Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje, za sina sam išla podići lijekove u Apoteke grada Sarajevo i naravno desio se propust liječnika (osoblja) na popunjavanju naloga recepta, dva recepta jedan s datumom 17.12.2014 i jedan 17.02.2014. godine na isto ime i prezime osiguranika. Magistrica u apoteci izdaje jedan lijek a drugi ne želi zato što je drugog datuma, i vraca me u ambulantu da mi se ispravi datum, molim vas ovo je zaista sramotno, žalosno i krajnje bezobrazno. Raumjela bih da je bio u pitanju jedan recept ali dva povezana, užas. Zamolila bih da educirate Vaše osoblje kako da popunjavanju naloge kao i da budu ljubazniji u svakom slučaju, na koncu mi osiguranici vas plaćamo da radite svoj posao.
Danijela, 23.12.2014
Odgovor: Magistra u apoteci je bila apsolutno u pravu. Recept je dokument koji mora sadržavati sve podatke što podrazumjeva i ispravan datum, i samo takav može biti priznat od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Propust se desio kod Vašeg ljekara odnosno nekog od osoblja ko popunjava recept. Ljekari i medicinske sestre nisu naše osoblje već uposlenici JU Dom zdravlja Sarajevo ,te njihov rad nije pod našom ingerencijom.
Pitanje:    Poštovani, Da li se mogu refundirati troškovi naplaćene participacije u Hrvatskoj? Imaju uputnice od strane komisije da se izvrši pregled u Zagrebu. Pregled je izvršen i uplatila sam participaciju po računu za izvršeni pregled Mogu li se refundirati troškovi pregleda kod ZZO, kao i putni troškovi? Kako je to regulirano zakonom? HVALA
Rosanda, 23.12.2014
Odgovor: Za refundiranje troškova naplaćene participacije potrebno je da se sa zahtjevom obratite Komisiji za liječenje u inostranstvu koja djeluje pri Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    moja supruga se lijeci na Kosevu u odjelu neruologije i tamo je vec nekih 15 dana te su joj vec rekli da ce morati da plati odredjenu cifru za svoj boravak tamo pa me sada zanima posto je njoj redovno uplacivano zdravstveno osiguranje jer radi u firmi koja to redovno izmiruje zbog cega i zasto to mora da se plati ako joj vec firma placa osigurnje. Unaprijed hvala na odgovoru
Nedžad, 23.12.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  na Kosovu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članom 12. Sporazuma propisano je da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac odnosno potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, pretpostavljamo da Vašoj supruzi prije odlaska nije izdat potrebni obrazac koji bi joj omogućio hitno pružanje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka na Kosovu, te zdravstvena ustanova u kojoj je smještena traži da ličnim sredstvima plati nastale triškove.
Pitanje:    Pozdrav, zanima me kako se redovan student preko 26. godina može prijaviti na Zdravstveno osiguranje.
Ajla, 22.12.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo. Od ostale potrebne dokumetacije uz Vaš zahtjev, neophodno je da dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visoko-školske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. U slučaju još nekih nedoumica, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite, jer na bilo koju prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje koju ste imali da biste bili osigurani po drugom osnovu, morate imati i odjavu za bilo koji drugi vid osiguranja. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.
Pitanje:    Poštovani, Prije par godina bila sam na funkciji direktora jedne privatne firme, tek diplomirala i prihvatila nažalost. Nakon izvjesnog vremena iz objektivnih razloga lišena sam te pozicije, ali ostali su neuplaćeni doprinosi. Tada je napravljen zapisnik o plaćanju na rate, ali nažalost nije sve izmireno. Ja sam se prijavila na biro i u potrazi sam za novim zaposlenjem. Nisam pomenula da sam u međuvremenu bila trudnica visoke rizicnosti, do bila duboku vensku trombozu koja zahtijeva stalni liječnički nadzor. Da ne duljim više, ja nemogu ovjeriti knjižicu jer sam bila odgovorno lice u firmi. Kome da se obratim, spremna sam i sama sebi uplaćivati taj dug u ratama ali nemam posla. Molim za pomoć i hvala za odgovor unaprijed.
Samira, 22.12.2014
Odgovor:   S obzirom na sadržinu upita obavještavam Vas da se pisanim zahtjevom obratite Službi pravnih poslova ovog Zavoda. U zahtjevu iznesite činjenice koje ste citirali u elektronskom obraćanju
Pitanje:    Poštovani, molim da mi pojasnite kako da ostvarim zdravstveno osiguranje u federaciji a uposlen sam u firmi koja je registrovana u RS-u, Imam prebivalište u Federaciji i tu sam nastanjen ,radni odnos sam ostvario u firmi koja je iz RS-a, uplate zdravstvenog se redovito uplačuju na račun federacije ali mene nema u evidenciji na poreznoj u mom gradu gdje živim i tako nemogu da ovjerim zdravstvene knjižice. Molim pomoć? Kako da se prijavim da li je dovoljno da donesem ispunjen JS Orazac 3110 i predam ga osobno na poreznu u svome gradu?
Goran, 22.12.2014
Odgovor: Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14,46/14 i 60/14),  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.  Shodno navedenom propisu, kako imate prebivalište u Federaciji BiH, Vaš poslodavac iz RS,  koji je obveznik uplate doprinosa, potrebno je da Vas preko nadležne porezne uprave prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje u kantonu u kojem imate prebivalište.
Pitanje:    Poštovanje, zanima me da li ja mogu moju suprugu koja je strani državljanin prebaciti na moje osiguranje. I da li će osiguranje pok troškove njenog poroda posto je u 5 mjesecu trudnoće
Sedin, 22.12.2014
Odgovor: Kako je Vaša supruga strani državljanin i  ima privremeni boravak ne postoji pravni osnov da se osigura kao član porodice osiguranika. Način na koji se Vaša supruga može osigurati na obavezno zdravstveno osiguranje na osnovu privremenog boravka je u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09).
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da na web stranici zavoda nigdje nije objavljeno, molim Vas da mi kažete koja je procedura za vađenje zdravstvene knjižice za osobu koja je prvi put osiguranik. Unaprijed zahvalan, Amar.
Amar, 19.12.2014
Odgovor: Ukoliko ste prijavljeni kao član osiguranika potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete odgovarajući obrazac koji popunjava poslodavac osiguranika, a ukoliko ste prijavljeni kao osiguranik, osnosno ako poslodavac plaća doprinose za Vas, poterebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi FBiH, jer je u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 73/09 i 1/13), Porezna Uprava Fedracije Bosne i Hercegovine od 01.01.2011. godine, stvarno nadležan organ za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.     Nakon što Vaša prijava postane vidljiva u sistemu (a to možete provjeriti u nekoj od poslovnica Zavoda), zdravstvenu legitimaciju možete uzeti u poslovnici Zavoda na šalteru "Blagajna". Potrebno je u zdravtsvenu legitimaciju Vaš poslodavac stavi pečat i nakon toga možete ovjeravati zdravstvenu legitimaciju i koristiti zdravstvenu zaštitu uz uslov redovne uplate doprinosa obveznika uplate odnosno poslodavca.
Pitanje:    Interesuje me refundiranje sredstava za ivf oplodnju i sta mi treba od papirologije
Sanela, 16.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za ivf oplodnju jer ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Postovana gospodo, Moja mama iz Sarajeva boluje od hronicnog hepatitisa C s nedavno dijagnosticiranom cirozom jetre. Posto nije reagovala na konvencionalno lijecenje pegiliranim interferonom i ribavirinom, doktori u BiH su nam prenijeli da u zemlji ne postoji nikakav drugaciji tretman za ovu bolest. Posto smo istrazivanjem ustanovili da u Njemackoj postoji mogucnost tretmana nedavno izdanim lijekovima od kompanije Gilead (Harvoni i sl, uspjesnost preko 90%), mislili smo pitati da li moja mama moze otici na lijecenje u Njemacku i da li bi Zavod zdravstvenog osiguranja pokrivao troskove tog lijecenja? U slucaju lijeka Harvoni, radi se o tabletama koje se uzimaju oralno 90-ak dana. Unaprijed zahvalna, Ferida, Sarajevo
Ferida, 16.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za liječenje u inostranstvu na osnovu prijedloga Komisije za liječenje u inostranstvu . Informaciju o tome šta Vam je potrebno od dokumentacije možete dobiti na tel.033725201.Sa potrebnom dokumentacijom obratite se sa zahtjevom gore pomenutoj komisiji.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting