Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, možete li me obavijestiti da li su gotove elektronske zdravstvene knjižice za mene: Muhidin K, rođen 1973 i za moju majku Ramiza K, rođena 1951. Da li ja mogu preuzeti EZK za majku ako ponesem njenu zdravstvenu knjižicu? Lp,
Muhidin, 05.01.2018
Odgovor: Obratite se u jednu od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja, prema opštini stanovanja.
Pitanje:    Da li je moguće izvršiti povrat novčanih sredstava za labaratorijsku pretragu krvi obavljenoj u privatnoj poliklinici, zato što Klinički centar Koševa već duže vrijeme nema reagenasa za ovaj nalaz (PSA). Ukoliko jeste kakva je procedura.
Vehid, 03.01.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovanje, Mojoj mami je operirana kičma na KCUS-u prije dva mjeseca i dobila je preporuku doktora za banjsko liječenje, pa me interesuje koju medicinsku dokumentaciju je još potrebno priložiti i gdje se podnosi zahtjev? Koliko dugo se čeka odgovor na zahtjev? Pozdrav
Selma, 03.01.2018
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: -          Klinika za ortopediju i traumatologiju, -          Klinika za neurohirurgiju, -          Klinika za kardiohirurgiju, -          Centar za srce, -          Pedijatrijska klinika, -          Neurološka klinika, -          Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''.   Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja.
Pitanje:    Poštovanje, moj sin je redovan student u Sarajevu, ovu godinu je zaledio , trenutno je osiguran preko mene, s tim u vezi imam pitanje dali ga moram odjavit sa zdravstvenog osig. ili može i dalje bit zdravstveno osiguran Unaprijed hvala. Amela
Amela, 03.01.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 89. Zakona o visokom obrazovanju KS, Visokoškolska ustanova može odobriti iz opravdanih razloga (zbog teške bolesti, porodiljskog odsustva I drugih razloga utvrđenim zakonom I statutom) da, na zahtjev studenta, a najduže godinu dana, prava I obaveze miruju. Ukoliko dostavite Odluku Visokoškolske ustanove, kojom se odobrava navedeno pravo (mirovanje), djete će I dalje ostavrivati pravo naobavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice, u suprotnom je neopohodno da se izvrši odjava.
Pitanje:    Može te li mi poslati spisak potrebne dokumentacije za pomoć u lijekovima
Azra, 29.12.2017
Odgovor: Dokumentacija potrebna za refundiranje sredstava za kupljeni lijek je slijedeća: -medicinska dokumentacija gdje je indiciran lijek za liječenje -originalni račun apoteke u kojoj je kupljen -prijava CIPS-a -fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani! Molim za po mogućnosti konkretan odgovor na pitanje - da li je bolnica ili nadležno ministarstvo zdravstvenog osiguranja ta/to koje daje odlućujuće mišljenje tj. odobrava plaćanje i nabavku lijekova za bolnice, ili konkretnije: da li bolnica dostavlja ministarstvu prijedlog lijekova koje treba nabaviti za tu bolnicu pa potom ministarstvo odlučuje da li će sve lijekove naručiti/platiti ili samo neke izdvojene, i kojim propisom je to tačno određeno. Hvala na odgovoru.
Nedžad, 29.12.2017
Odgovor: Odlukom o pozitivnoj,bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo koju donosi Vlada Kantona Sarajevo, a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS jasno su definisani lijekovi koje moraju nabavljati bolničke ustanove u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura (potrebni dokumenti) za regulisanje obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a imajući u vidu da već više godina nisam bila osigurana (honorarni rad i nisam prihavljena na biro). LP, Jasna
Jasna, 28.12.2017
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, djeca i supruga su do skoro bili osigurani preko mene, obzirom da sam ja jedini zaposlen u obitelji.Uredno smo supruga,djeca i ja dobili elektronske zdravstvene knjižice. U međuvremenu, supruga je sa djecom preselila u drugi entitet (RS) i tamo je preko biroa za zapošljavanje, prijvila sebe i djecu zdravstvenom osiguranju RS-a, kako bi djeca (preko supruge) imali tamo obavezno zdravstveno osiguranje. Obzirom da elektronske knjižice važe 5 godina, interesuje me kakva je procedura kada se budu ponovo prijavili sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, odnosno kada ih budem ponovo preko mene osiguravao.Hoće li te knjižice i tada biti validne, obzirom da, kao što već rekoh, iste važe 5 godina.Hvala Vam na odgovoru.
Dado, 28.12.2017
Odgovor: Potrebno je da Vaša supruga sačuva EZK jer će istu moći koristiti kada ponovo bude prijavljena na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, naravno ako su doprinosi za zdravstveno osiguranje redovno uplaćivani.
Pitanje:    Postovani, Moja mama (penzioner) je prije otprilike prije mjesec I po promjenila mjesto prebivalista iz H-N Kantona (Jablanica) u Kanton Sarajevo (Opcina Novi Grad). Uredno je se prijavila na Zavod za zdravstvenu zastitu. Prije nekih 15 dana je imala operaciju ugradnje umjetne hrskavice na UKC Sarajevo. U Zavodu nam je saopsteno da operaciju moramo platiti jer nije prosao period od 6 mjeseci nakon prijave prebivalista. Operaciju smo platili. Da li imamo pravu na refundiranje troskova operacije nakon 6 mjeseci. Hvala.
Hasim, 28.12.2017
Odgovor: U skladu sa Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 38/07, 29/08 i 40/14), osigurano lice stiče parvo na pomagalo pod uslovom prethodnog obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom. Dakle period od 6 mjeseci se posmatra od trenutka osiguranja do trenutka operacije (potrebe za pomagalom).
Pitanje:    poštovani, dali radnik koji obavlja poslove po osnovu ugovora o djelu ima pravo na pružanje zdravstvenih usluga. radnik nema drugo zaposlenje niti ima zdravstveno osiguranje po drugom osnovu
Željko, 25.12.2017
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting