Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    molim Vas da mi odgovorite na koji način može supruga stranog državljanina koji ima privremen boravak u Tuzli, kao i njegova porodica, koristiti usluge zdravstvene zaštite u Sarajevu obzirom da sa sinom zbog školovanja živi kao podstanar u Sarajevu,, Možda je malo komplikovano objašnjeno ali se nadam da shvatate.. Zahvaljujem
Jasna, 16.09.2014
Odgovor: Da bi neko lice imalo pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo mora imati prije svega regulisano prebivalište u Kantonu Sarajevo, a strani državljani Rješenje izdato od Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, kojim se odobrava privremeni boravak u Kantonu Sarajevo. Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), utvrđuju se vrste doprinosa, obveznici doprinosa i osnovica za obračun doprinosa.     Na osnovu navedenog  da bi  lica navedena u Vašem postavljenom pitanju moglia koristiti zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo  potrebno je da imaju  prijavljen privremeni boravak u Kantonu Sarajevo, a ako  je neko od članova državljanin BiH potrebno je  da ima prijavljeno  prebivalište u  Kantonu Sarajevu. Nakon regulisanja navedenog potrebno je izvršiti  uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje  i  to 5% od  prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to najmanje 6 mjeseci unazad. Također Vas obavještavamo da ukoliko su navedena lica zdravstveno osigurana u Tuzlanskom Kantonu  da na osnovu  Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (\'\'Službene novine Federacije BiH\'\' br. 41/01 i 7/02)  mogu koristiti hitnu medicinsku pomoć van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurano lice pripada.        
Pitanje:    poštovani, interesuje me da li i u kojim slučajevima zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove boravka u Fojnici. Radi se o mom ocu koji je pretrpio moždani udar prošle godine i ima preporuku ljekara za korištenje fizikalnih tretmana u banjskom lječilištu . Ima penziju od 420 KM i 70 godina starosti
Elma, 15.09.2014
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima.Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje. Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :   -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju;  -šefa Klinike za neurohirurgiju;  -šefa Neurološke klinike;  -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”;  -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; -šefa Pedijatrijske klinike i šefa Centra za srce. Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Postovani , moja supruga ima njemacko drzavljanstvo. Ona se odrekla bih drzavljanstva. Interesujeme nacin na koji bise ona mogla zdravstveno osigurat u bih .Ja sam zaposlen i zdravstveno osiguran, moja zena ce se porodit u njemackoj. interesuje me isto nacin kako da osiguram nju i bebu ? pozdrav
Senko, 15.09.2014
Odgovor: Vaša supruga se može osigurati po osnovu dobrovoljnog osiguranja za strance uz određenu dokumentaciju (spisak potrebne dokumentacije možete dobiti u svim poslovnicama našeg Zavoda ). Dijete -stranac može imati osiguranje preko Vas kao član porodice ( spisak potrebne dokumentacije možete dobiti u svim poslovnicama našeg  Zavoda).
Pitanje:    Poštovani, Majka mi uskoro dolazi iz Srbije i trebala bi da provede sa nama par mjeseci, da se malo oporavi poslije smrti moga oca. Sta je potrebno da uradim da bi ona bila zdravstveno osigurana za vrijeme njenog boravka u BiH? Svako dobro
Aida, 15.09.2014
Odgovor: Vaše pitanje nema dovoljno podataka za detaljan odgovor....Naime, ako Vaša majke nije zdravstveno osiguranja i ako nije državljanin BiH, tj. ako je državljnanin Srbije, imenovana mora ispunjavati nekoliko bitnih elemenata za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja na području Kantona Sarajevo. Imenovana treba da ima privremeni boravak na godinu dana. Privremeni boravak se odobrava od strane Ministarstva sigurnosti BiH­ - Službe za poslove sa strancima. Osnov za osiguranje je član 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), kojim je propisani da se strani državljanima i licima bez državljanstva osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljaninma FBiH, ako međudržavnim sporazumom nije drugačije propisano. Imenovana je obavezna da uplati 434,00 KM, koji se odnosi na 6 mjeseci unazad i tekući mjesec, na žiro račun Zavoda i priloži ostalu potrebnu dokumetaciju. Za svaki slijedeći mjesec imenovana je obavezna da uplati 62,00 KM, i Zavod će imenovanoj ovjeravati knjižicu sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovana ne bude izvršila uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Za bilo kakva detaljniji odgovor obratite se u neku od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ili direktno sa zahtjevom Pravnoj službi da biste dobili opširniji odgovor.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod pokriva refundaciju troškova za postupak vantjelesne oplodnje urađen u Bahceci Sarajevo? Moja dob je 33.g., postupak nije uspio, a imam uredno sve račune sa fiskalnim isječkom? Da li postoji mogućnost refundacije i kome da se obratim u slučaju pozitivnog odgovora? Unprijed hvala na odgovoru!
Svjetlana, 12.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva ni za kakvu vrstu liječenja urađenu u privatnim klinikama.
Pitanje:    Pozdrav, ja sam drzavljanin BIH, zaposlen na neodredjeno. Moja supruga je drzavljanin R. Srbije, vjencani smo u Sarajevu (opcina Novi Grad), te je njoj odobren boravak u BIH na osnovu braka sa mnom. Interesuje me kako moja zena moze dobiti zdravstveno osiguranje?
Milhad, 12.09.2014
Odgovor:  Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo Potrebna dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,  - dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -   Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -  dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.
Pitanje:    Moja kćerka puni u Januaru 26 godina,upisala je doktorat ,do sada je nosilac osiguranja muž tj. otac moje kćerke.Rećeno nam je kada napuni starost od 26 godina da više ne može imati zdravstveno osiguranje.Postoji li neka druga mogućnost za ostvarivanje,pošto se ona još uvijek školuje,a školovanje nije prekidala nikako. Nadam se odgovoru i unapred Vam hvala.
Nevzeta, 12.09.2014
Odgovor: Ukoliko je Vaša kćerka redovan student može se osigurati po članu 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz  zahtjev je neophodno da nam dostavi: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da je redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nema tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani moj sin koji im jedanaest godina treba da nosi naočale, pa me u tom smislu interesira da li Zavod swnosi troškove ili bar njihov dio
Indira, 12.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja u potpunosti snosi troškove nabavke naočala. U zdravstvenoj ustanovi u kojoj liječite Vašeg sina dobit ćete obrazac koji trebate ovjeriti u poslovnici Zavoda te s istim otići u optiku gdje ćete dobite naočale.
Pitanje:    Postovani zanima me dali osoba penzionerka placa pejsmejker i dali zavod snosi ikakve troskove. Hvala unaprijed.
Merima, 09.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove ugradnje pejsmekera.Propisani obrazac ćete dobiti na klinici te isti ovjeriti u poslovnici Zavoda. S ovjerenim obrascem se vraćate na kliniku radi ugradnje.
Pitanje:    Da li ste slučajno angažovali nekog da lično kontroliše korištenje lijekova i njihovo plaćanje? Moju baku je jučer neko zvao i tražio da dođe kući. baka ga je uputila svom ljekaru, ali smo sad svi zabrinuti. Pozdrav, Irena
irena, 05.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS niti je angažovao koga niti bilo ko od uposlenika ima zadatak da kontroliše korištenje lijekova i njihovo plaćanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting