Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Ukoliko nismo završili srednju školu i nemamo osiguranje .možemo li uplaćivati mirovinsko i zdravstveno osiguranje ,kome se obratiti po tom pitanju. I koja je cjena uplate.
Kiki, 31.10.2014
Odgovor: Vaše obrazovanje ne predstavlja bitnu ulogu prilikom ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Bitan elemant su Vaše godine i to što navodite da niste osigurani. Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Dužni ste u roku od 8 (osam) dana dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Potrebno je priložiti slijedeću dokumetaciju: fotokopiju lične karte, Uvjerenje iz porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kojim dokazujete da nemate tekuće osiguranje, te original uplatnicu u iznosu 441,00 KM, koja se odnosi na uplatu prethodnih 6 mjeseci i tekući mjesec, ako Vam prethodni period nije uplaćen, a ako jeste, onda plaćate samo tekući mjesec u iznosu 63,00 KM. Ukoliko ne budete izvršavali uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Za bilo kakva dodatna pitanja, savjetujemo Vam da se obratite u bilo koju od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje možete dobiti još bitnih i stručnih uputa.
Pitanje:    Postovani, imam 28 godina, nisam zdravstveno osiguran od 26 godine, studiram redovno na sveucilistu u mostaru, mjesto prebivalista mi je u ZHŽ, zanima me da li imam pravo da se zdravstveno osiguram na nacin da uplacujem 20 km mjesecno ili ta odredba vrijedi samo za sarajevski kanton? Hvala pozdrav
Branko, 28.10.2014
Odgovor: Kako je Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13,63/13,93/13,103/13,11/14,19/14,46/14 i 60/14),  propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda, Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) odnosi se na studente koji imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Potrebna je ugradnja proteze koljena po preporuci ortopeda .Trenutno na KCU Sarajevo navode da nemaju proteze koljena zbog problema sa tenderskom nabavkom .Posto je hitno potreban operativni zahvat ,da li pacijen moze sam da kupi odgovarajucu protezu, a da mu Zavod zdr.osiguranja K.Sarajevo po dostavljenim racunima refundira troskove kupovine proteze.
Majda, 27.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za nabavku proteze u iznosu koji Zavod priznaje u zavisnosti o vrsti proteze.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za pomoc u sljedecem pitanju: Uposlenik sam firme koja redovno uplacuje zdravstveno osiguranje i druge obaveze prema uposlenicima, medjutim moje pitanje ide u msjeru promjene adrese, tj. promjene kantona. Nedavno sam se doselila u Sarajevo iz Ze Do kantona. Sta mi je u tom slucaju potrebno osim promjene zdravstvene knjizice? Kako tece odjava iz jednog doma zdravlja u drugi i sl.? Hvala na podrsci
Alena, 24.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog, da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo potrebno je da imate prebivalište u Kantonu Sarajevo i da ste odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja iz ZE-DO kantona, nakon čega Vas poslodavac može prijaviti na osiguranje preko nadležne porezne uprave. Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite uređuje se način ostvarivanja prava osiguranih lica sa područja Kantona Sarajevo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko budete osiguranik ovog Zavoda, izjavu o izboru doktora  dobit će te u poslovnici Zavoda prema adresi stanovanja, kao i detaljnije informacije o istom.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se sa molbom da mi odgovorite na sljedeće: Državljanin sam BIH .Živim i radim u RS. Liječim se u KC Koševo. Na poslu su mi rekli da nije problem i da će mi zdravstvo prebacivati za federaciji ukoliko dobijem potrebne papire-obrasce iz Grada. Koji su to obrasci i koji je postupak ?....da li prebivalište moram mjenjati i ako da ,gdje da se obratim....Hvala unapred
Tanja, 22.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.
Pitanje:    Postovani, muz i ja nismo na birou i nemamo zdravstveno osiguranje, a imamo dijete od 4 godine koje takodjer nije osigurano. Da li postoji neko osiguranje za malu djecu?
Bina, 22.10.2014
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno je da se obratiti te organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji  su obveznici uplate doprinosa za  obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu
Pitanje:    Postovani, zaposlena sam u privatnoj ustanovi i interesuje me kolika primanja bih imala u slucaju trudnoce, obzirom da nam poslodavac nista ne uplacuje kada smo na trudnickom. Da li na iznos uplate utjece visina plate ili je za sve uposlene isto? Hvala!
Amna, 21.10.2014
Odgovor: Pitanje je nejasno, ukoliko se tiče porodiljskog odsustva odgovor je sljedeći: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    postovani,da li mogu promijeniti mjesto prebivalista zbog lakseg lijecenja sa djetetom,ja sam mu nosioc osiguranja,a da muz ostane na trenutnoj adresi jer je on svoj licni osiguranik hvala
Dina, 21.10.2014
Odgovor: Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14,46/14 i 60/14),  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.  Shodno navedenom propisu, promjenom prebivališta pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete  u kantonu u kojem ste prijavili prebivalište, a dijete zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti preko Vas u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao član porodice osiguranika
Pitanje:    Postovani, Imamo dvojno drzavljanstvo, bosansko i americko. Zivjeli smo u Americi 15 godina, prije 3 mjeseca vratili smo se i zivimo u Sarajevu. Imamo zdravstveno osiguranje, ja i muz, ali nasa kcerka koja ima 12 godina je rodjena u Americi i nismo uradili apostile na njenom rodnom listu. Kako nasa kcerka moze ostvariti pravo na zdravstveno oiguranje, sta treba da uradimo? Hvala
Zijada, 21.10.2014
Odgovor: Da bi Vaša kćerka kao strani državljanin ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, potrebno je da se obratite Ministarstvu sigurnosti, Službi sa poslove sa strancima, kako bi se odobrio privremeni boravak u BiH, na osnovu čega se može osigurati preko Vas ili supruga kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Moja sestra je povratnik u B i H iz Australije. Ona Ima Australsku penziju. Ona I muz kupilli su stan u Sarajevu . Imaju Australsko drzavljanstvo, ali zeli ostati ovdje radi stair je sestre. Rodzena je 01-04 -1945. Nema radnog staza u BiH. Zivila je oko 39 godina van B i H. Molim vas ako mi mozete dati usputsvo gdje da se obrati I kome u vezi ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i na koji nacin je to moguce. Unaprijed se zahvaljujem.
Zarka, 21.10.2014
Odgovor: Potrebno je da se Vaša sestra obrati u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja kako bi dobila traženu informaciju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting