Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas informaciju zašto Poliklinika Sunce nema dozvolu da izdaje recepte koji su validni u ZZO KS, a ima dozvolu za rad.
Sead, 07.01.2014
Odgovor: Poliklinika Sunce nema dozvolu da izdaje recepte koji idu na teret ZZOKS iz razloga što ista nema potpisan ugovor sa Zavodom o pružanju usluga, dakle nije ugovorna zdravstvena ustanova.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li imam pravo na bolovanje za njegu djeteta više puta u toku jednog mjeseca i kojim je to pravnim aktom regulirano? Naime, dr. mi je rekla da nemam pravo u toku jednog mjeseca biti na bolovanju više puta zbog njege djeteta i da ne mogu imati prekid bolovanja od npr. jednog dana ili 10 dana pa opet na bolovanje već da mora proći bar mjesec dana pa da opet mogu na bolovanje (kao da se dijete može programirati kada da se razboli).
Helena, 03.01.2014
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.
Pitanje:    Postovani, lijepo vas molim za pomoc. Moja nana 79god. zivi u ZDK. Nana je zdravstveno osigurana preko Zavoda za socijalnu pomoc, jer zivi sama, nema penziiju niti neka druga primanja. Imala je jedno dijete - moju majku koja je umrla.Obzirom da je bolesna, dijabeticar, te je izgubila vid ne moze vise zivjeti sama, te će se preseliti kod mene u KS. Na koji nacin mogu regulisati njeno zdravstveno osiguranje u KS te sta je potrebno od dokumentacije. Unaprijed hvala.
Sunita, 31.12.2013
Odgovor: Da bi vaša nana mogla regulisati pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je prije svega da reguliše prebivalište u Kantonu Sarajevo.U skladu sa čl.20 Zakona o zdravstvenom osiguranju ukoliko ste zdravstveno osigurani, možete nanu osigurati kao člana porodice osiguranja ako je nesposobna za samostalan život i ako nema sredstava za izdržavanje, pa je vi izdržavate. Potrebno je da se obrati  poslovnici Zavoda gdje imate prebivalište kako bi dobili informacije koja vam je dokumentacija potrebna da bi nanu osigurali kao člana.
Pitanje:    Dobar dan, nadam se da mi mozete dati informaciju vezanu za mog oca.Moj otac ima pocetne simptome Leukemije izvadio je kostanu srz i sve ostalo samo mu fali uzorak iz prsa ali nemaju tu spravu na stanju i neznaju kad ce doci tako da mom ocu je sve teze i teze .Mozete li me uputiti gdje to moze da se izvadi.Mozete li mi reci sta mu treba za vadjenje tog uzorka u inostranstvu kakvo osiguranje mu treba da bi se lijecio u njemackoj posto ja zivim u njemackoj i voljela bi da ovdje izvadi nalaz taj dali mi mozete pomoci koje osigurane mu treba za vadjenje samo tog uzorka.Bila bi vam mnogi zahvalna.
Aldijana, 31.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti:   ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.
Pitanje:    Poštovani, Samostalna trgovačka radnja je zatvorena iz opravdanih razloga i od opštinskog organa je dobijena potvrda o konačnom zatvaranju radnje s poreskim uvjerenjem o izmirenim svim obavezama uključujući poreze i doprinose. Svi radnici uključujući i vlasnika su uredno odjavljeni u poreskoj upravi. Kako je radnja pored ostalih imala i uposlenicu koja je 4 mjeseca prije zatvaranja radnje bila (i sada je) na trudničkom bolovanju potrebno je odjaviti i ovu uposlenicu. Moje pitanje je da li uposlenica zadržava istu naknadu koju trenutno prima.
Duško, 31.12.2013
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvaruje se  pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Potrebno je postaviti upit o navedenom slučaju odgovarajućoj službi nadležnog općinskog organa.
Pitanje:    Sta zakon nalaze da se predstavi od dokumenata za osobu od 60 godina, koja prima minimalnu penziju, za dobijanje besplatnih pelena? Hvala!
Medina, 30.12.2013
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka , osiguranim licima,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo se obezbjeđuju pelene za inkontinenciju, u medicinski indiciranim slučajevima: a)      urođenih mana ili bolesti urogenitalnog i probavnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice; b)      bolesti i povrede organa male zdjelice koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice; c)      mentalna retardacija koja za posljedicu ima trajnu inkontinenciju urina ili stolice; d)     bolesti i povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice. Izdavanjem potvrde o potrebi pomagala iz člana 9. ove uredbe, ovlašteni ljekar potvrđuje da  osigurano lice na osnovu medicinske indikacije ostvaruje pravo na propisano pomagalo u skladu sa odredbama ove uredbe.
Pitanje:    Zaposleni smo i ja i suprug u javnoj ustanovi na neodređeno vrijeme, koja za nas plaća i zdravstveno i socijalno osiguranje. Imamo kćerku koja ima 14 godina i osigurana je preko mame. U zadnje četiri godine zbog epileptičkih napada koristi tegretol 400 mg i mogli smo ga podići u apoteci na recept bez naknade. Dana 26. 12. 2013. godine podigla sam recept kod njene doktorice kako bih isti preuzela i rekli su mi u apoteci da zbog nedogovorene cijene za pomenuti lijek ne može se uzeti na recept, samo se može kupiti u slobodnoj prodaji i košta oko 30,00 KM. Molim Vas recite mi obzirom da lijek moram kupiti za dijete da li mi Zavod refundira troškove lijeka.
Mevlida, 27.12.2013
Odgovor: Tegretol CR 400mg se naplaćivao iz razloga neusklađenosti cijene u Odluci o listi lijekova KS i Odluci o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 12.12.2013.godine, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo ,koja je objavljena u Službenim Novinama KS br. 50 od 26.12.2013.godine. Na istoj je usaglašena cijena Tegretola CR 400mg te će se od januara 2014.godine lijek moći podizati na recept bez naknade.
Pitanje:    Imam kćerku koja pohađa srednju školu.Njenu zdravstvenu knjižicu odbijaju da ovjere na šalteru i uvijek traže potvrdu od škole Ja sam u radnom odnosu i porodica je osigurana preko mene kao nosioca osiguranja.Nije problem dobiti potvrdu od škole,ali ja sam shvatio da se neko na primitivan način šegači sa osiguranicima,jer je elementarno da svi članovi porodice a posebno djeca se ovim činom DISKRIMINIŠU.bEZ OBZIRA što je neko donio nekakvu odluku koja zaista nema nikakve veze sa stvarnošču.Drugo pitanje je ,šta bi bilo da dijete ne ide u školu.Po vama nema pravo na z.osiguranje. Slobodno možete da obavjestite svoje predpostsavljene da se ovakve aktivnosti zovu DISKRIMINACIJA i da postoje sankcije i za takve stvari.
Fahro, 27.12.2013
Odgovor: Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11), propisano je da  su djeca osiguranika  zdravstveno  osigurana do navršene 15 godine života, a ako su na  srednjem, višem  odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršenih 26 godina života, a što se dokazuje potvrdom o redovnom školovanju. Shodno navedenom da bi vaša kćerka imala pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika potrebno je da kao dokaz  dostavi potvrdu o redovnom školovanju. Članom 19  tačka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da djeca koja su navršila 15 godina života  a nisu završila osnovnu školu ili su po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, odnosno od dana završetka školske godine prijave Zavodu za zapošljavanje  su zdravstveno osigurana preko Zavoda za zapošljavanje. Ako je propušten naprijed navedeni rok dijete se može osigurati u skladu sa članom 27 Zakonao zdravstvenom osiguranju. Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.29/09) utvrđeno je da za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je uprava kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Poštovani; Zašto su trakice za tetiranje diabetesa u krvi ACCU SHEK Activ, pakovanje od 50 kom., skuplje 100 % nego što su u Srbji. Kod nas u Sarajevu koštaju cca 32 EVRA a u Beogradu 16 EVRA, . Ako treba dostaviću vam broj telefona apoteke u Beogradu koja prodaje trakice i koji će vam telefonom reći cijenu. Ja kupujem trakice u beogradu. U Istočnom sarajevu na crnom tržištu su 30 KM. Ovo je velika sramota i dokaz da nas neko "Pali". Očekujem odgovor. S poštovanjem. Asim
Asim, 27.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira kompletnu inzulinsku terapiju.Navedena terapija podrazumjeva oralne antidijabetike,inzuline kao i pomagala potrebna za pomenutu terapiju,a u šta spadaju i test trakice za određivanje šećera u krvi.Zbog gore navedenog nije nam jasno zašto kupujete trakice kad Vam je obezbjeđena mjesečna terapija?Cijena ACCU SHEK trakica utvrđena je nakon provedene procedure nabavke istih,a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Pitanje:    ja imam bebu staru 2 mjeseca i 15 dana.jucer joj je postavljena dijagnoza urodjeni laringitis i stridor.morali smo da kupimo inhalator jer se dijete mora inhalirati 5 puta dnevno. moje pitanje je:da li zavod vrsi povrat novca ili nesto slicno za inhalator on je kostao 150 km hvala i lp
Aldijana, 27.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne vrši povrat sredstava za nabavljeni inhalator iz razloga što isti finansira lijekove iz Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo,a što ne podrazumjeva finansiranje aparata.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting