Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Kako ostvariti zdravstveno osiguranje ako si napunio 26 godina zivota a i dalje si redovan student na Master studiju?
Sanela, 25.12.2017
Odgovor: U tom slučaju, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. Potrebno je da podnesete zahtjev, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos
Pitanje:    Postovani, Zanima me sta treba od dokumenata za prijavu novorodjenceta na zdravstveno osiguranje. Lijep pozdrav.
Amina, 25.12.2017
Odgovor: Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Postovani, sta je potrebno priloziti od dokumentacije da bi se ostvarilo pravo na refundiranje novca za primljenu rhogam injekciju?
Lejla, 25.12.2017
Odgovor: Zahtjev za refunduranje sredstava za kupljenu Rhogam amp možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gde je indicirana pomenuta ampula,originalni račun apoteke u kojoj je kupljena,prijavu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Državljanin sam BiH i Hrvatske. Dobio sam ponudu za posao u Republici Češkoj, ali kao uslov za potpisivanje ugovora potrebna mi je EU zdravstvena iskaznica. Kako sam veći dio života živio i radio u BiH nisam imao osnovu za sticanje EU zdravstvene iskaznice. Kako mi je sada potrebna dobio sam informaciju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da mi je potrebna potvrda iz BiH kojom potvrđujem da nemam zdravstveno osiguranje u drugoj državi. Koja je procedura da dobijem potvrdu i za koliko se vremena može dobiti?
Boris, 21.12.2017
Odgovor: U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje Potvrde potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za izdavanje potvrde o zdravstvenom osiguranju u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
Pitanje:    Poštovanje, Apsolvent sam master studija ekonomkskog fakulteta u Sarajevu. Od septembra tekuće 2017., sticanjem apsolventskog statusa, sam izgubio status redovnog studenta, a i samim tim pravo na zdravstveno osiguranje (osiguran sam bio preko roditelja). Nakog toga sam se prijavio na BIRO za zapošljavanje misleći da ću riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja, međutim oni me nisu mogli prijaviti pod izgovorom da je problem napravila "država" i da se čeka odluka kojom će se definisati da li će apsolventima biti vraćen status redovnog studenta ili će ostati prijavljeni na BIRO-u i tako ostvariti zdravstveno osiguranje. Molio bih Vas da mi odgovorite da li ste upućeni u navedenu situaciju i koje je rješenje iste? Lijep pozdrav.
Mirza, 21.12.2017
Odgovor: U skladu sa članom 19. Stav (1) tačka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 I 48/11): „lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zdržavaju pravo na zdravstvenuzaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za Zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.“. Međutim, U skladu sa članom 78. Stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17): „Student visokoškolske ustanove kao javne ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž)“. Dakle, kao apsolvent zadržavate status studenta narednu godinu, samo je pitanje u kojem svojstvu.. Ukoliko zdaržavate status redovnog studenta, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete kao član porodice osiguranika (roditelja), u suprotnom pravo na obavezno zdravstveno osguranje ostvarujete putem Zavoda za zapošljavanje.
Pitanje:    Postovani, Drzavljanin sam Srbije sa adresom u Beogradu. Nedavno sam se doselila u Bih i udala... Predala papire za dobijanje privremenog boravka od godinu dana,i nakon toga mogu da trazim dvojno drzavljanstvo. Ne zelim da se odjavim iz Srbije pogotovo sto se zdravstvenog osiguranja tice,pa me zanima mogu li ikako preko supruga ostvariti pravo na zdravstveno u Bih bez odjave u Srbiji? Hvala
Sanja, 20.12.2017
Odgovor: Pripadajuće pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu možete ostvariti na načina da Vam matični zavod zsravstvenog osiguranje izda obrazac SR/BIH 111, a na osnovu kojeg ćemo Vam izdati bolesnički list. Pored toga, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovani, Nedavno sam dobila državljanstvo BiH, student sam, zanima me koja je procedura i šta je potrebno od dokumenta kako bih regulisala zdravstveno osiguranje. Hvala.
Berina, 20.12.2017
Odgovor: .       Ukoliko se radi o redovnom student ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezono zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija. 2.       Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Poštovani, promijenila sam mjesto prebivališta iz Tuzlanskog kantona, Tuzle u Kanton Sarajevo, Novo Sarajevo. Poslodavac je u Kantonu Sarajevo. Kako se prijaviti na zdravstveno osiguranje u ZZO Kantona Sarajevo? Koji dokumenti su potrebni? Također, da li se tek nakon toga prijavljujem u ambulantu porodične medicine i mora li to biti u općini u kojoj imam prebivalište. Hvala Vam puno.
Ajka, 20.12.2017
Odgovor: Potrebno je da  obavjestite poslodavca o promjeni mjesta prebivališta, koji je potom dužan da nadležnoj poreznoj ispostavi podnese prijavu za promjenu podataka (JS3100). Slijetom toga, nadležna porezna ispostava, a po  obradi podatke s navedene prijava, proslijedit će nam Vašu prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje. Što se tiče odabira ljekara porodične medicine, imate slobodu prava izbora ljekara bez obzira na mjesto prebivališta.
Pitanje:    Zanima me da li se moze izvaditi zdravstvena knjizica za novorodjeno dijete bez rodnog lista, uz otpusno pismo iz porodilista? Na rodni list se ceka 7-10 dana (Opstina Novo Sarajevo) a dijete nije primilo vakcine, za vakcinaciju nam treba knjizica. Hvala na odgovoru.
Anida, 20.12.2017
Odgovor: U skladu sa ustaljenom praksom, JU Dom zdravlja KS pruža zdravstvenu zaštitu novorođenoj djeci na temelju otpusnog pisma do mjesec dana od dana rođenja djeteta. Pored toga, a s obzirom da medicinska dokumentacija ima dokaznu snagu javnih isprava, može se na temelju obrasca ZO-1, popunjenog i ovjerenog od strane obveznika uplate doprinosa osiuranik (roditelja), izvršiti prijava djeteta kao člana porodice, ukoliko ista (medicinska dokumentacija) određuje ili povrđuje ko su roditelji djeteta.
Pitanje:    Poštovani, Osoba se nalazi u procesu ostvarivanja prava na starosnu penziju, obzirom da mu nisu uplaćene sve godine staža, taj postupak će vjerovatno potrajati. Zanima me, na koji način može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje? Također, postoji mogućnost da u naredna 2-3 mjeseca ima potpisan Ugovor o djelu, gdje će mu biti uplaćivani mali doprinosi ( 4% za zdravstvo), pa me zanima, da li po ovoj osnovi ima ikakvo pravo na zdravsteveno osiguranje...Radi se o osobi koja redovno prima određene terapija i kojoj je neophodna zdravstvena zaštita.l.p.
Minela, 20.12.2017
Odgovor: Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava I ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika. Međutim, ukoliko niste obuhvaćeni nitijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting