Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovani,da li mogu promijeniti mjesto prebivalista zbog lakseg lijecenja sa djetetom,ja sam mu nosioc osiguranja,a da muz ostane na trenutnoj adresi jer je on svoj licni osiguranik hvala
Dina, 21.10.2014
Odgovor: Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14,46/14 i 60/14),  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.  Shodno navedenom propisu, promjenom prebivališta pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete  u kantonu u kojem ste prijavili prebivalište, a dijete zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti preko Vas u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao član porodice osiguranika
Pitanje:    Postovani, Imamo dvojno drzavljanstvo, bosansko i americko. Zivjeli smo u Americi 15 godina, prije 3 mjeseca vratili smo se i zivimo u Sarajevu. Imamo zdravstveno osiguranje, ja i muz, ali nasa kcerka koja ima 12 godina je rodjena u Americi i nismo uradili apostile na njenom rodnom listu. Kako nasa kcerka moze ostvariti pravo na zdravstveno oiguranje, sta treba da uradimo? Hvala
Zijada, 21.10.2014
Odgovor: Da bi Vaša kćerka kao strani državljanin ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, potrebno je da se obratite Ministarstvu sigurnosti, Službi sa poslove sa strancima, kako bi se odobrio privremeni boravak u BiH, na osnovu čega se može osigurati preko Vas ili supruga kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Moja sestra je povratnik u B i H iz Australije. Ona Ima Australsku penziju. Ona I muz kupilli su stan u Sarajevu . Imaju Australsko drzavljanstvo, ali zeli ostati ovdje radi stair je sestre. Rodzena je 01-04 -1945. Nema radnog staza u BiH. Zivila je oko 39 godina van B i H. Molim vas ako mi mozete dati usputsvo gdje da se obrati I kome u vezi ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i na koji nacin je to moguce. Unaprijed se zahvaljujem.
Zarka, 21.10.2014
Odgovor: Potrebno je da se Vaša sestra obrati u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja kako bi dobila traženu informaciju.
Pitanje:    Postovani, zanima me koja su moja prava na regulisanje zdravstvene zastite kao redovnog studenta, stranca. Koja je procedura i sta je sve potrebno za ostvarivanje gore navedenog? Hvala
Denis, 21.10.2014
Odgovor: Osnov za osiguranje je član 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) kojim je propisani da se strani državljanima i licima bez državljanstva osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljaninma FBiH, ako međudržavnim sporazumom nije drugačije propisano. Obavezno je uplatiti 434,00 KM, koji se odnosi na 6 mjeseci unazad i tekući mjesec, na žiro račun Zavoda i priložiti ostalu potrebnu dokumetaciju, kao  Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se dokazuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema, nema tekućih osiguranja i Rješenje iz Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se dokazuje da posjedujete privremeni boravka u BiH po nekom osnovu na godinu dana. Za svaki slijedeći mjesec obavezna je uplata od 62,00 KM, i Zavod će ovjeravati knjižicu sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko ne budu izvršene uplate doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Postovanje student sam cetvrte godine fakulteta, posto sam se udala vise nisam osigurana preko oca, posto kod mog muza nije siguran posao, dali mogu samostalno uplacivati zdravstveno osiguranje dali imama osnova. za to
Leja, 21.10.2014
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo. Od potrebne dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. Konkretno u Vašem slučaju, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite, jer na bilo koju prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje koju ste imali da biste bili osigurani po drugom osnovu, morate imati i odjavu za bilo koji drugi vid osiguranja. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.
Pitanje:    Ja sam iz Sarajeva, i ja i muz smo ne zaposleni,interesuje me gdje mozemo uraditi kariogram besplatno naravno uz knjizicu i uputnicu?
Amna, 21.10.2014
Odgovor: Kariogram možete uraditi u Kliničkom  Centru u njihovom centralnom labiratoriju,uz knjižicu i uputnicu.
Pitanje:    Poštovani, ljubazno Vas molim za što brži odgovor na sljedeću situaciju: Pacijent je dvojni državljanin (BIH i Hrvatske) sa stalnim mjestom boravka u Sarajevu. Od neurohirurga (bolnica Kosevo) u Sarajevu je na temelju dijagnoze-tumor na mozgu, upućen na gamma-knife operaciju koja kao takva ne postoji u BIH, ali postoji u Hrvatskoj na KBC-Zagreb. Alternativna (klasična) operacija koja se vrši u Sarajevu ne dolazi u obzir zbog specifičnog položaja tumora u mozgu. Da li u navedenom slučaju postoji mogućnost potpune ili djelomične refundacije troškova operacije u Hrvatskoj od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje u BIH? Ako postoji, kome se treba obratiti, odnosno što je potrebno napraviti? Unaprijed hvala na razumijevanju i odgovoru. Lijepi pozdrav.
Nina, 21.10.2014
Odgovor: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je formirana Komisija za pomoć u liječenju u inostranstvu za osiguranike ovog Zavoda, kojoj je data nadležnost da rješava zahtjeve osiguranika nakon završenog liječenja u inostranstvu. Tek nakon završenog liječenja može se Zavodu  podnijeti zahtjev uz koji se prilože slijedeće: - medicinska dokumentacija  iz  Sarajevo kao i medicinska dokumentacija o izvršenom liječenju iz inostranstva, - dokaz da je osiguranik lično snosio troškove liječenja u inostranstvu, - konzilijarno  mišljenje  nadležne klinike, da se navedena medicinska usluga  ne može uraditi u Bosni i Hercegovini. - fotokopiju uredno ovjerene zdravstvene legitimacije. Maksimalni iznos pomoći za liječenje u inostransvu koji može odobriti Komisija je 10.000,00 KM. Također, upućujemo Vas da se sa zahtjevom obratite i Zavodu zdravstvenog osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH, ul Trg heroja br.14, kako bi dobili informaciju dali se pacijent za navedenu medicinsku uslugu može u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvu (Sl.novine FBiH br.93/13) uputiti na liječenje u Hrvatsku na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se sa molbom da mi odgovorite na sljedeće: Naime, naša firma je primila radnike u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u struci brusači i zavarivači. Svi su iz Tuzlanskog kantona, a koje treba da pošaljemo u Hrvatsku na ispomoć našoj firmi koja se nalazi u našoj grupaciji. Interesira me koje zdravstveno osiguranje oni mogu imati u Hrvatskoj. Čula sam da HZZO izdaje Bolesnički list za inozemnog osiguranika na osnovu potvrde BH/HR 4 koji izdaje ZZOR Kanton Sarajevo, Molim Vas da me obavijestite gdje se izdaju ovi obrasci. Unaprijed zahvaljujem,
Jasminka, 21.10.2014
Odgovor: Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13,63/13,93/13,103/13,11/14,19/14,46/14 i 60/14),  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Kako navedeni radnici imaju prebivalište na Tuzlanskom kanton, potrebno je da se sa pitanjem obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, gdje su isti osigurani.
Pitanje:    postovati,trenutno studiram u Hrvatskoj i za zdrastveno osiguranje trebam potvrdu da nemam nikakvo oiguranje u BiH...Kako mogu doci do te potvrde..da li je moguce da je dobijem putem fax-a...unaprijed hvala pozdrav
Armina, 21.10.2014
Odgovor: Da biste dobili potvrdi o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da podnesete zahtjev Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Po podnošenju zahtjeva, a uvidom u službenu evidenciju, Vaš zahtjev bude vrlo brzo riješen. Ukoliko niste u mogućnosti Vi to lično da obavite, tj da predate svoj zahtjev na protokol Zavoda, postoji mogućnost da opunomoćite, tj. da date svoje ovlaštenje-punomoć da neko u Vaše ime obavi cjelopkupan posao za Vas.
Pitanje:    Molim vas radi se o starijoj osobi penzioneru sa minimalnom penzijom koju iz Travnika šalju u Sarajevo na operaciju oka i traže da plati istu 300 KM. Molim vas da li ona mora platiti operaciju i dali je regulisano između kantona da kanton u kojem je gospođa osigurana izvrši uplatu operacije kantonu u kojem mora biti operisana
Sabina, 17.10.2014
Odgovor: Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl.novine Federacije br.31/02)  utvrđen su uslovi i postupak za upućivanje osiguranog lica na liječenje u zdravtvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osiguran. Na osnovu navedenog za dobivanje potrebne informacije potrebno je da se obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja u Travniku gdje  je gospođa osigurana.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting