Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam jedno specificno pitanje...u stalnom sam radnom odnosu, radim u drzavnoj firmi...jedan dan nisam otisla na posao,po zakonu jeli bas moram uzimati doznake za jedan dan????
Amisa, 07.10.2014
Odgovor: Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa,međutim,navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad je uređeno "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), te u skladu sa čl. 26.  istog, za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Poštovani,moje dijete prima hormon rasta NORDITROPIN i do sada smo ga dobivali na recept .međutim već dvije sedmice nemožemo podići hormon u apoteci ,možete li mi reći kada će biti potpisan ugovor i kad ćemo nastaviti sa uzimanjem hormona na recept.UNAPRIJED HVALA
Mahira, 07.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da bi potpisivanje ugovora trebalo biti u toku ove sedmice. Po potpisivanju ugovora hormon rasta moći ćete podići na recept.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me u kojim optičkim radnjama, na području općine Vogošća (ili Centar) mogu dobiti dioptrijske naočale? Dakle, one optike sa kojima Zavod ima potpisan ugovor? Hvala unaprijed!
Zehra, 07.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisane ugovore sa otprilike dvadesetak optičarskih radnji.Spisak optičarskih radnji nalazi se u našim poslovnicama i u udruženju optičara KS.
Pitanje:    Pozdrav, 25 dana sam lezao na Kosevu na klinici ORL, i konstantovali su mi da imam polipe u uhu ali posto njima ne radi aparat za operaciju polipa, preporucili su mi da idem za Tuzlu ili Mostar gdje ima taj aparat, zanima me kako i sta sad trebam da radim da bih mogao otici u drugi kanton i uradit tu operaciju? Hvala
Samer, 07.10.2014
Odgovor: Da bi ste u drugom Kantonu izvršili pomenuti operativni zahvat morate dobiti odobrenje od Zavoda zdravstvenog osiguranja.Zahtjev za navedeno odobrenje trebate predati na protokol Zavoda,uz zahtjev predati i izjavu ORL klinike da se navedeni operativni zahvat ne radi na istoj.
Pitanje:    Poštovanje. Molim za odgovor. Rodica mi je uposlena u Hypo alpe adria banci i do skora je bila prijavljena na adresi u Žepču i promjenila je adresu stanovanja u Sarajevu, taćnije u općili Ilidža prije 3 mjeseca. S obzirom da je izgubila zdravstvenu knjižicu što joj je potrebno i kako da dobije novu i da se osigura na sadašnjoj adresi stanovanja. Nadam se brzom odgovoru i hvala na izdvojenom vremenu. Sa poštovanjem.
Amisa , 02.10.2014
Odgovor: Pozitivnim pravnim propisima (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa i Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava) je propisano da se osiguranom licu zdravstvena zaštita pruža prema mjestu prebivališta. Obaveza poslodavca je da izvrši potrebne promjene,  kako bi osoba imala pravo na zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajeva. Osigurana lica zdravstvenu legitimaciju kupuju u jednoj od poslovnica našeg Zavoda.
Pitanje:    postovani,studirala sam kao redovan student do prije tri godine od tada nisam išla na fakultet mada s mi papiri jos tamo,Sad sam trudna. Potrebno mi je zdravstveno osiguranje,da li ako se ispisem sa fakulteta i prijavim na Biro ostvarujem pravo na zdravstveno osiguranje?
Arijana, 01.10.2014
Odgovor: U članu 19.  Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), je taksativno navedeno ko po ovom Zakonu ima status osiguranog lica. U tačci 12.  istog člana  regulisano je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica.Osnovna karakteristika ove odredbe jeste  da status osiguranika  mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika , nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima. U Vašem slučaju vi ste se trebali u roku od 90 dana  od položenog ispita prijaviti zavodu za zapošljavanje ako ste prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. Možda je najbolje da se javite nadležnoj službi za zapošljavanje općine gdje imate prebivalište i kod nji se još informišete. Drugi način da Vam se utvrdi pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa navedenim Zakonom je da ukoliko Vam je suprug zdravstveno osiguran  možete se osigurati kao član porodice osiguranika. Takođe članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) propisano je da redovni studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života.
Pitanje:    Radi zdravstvenih tegoba morala sam se iz redovnih studenata prebaciti u vanredne. Samim tim gubim pravo na zdravstveno osiguranje. Zanima me postoji li mogucnost placanja dobrovoljnog osiguranja kao vanredan student, jer ne ide mi u prilog da budem bez ikakvog osiguranja. Pokusala sam pronaci zakonske odredbe o tom pitanju, ali bezuspjesno. Unaprijed hvala na odgovoru.
Seniha, 01.10.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Također, lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, obavezujete se da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćujete doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Dužni ste u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom podnošenja zahtjeva, obavezni ste priložiti slijedeću dokumetaciju: ·         Fotokopiju lične karte; ·         Uvjerenje iz Porezne Uprave FBiH, u kojem se navodi da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa na području Kantona Sarajevo, tj. da niste osigurani na području Kantona Sarajevo; ·         Uplatnicu u iznosu 434,00 KM, ukoliko niste ostavarivali pravo na zdravstveno osiguranje najmanje u posljednjih 6 mjeseci, a ako ste pratili kontinuitet onda ste obavezni uplatiti 62,00 KM. Za uplatu tačnog iznosa obratite se u najbližu Poslovnicu Zavoda radi saznanja tačnog iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i drugih podataka bitnih za popunjavnje uplatnice.          Zavod će ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko ne budu izvršene uplate za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Ujedno Vas obavještavamo da za ponovnu prijavu na zdravstveno osiguranje, obavezni ste se odjaviti sa prethodnog vida zdravstvenog osiguranja kojim ste ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajevo. Ovim putem Vas savjetujemo da u slučaju bilo kakvih dodatnih nejasnoća, pošto Vaše pitanje ne sadrži dovoljno informacija, da se obratite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja, za rješenje bilo kakvih nejasnoća. 
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u organu uprave I u stalnom radnom odnosu sam. Lijecim se u opcini Novi Grad. Na trudnickom bolovanju sam od 25.08.2014. godine, molim Vas da mi objasnite, obzirom da je danas 33. dan mog bolovanja, da li idem na komisiju nakon 42 dana bolovanja ili je potrebno da I dalje na osnovu potvrde koju dobijam od ginekologa na kojoj stoji da je u pitanju visok rizik trudnoce , mogu dobiti doznake od doktora opce prakse kod kojeg se takodjer lijecim. Unaprijed se zahvaljujem.
Maksida, 30.09.2014
Odgovor: U skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBiH br. 66/12) u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza,mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću.
Pitanje:    Postovani, molim vas za informaciju vezanu za obiteljskog lijecnika. Kako mogu saznati ko mi je dodijeljeni lijecnik? Moje prebivaliste je u ulici Hadzi Idrizova br.4, Opcina Centar. Hvala na odgovoru. S postovanjem, Mersiha
mERSIHA, 30.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne raspolaže informacijom vezano za Vašeg obiteljskog liječnika.Navedenu informaciju možete dobiti u ambulanti porodične medicine kojoj pripadate po mjestu prebivališta.
Pitanje:    šta se uzima kao osnovica za obračun bolovanja kada je u pitanju trudničko bolovanje, odnosno da li se plaća 100% osnovice ili je 80% kao smo našli u vašoj odluci o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. pitanje postavljamo iz razloga jer je jedna naša zaposlenica prijavljena i živi u Novom Sarajevu.
Mljekara Livno, 26.09.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting