Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Osiguranik sam u Kantonu Sarajevu i molim Vas ako može da mi pojasnite da li imam mogućnost povrata novca za ukazanu liječničku pomoć. Moja kći, Matea Andrić bila je u Austriji sa skupinom mladih iz BiH. Pri kretanju druga ju je osoba iz nepažnje jako udarila sa leđa ona je bala i doživjela potres mozga. Ukazana joj je pomoć u najbližoj liječničkoj ustanovi i tada je morala platiti 77,80 eura. Unaprijed hvala najljepše na Vašem odgovoru i pojašnjenju
Mario, 11.08.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.  Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.  
Pitanje:    nemozemo da dobbijemo zdravstveno ljecenje preko biro gde mogu da izganjam barem za djecu posto obodvoje neradimo
Fata, 08.08.2014
Odgovor: Obratite se nadležnoj općini prema mjestu prebivališta, kako bi nadležna služba za poslove socijalne zaštite eventualno Vam pomogla.
Pitanje:    Postovani, Trudnica sam u 8. mjesecu i trebala bih primiti injekciju Rhogama. Zanima me da li ZZO pokriva njene troskove i ako da, na koji nacin (unaprijed, tj.putem recepta ili naknadno, tj.ispostavom racuna)? Unaprijed hvala.
Esma, 08.08.2014
Odgovor: Predajte zahtjev za refundaciju troškova za nabavku lijeka na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju sa preporukom za navedeni lijek , fiskalni račun za kupljeni lijek, fotokopiju  zravstvene knjižice.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi porodiljskih naknada. Ako zasnujem radni odnos na određeno vrijeme u školi kao nastavnica, u i to vrijeme ostanem u drugom stanju, da li imam pravo na porodiljsku naknadu poslije poroda? Odnosno, koliko dugo trebam raditi da bih ostvarila to pravo? Hvala!
Hasija, 07.08.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Poštovani, interesuju me uslovi za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu za zahvat koji nije moguće obaviti u BiH, i imam saglasnost sa KCUS-a. Odnosno: - kada se podnosi Zahtjev tj. može li po predračunu ili tek sa računom po obavljenom zahvatu? - potrebna dokumentacija? - odobrava li se cjelokupan iznos ili dio, i ukoliko je dio koji procenat? Unaprijed hvala !
Tanja, 06.08.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM. 
Pitanje:    Poštovanje! Bila sam redovan student i napunila 26 god.,a još mi ostao diplomski rad.Zdravstveno osiguranje mi isteklo prošle godine,a bila sam osigurana preko mame tj. Centra za Socijalni rad. Sad sam udata i suprug je na Biro,a radi privremeno u inostranstvu,kako mogu ostvariti zdravstveno osiguranje dok ne završim fakultet. Hvala!
Mejrem, 05.08.2014
Odgovor: Ukoliko ste još uvijek redovan student možete se osigurati po članu 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da nam dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. Ukoliko pak niste iz nekog razloga redovan student možete se osigurati preko supruga kao član. Naime, potrebno je da dostaviti obrazac za prijavu člana. Obrazac za prijavu člana na osiguranja možete kupiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, istu popunjava poslodavac osiguranika preko kojeg ste bili prijavljeni kao član (u Vašem slučaju Biro za zapošljavanje), zatim popunjen obrazac vraćate na šalter u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će referent na osnovu obrasca izvršiti prijavu.
Pitanje:    Postovani, Molim za odgovor sto prije na moje pitanje; imam bebu 11mj. starosti,rodjen je u Sarajevu i prijavljen sam na osiguranje preko biroa Novo Sarajevo. Naime u posjeti smo u Banjoj Luci i dijete je nesretnim slucajem zavrsilo u Klinici za djeciju hirurgiju. Posto se oni iz nekih razloga ponasaju kako se inace niti jedan doktor nebi smio ponasati prema pacijentu,ja zelim da ga uzmem iz bolnice i nastavim lijecenje na drugom mjestu. Eh moje pitanje jekome da se obratim za pokrice troskova lijecenja i jel imam ja na to pravo,jer su knjizice u trenutku prijema bile ovjerene,i sad kako su i doktori rekli da "bolnica nece ostati ostecena i da dok se ne podmire troskovi nece dobiti otpusni list" kome da se ja obratim za pomoc i jel imam ja na to pravo,jer ni ja ni supruga ne radimo i molim Vas da mi odgovorite u sto kracem roku,kako se nebi troskovi samo jos vise povecavali. Unaprijed hvala
Elmin, 04.08.3014
Odgovor: Pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na području drugog entiteta regulisano je Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta kome osigurane osobe pripadaju  (''Službeni glasnik BiH'', br. 30/01). Navedenim Sporazumom je propisano  da u slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti saglasnost nadležne ustanove zdravstvenog osiguranja. Ukoliko zdravstvena ustanova primi na stacionarno liječenje osiguranu osobu, ako se radi o hitnom slučaju, dužna je u roku od 3 dana od dana prijema na liječenje, obavijestiti ustanovu zdravstvenog osiguranja kod koje je isto osigurano, o datumu prijema na liječenje, dijagnozi I predviđenom trajanju stacionarnog liječenja radi pribavljanja odgovarajuće saglasnosti. Ukoliko su troškovi manji od 300 KM, osigurano lice može podnijeti zahtjev za refundaciju novčanih sredstava utrošenih za liječenje na području drugog entiteta nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, te isti će predmet razmotriti i ukoliko je opravdan I u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, postupit će se po zahtjevu.
Pitanje:    Poštovani, koja je procedura za prijavu zdravstvenog osiguranja za penzionera koji je iz ZDK prešao u KS? Hvala
Alma, 31.07.2014
Odgovor:   Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Za prijavu penzionera na zdravtsveno osiguranje potrebno je slijedeće: 1. Zdravstvenu legitimaciju i obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje (koji se mogu uzeti u bilo kojoj od poslovnica Zavoda) popunjava odnosno pečat u knjižicu stavlja se u PIO-u (šalter sala) - potreban je ček od penzije, ako još nema čeka Rješenje o utvrđivanju prava na penziju;  2. Popunjen obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje sa zdravstvenom legitamacijom u koju je stavljen pečat vratiti referentima u poslovnicu Zavoda zdravtsvenog osiguranja radi prijave na zdravtsveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Naime, ja sam redovan student pete godine, imam 24 godine i još dva mjeseca zdravstvenog osiguranja, tj. do 30.9., osiguran sam preko majke na birou. Dobio sam priliku da potpisem ugovor o radu na godinu dana. Zanima me da li ja mogu potpisati ugovor o radu? Ako mogu potpisati koji je proces da se odjavim sa majčinog osiguranja. LP
Eldin, 30.07.2014
Odgovor: Ukoliko zaključite Ugovor o radu, a prijavljeni ste kao student preko roditelja, potrebno je dostaviti obrazac za odjavu člana. Obrazac za odjavu sa osiguranja možete kupiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, istu popunjava poslodavac osiguranika preko kojeg ste bili prijavljeni kao član (u Vašem slučaju Biro za zapošljavanje), zatim popunjen obrazac vraćate na šalter u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će referent na osnovu obrasca izvršiti odjavu.
Pitanje:    Poštovani, kada će trakice za mjerenje glukoze biti obezbijedjene za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti?
Selma, 24.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je u proceduri nabavke trakica za mjerenje šećera u krvi a u skladu sa ZJN. Realizaciju iste očekujemo u narednom mjesecu, kada bi trebale biti obezbjeđene i trakice.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting