Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zdravo, zanima me da li osoba čiji su papiri i dalje na fakultetu, a ne ide na fakultet vec od 2012. godine, niti se prijavila na biro za zaposljavanje, pa samim tim i nema zdravstveno osiguranje, može da podigne te iste papire, te se prijavi na biro, postoji li mogucnost time dobije zdravsteno osiguranje? Hvala, lijep pozdrav
Lamija, 22.09.2014
Odgovor: Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Potrebno je da Vaše odgovore potražite na fakultetu i Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    Molio bih Vas da mi date informaciju gdje mogu obaviti pregled za procjenu radne sposobnosti,,posto dolazim iz SAD da to obavim a sa sobom nosim svu potrebnu dokumentaciju (medecinske nalaze,CD)kao i irijesenje o radnoj nesposobnosti u SAD...posto sam se obracao PIOMIO niko mi nije odgovorio niti na jedno pitanje,molio bih Vas da mi vi date tu informaciju,i dali znate koliko se vremenski ceka na pregled...Hvala Vam velika
eDIN, 19.09.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koje se nalazi u ulici Branislava Đurđeva br. 12 u Sarajevu.
Pitanje:    postovani , zanima me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako sam fakultet zavrsila kao vandredan student? Ukoliko ne , da li potoji neki drugi osnov po kome bi ja mogla dobiti zdravstveno osiguranje , recimo kao nezaposlena osoba? unaprijed zahvaljujem
Mikica, 19.09.2014
Odgovor: Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju taksativno je nabrojano koja lica se po ovom Zakonu smatraju osiguranicima.  Tačka 12 istog člana regulira prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica.Shodno navedenom pokušajte  se prijaviti  nadležnom zavodu za zapošljavanje i  preko njih ostvariti status osiguranika, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu. Takođe napominjemo da u navedenom članu i tačci Zakona utvrđen je rok za prijavu i to je 90 dana nakon završene školske godine  u kojoj su završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. U članu 27. Zakona propisano je da lica koja imaju prebivalište u FBiH , a imaju sredstva za izdržavanje, mogu se lično osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice, ako im zdravstvena zaštita nije osigurana po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovanje, Možete li mi objasniti kakva je procedura prebacivanja zdravstvenog osiguranja zbog preseljenja penzionera iz ZDK u SK. Moja majka je panzioner i stanovace sa mnom u Sarajevskom Kantonu. Vec smo uradili promjenu prebivalista u CIPS-u i novu licnu kartu. Ona je primalac pomoci za njegu od strane drugog lica i invalidnine. Penziju prima preko banke. Da li moramo sve prebaciti u SK ili penzija, invalidnina i pomoc mogu ostati u ZK, da samo prebacimo zdravstveno osiguranje? Interesuje me kakvi su koraci za prebacivanje njenog zdravstvenog osiguranja u iz ZDK u SK? Lijep pozdrav
Nadžida, 17.09.2014
Odgovor: Da bi Vaš majka ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da obveznik uplate doprinosa, u slučaju Vaše majke to je PIO, izvrši odjavu u ZDK i prijavu, a u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) upute Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, na obrascu JS3100.
Pitanje:    Zdravo,zanima me zasto je 01.09.2014 blokirano izdavanje hormona rasta? Obratila sam se MINISTARSTVU ZDRASTVA koji su mi odgovorili da su oni svoj dio posla zavrsili i da je ostalo do vas.Prije se nije desavala da dodje do ukidanja izdavanja lijeka koji je po svemu sudeci neophodan i ne preporucljiv da se tako prekida i nastavlja davati djetetu. Niko ne obavjesti nas kao roditelje na vrijeme da ostajemo bez lijeka,koji slabo ko moze priustiti svom djetetu. Molim vas da konkretno nam samo odgovorite da znamo na cemu smo,da li imate namjeru nastaviti davati nam lijek ili jednostavno ostaviti toliku djecu da bukvalno zive sa dijagnozom NIZAK RAST! Unaprijed hvala
Sabina, 17.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS u saradnji sa Ministarstvo zdravstva finansira kroz posebne programe lijekove za rijetka oboljenja u koja spada i hormon rasta. Ministarstvo zdravstva je zaustavilo iste i u fazi je izrade novih u koje je uvršten i hormon rasta. Po potpisivanju istih nastavit će se distribucija lijeka. Moramo naglasiti da niti jedan Kanton niti Republika Srpska ne finansira hormon rasta a koji Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira za svoje osiguranike.
Pitanje:    Dana 17.07.2006. godine primila sam ovjerenu potvrdu o potrebi invalidskih kolica na mehanički pogon za korisnika Selmanović Zuhre kao njena kći i opunomoćeni zastupnik. Obavještavam vas da je danom 30.8.2014. godine prestala potreba za korištenjem ovog pomagala - smrću moje majke. Interesuje me da li još vrijedi obaveza da se pomagalo vrati i na koju adresu? s poštovanjem, Azra Hadžić, kći korisnika
Azra, 17.09.2014
Odgovor: Izražavamo žaljenje zbog smrti Vaše majke,a pomagalo koje je koristila mora se vratiti u Zavod zdravstvenog osiguranja KS Ložionička br 2 Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li su mjesto prebivališta i porodična ambulanta u kojoj se lijecim poveza? Naime, ako promijenim mjesto prebivališta (i novo i staro mjesto prebivališta su unutar iste općine) da li onda moram mijenjati i ambulantu. Unaprijed hvala!
Anida, 17.09.2014
Odgovor: Ukoliko mijenjate mjesto prebivališta niste u obavezi mijenjati ambulantu porodične medicine.
Pitanje:    molim Vas da mi odgovorite na koji način može supruga stranog državljanina koji ima privremen boravak u Tuzli, kao i njegova porodica, koristiti usluge zdravstvene zaštite u Sarajevu obzirom da sa sinom zbog školovanja živi kao podstanar u Sarajevu,, Možda je malo komplikovano objašnjeno ali se nadam da shvatate.. Zahvaljujem
Jasna, 16.09.2014
Odgovor: Da bi neko lice imalo pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo mora imati prije svega regulisano prebivalište u Kantonu Sarajevo, a strani državljani Rješenje izdato od Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, kojim se odobrava privremeni boravak u Kantonu Sarajevo. Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), utvrđuju se vrste doprinosa, obveznici doprinosa i osnovica za obračun doprinosa.     Na osnovu navedenog  da bi  lica navedena u Vašem postavljenom pitanju moglia koristiti zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo  potrebno je da imaju  prijavljen privremeni boravak u Kantonu Sarajevo, a ako  je neko od članova državljanin BiH potrebno je  da ima prijavljeno  prebivalište u  Kantonu Sarajevu. Nakon regulisanja navedenog potrebno je izvršiti  uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje  i  to 5% od  prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to najmanje 6 mjeseci unazad. Također Vas obavještavamo da ukoliko su navedena lica zdravstveno osigurana u Tuzlanskom Kantonu  da na osnovu  Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (\'\'Službene novine Federacije BiH\'\' br. 41/01 i 7/02)  mogu koristiti hitnu medicinsku pomoć van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurano lice pripada.        
Pitanje:    poštovani, interesuje me da li i u kojim slučajevima zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove boravka u Fojnici. Radi se o mom ocu koji je pretrpio moždani udar prošle godine i ima preporuku ljekara za korištenje fizikalnih tretmana u banjskom lječilištu . Ima penziju od 420 KM i 70 godina starosti
Elma, 15.09.2014
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima.Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje. Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :   -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju;  -šefa Klinike za neurohirurgiju;  -šefa Neurološke klinike;  -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”;  -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; -šefa Pedijatrijske klinike i šefa Centra za srce. Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Postovani , moja supruga ima njemacko drzavljanstvo. Ona se odrekla bih drzavljanstva. Interesujeme nacin na koji bise ona mogla zdravstveno osigurat u bih .Ja sam zaposlen i zdravstveno osiguran, moja zena ce se porodit u njemackoj. interesuje me isto nacin kako da osiguram nju i bebu ? pozdrav
Senko, 15.09.2014
Odgovor: Vaša supruga se može osigurati po osnovu dobrovoljnog osiguranja za strance uz određenu dokumentaciju (spisak potrebne dokumentacije možete dobiti u svim poslovnicama našeg Zavoda ). Dijete -stranac može imati osiguranje preko Vas kao član porodice ( spisak potrebne dokumentacije možete dobiti u svim poslovnicama našeg  Zavoda).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting