teritoriji FBiH. Ugovor o djelu je vrsta obligacionih ugovora, tako da zaključivanjem ove vrste ugovora i dalje zadržavate pravo na zdravstveno osiguranje kao student. U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) Porezna uprava Federacije BiH, je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovanje,studentica sam druge god.Interesuje me dal mogu imat zdravstveno osiguranje kao student jer sam "zdravstveno osigurana"preko oca,posto njemu vec par godina nije uplacivani doprinosi tako da nemogu ovjerit knjizicu i moram placat zdravstvene usluge.Zivim u HNK i danas sam isla socijalno gdje mi je receno da jedino mogu imat zdr.osiguranje kao student do 26god. i jos mi je receno ako mi otac "umre".Interesuje me vase misljenje i savjet.Hvala
Ajla, 28.01.2014
Odgovor: Na osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. S obzirom da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta, molimo Vas da se obartite Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li je moguć povrat novca koji je uplaćen za liječenje hitnog slučaja u Sa? Naime,suprug radi u Sarajevu i ima zdravstveno osiguranje,ali mu je mjesto prebivališta Tuzla.Otišao je u hitnu i sve je morao platiti. I jos jedno pitanje, da li ja,u slučaju da se zaposlim, mogu zadrzati zdravstveno osiguranje koje imam preko muža ili se moram prijaviti preko poslodavca?Hvala
Amela, 28.01.2014
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu "Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada" propisano je da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanje veće od 300 KM saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se Vi zaposlite ne možete biti i dalje zdravstveno prijavljeni i osigurani kao član osiguranika. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju član. 86, propisano je da je obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje poslodavac.    
Pitanje:    Poštovani,zanima me da li kao osiguranik imam pravo na nabavku dioptrijskih naočala?
Senad, 28.01.2014
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka ,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju se korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okviri za naočale,  za djecu, redovne učenike  i studente do 26 godina života.  
Pitanje:    Poštovani Ja sam prije par godina se prijavio na dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao student i do prije godinu dana sam uplacivao mjesecni iznos od 20KM da bi taj mjesec imao osiguranje. Naime dosao sam sada u situaciju da nemam osiguranja, tj nisam ga platio 12 mjeseci. Postoji li mogucnost da se ponovo prijavim na zdravstveno osiguranje a da ne moram uplatiti iznos od 240KM (prethodnim 12 mjeseci). Ili postoji li ikakvo drugo rjesenje za studente osim da budem osiguran preko roditelja. Oni su nastanjeni u drugom kantonu i rekli su mi u ministarstvu da mi taj problem ne mogu rijesiti tj to osiguranje preko roditelja. Zato Vas ovim putem pitam kako da rijesim ovu situaciju, ustvari postoji li mogucnost nastaviti uplacivati dobrovoljno osiguranje od sutrasnjeg dana bez ovog kontinuiranog placanja. Molim odgovor Lijep pozdrav
Ševal, 27.01.2014
Odgovor:          Na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Konkretno u Vašem slučaju, a da biste i dalje mogli ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu Odluke, potrebno je da uplatite neuplaćene mjesece i nastavite dalje uplaćivati, i da tako budete osigurani do navršenih 30. godina života. Ujedno Vas napominjemo da na osnovu čl. 25. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), pravo na zdravstvenu zaštitu pripada licima dok imaju svojstvo učenika, odnosno redovnog studenta. Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godina, ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršenih 26. godina života, a shodno tome, Vi kao osoba koja je stekla uslov da bude osigurana po čl. 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), više ne ispunjavate uslov da budete osigurani preko roditelja.  
Pitanje:    Prije tri godine sam imala karcinom kosti(osteosarcom) usljed cega sam ostala bez noge, iznad koljena, da li ja imam pravo na procjenu invalidnosti i kolike su sanse da nesto uspijem dobiti? trenutno prebivaliste mi je u Sarajevu, odakle ja treba da krenem sa dokumentacijom ?
Azra, 27.01.2014
Odgovor: Procjenu i ocjenu invalidnosti vrši Institut za medicinsko vještačenje.U Sarajevu je adresa Branisalava  Đurđeva 12.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting