Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovani jedno pitanje za vas ako postoje neizmirene obaveze preme zdravstvenom osiguranju u prethodnom vremenu a uplaceno zdravstveno osiguranje za tekuci mjesec dali osiguranik ima pravo na ovjeru zdravstvene knjizice ako nema dali postoji neki reprogram po pitanju duga za prethodni period
Mirhad, 17.07.2014
Odgovor: Prema "Zakonu o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Postovani, ja sam na porodiljskom odsustvu od februara. Zdravstvenu knjizicu ne mogu ovjeriti, zato sto mi nisu uplaceni doprinosi. Zadnji put je uplaceno u maju za februar. Zanima me, ko uplacuje doprinose za vrijeme porodiljskog odsustva? Kome da se obratim za vise informacija? Koje imam opcije? Hvala!
Ilda, 16.07.2014
Odgovor: Naknadu plate u vrijeme trajanja porodiljskog odsustva vrši općinska služba za poslove socijalne i dječije zaštite prema mjestu prebivališta porodilje, a na osnovu donešenog rješenja na zahtjev porodilje.
Pitanje:    Postovani preduzece je u stecaju rjesenjem suda od 09.06.2014 na koji nacin uposlenici koji su ostali u radnom odnosu mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje
Mirsada, 16.07.2014
Odgovor: Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da obavezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenje zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te shodno tome Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema pravni osnov za ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Kada će početi podjela potrošnog materijala za inzulinske pumpe (spremnici, kanile i baterije) za djecu. S poštovanjem!
Fuad, 16.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u fazi pripreme ponovljenog postupka za nabavku potrošnog materjala za inzulinske pumpe. Naime, dosadašnji distributer je izgubio pravo distribucije navedenog materijala te se mora ponoviti postupak nabavke. Po okončanju pomenute procedure, što se nadamo da će biti ubrzo, počet će podjela potrošnog materijala.
Pitanje:    Poštovani, Moj muž radi u inostranstvu i nema zdravstveno osiguranje u BiH, kao ni ja niti naša beba. Da li je moguće da ostvarimo pravo na zdravstvenu zaštitu na dobrovoljnoj osnovi i koja bi bila procedura? S poštovanjem, Selma P.
Selma, 16.07.2014
Odgovor: Ukoliko imate prebivalište na području KS, imate mogućnost da se u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) zdravstveno osigurate u ZZO KS.Članom 27. pomenutog Zakona je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija: -          Uplatnica (dokaz o uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje); -          Uvjerenje Porezne uprave da nemate tekućih osiguranja; -          Fotokopija lične karte.    
Pitanje:    Poštovani, majka sa stalnim prebivalištem u Sarajevu dolazi na privremeni boravak kod mene u Rijeku (Hrvatska). Obzirom da je bolesnik šro moram poduzeti kako bi bilo sve regulirano u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom u Hrvatskoj? Unaprijed zahvaljujem!
Vladimir, 16.07.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka  u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» br. 6/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava.  Ugovorom je  propisano je da  osigurano lice za vrijeme boravka na teritoriji druge države ugovornice ima pravo na hitno pružanje zdravstvene zaštite prema pravnim propisima  nadležnog nosioca koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ljekarskog uvjerenja ili izvoda iz zdravstvenog kantona kojim se dokazuje zdravstvenog  stanja  osiguranog lica, odnosno da osigurano lice ne boluje  od akutnih oboljenja ili od nekog hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje i stalni nadzor doktora medicine i  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika. Nakon toga osiguranik u nadležnoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, dobiva obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom.
Pitanje:    Poštovani, radim u firmi koja mi proteklih 6 mjeseci nije uplaćivala zdravstveno osiguranje a uskoro mi ističe ugovor koji sam sa poslodavcem zaključio na određeno vrijeme te poslodavac zbog finansijskih poteškoća isti nema namjeru produžiti.Zanima me da li po prijavi na biro za nezaposlene osobe stičem ponovo pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira što poslodavac nije vršio uplate dok sam bio u radnom odnosu?Molim za konkretan odgovor,hvala.
Damir, 16.07.2014
Odgovor: Vaš poslodavac ako Vas je prijavio preko PU će morati kao direktor izmiriti obaveze prema zdravstvenom osiguranju za sebe i sve uposlenike iste firme, jer ovakvim nečinjenjem imenovani postupa suprotno odredbi člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja odredba kongentno uspostavlja obustavu zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenje zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Ujedno Vas obavještavamo da prijavom preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo po isteku Vašeg ugovora (to morate uraditi u roku od mjesec dana (30 dana) od raskida ugovora), stičete pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Moj sin je redovan stunent u Sloveniji, ima zvanicno odobren boravak u Sloveniji, a u BiH je zdravstveno osuguran preko oca. Obzirom da BiH i Slovenija imaju potpisan bilateralni sporazum moli da mi pojasnite na koji nacin moj sin moze ostvariti zdravstveno osiguranje u Sloveniji.
Aida, 14.07.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. U vašem slučaju, a na osnovu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije iz 2007. godine, radi se o BiH/Sl 3 obrazcu. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Za sva ostala pojašnjenja posjetite jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ukoliko živite na području općine Centar – Stari Grad, posjetite poslovnicu Centar – Stari Grad i obratite se g-đi Bejdić Sabini. Broj telefona imenovane je 033/222-976. Ukoliko živite na području općine Novo Sarajevo – Novi Grad, posjetite poslovnicu Novo Sarajevo – Novi Grad i obratite se g-dinu Hasanbegović Esadu. Broj telefona imenovanog je 033/725-280.
Pitanje:    Postovani, da li mi mozete objasniti koja prava na zdravstvenu zastitu u FBiH tacnije u KS imaju strani drzavljani koji su stupili u brak sa domacim drzavljaninom?da li su u potpunosti izjednaceni u pravima zdravstvene zastite ili samo u nekim pravima.Hvala unaprijed.S postovanjem!
Amir, 14.07.2014
Odgovor: Iz podataka koje ste dali u postavljenom  pitanju ne možemo da zaključimo koji je pravni osnov na osnovu kojeg ste stekli pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo. Ukoliko ste osigurani po  članu 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09), kao  strani državljanin imate pravo na  zdravstvenu zaštitu pod istim uvjetima kao i državljanima Federacije BiH, odnosno članovi porodice osiguranika. U članu 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), taksativno je nabrojano šta obuhvta zdravstvena zaštita po ovom zakonu.
Pitanje:    Poštovani, zaposleniku smo ponovo uspostavili radno-pravni status po sudskoj presudi. Zaposlenik je odmah drugi dan po Poreskoj prijavi otišao na bolovanje i na bolovanju se nalazi već osmi mjesec. Da li naša firma može ostvariti pravo na refundaciju naknade na bolovanje preko 42 dana od Vašeg Zavoda? Da li zahtjev za refundaciju možemo podnijeti prije nego što zaposlenik okonča bolovanje, obzirom da je upućen na komisiju za ocjenu radne sposobnosti? Kako ispravno podnijeti zahtjev za refundaciju ako smo platu obračunavali na minimalnu satnicu 2,05 KM?
Alma, 14.07.2014
Odgovor: Ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje prava na refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja, propisani  Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) te  Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 6/04, 25/09), potrebno je da predočite: izvještaje o bolovanju (doznake)  izdate od ovlaštenog ljekara,potvrdu o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.Obzirom da je svaki predmet zahtjeva za refundaciju bolovanja individualan, ne možemo dati uopštene upute .Za detaljnije  informacije obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili adresi fizičkog lica).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting