Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Poštovani, Ja sam prije rata bio penzioner Federacije. Sada primam penziju iz penzionog fonda Republike Srpske u Republici Srpskoj a imam prebivalište u Sarajevu. Kako mogu da ostvarim zdrastveno osiguranje u Sarajevu? LP,
Branko, 01.12.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na zdravtvenu zaštitu, odnosno na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, gdje imate prijavljeno prebivalište, potrebno je da se obratite penzionom fondu republike Srpske sa zahtjevom da Vas prijave na zdravstveno osiguranje  kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, preko nadležne Porezne uprave u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Prilog Pravilnika o privremenoj spriječenosti su šifre bolesti i duljina trajanja bolovanja (Službene novine FBiH broj 66 od 08.08.2012. godine) Moje pitanje: Kako uzeti bolovanje i koliko ako u ovom pravilniku nema šifre bolesti ? npr sumnja na dijagnozu D 47 esencijalna trombocitemija. Potrebiti su mnogi pregledi da bi se utvrdila točna dijagnoza. Što raditi u toj situaciji ako ovim pravilnikom uopće nije predviđena šifra, a radi se o ozbiljnom oboljenju, i stalnim kontrolama HVALA
Željko, 01.12.2014
Odgovor: Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti daje opšte odredbe koje se koriste u toku pretraga po sistemima s ciljem postavljanja tačne dijagnoze te se isti koristi u datim situacijama do uspostavljanja konačne dijagnoze. Postupak šifriranja daje mogučnosti „prelaska“ iz jedne šifre u drugu do uspostavljanja konačne dijagnoze.
Pitanje:    Naš zaposlenik je na bolovanju od posljedica moždanog udara od februara 2014.g.Sutra ide na ljekarsku komisiju,,koja ga je navodno poučila, da on ima pravo na godišnji odmor i da ga mora početi koristiti u ovoj godini jer mu u suprotnom propada kao i regres. Unaprijed hvala za odgovor
gorenje commerce d.o.o. Sarajevo, 28.11.2014
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem obavještavamo vas da isto nije iz nadležnosti  poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Kako ostvariti pravo za dobijanje pampers pelena Specijalistički pregled obavljen i konstatovano primjena pelena šifra 40082 kako ostvariti to pravo
Dušanka, 28.11.2014
Odgovor: Potrebno je da sa specijalističkim nalazom odete kod ljekara porodične medicine koji vodi Vaše dijete,isti će Vam popuniti ZP-6 obrazac sa kojim ćete se javiti u poslovnicu Zavoda na Vašoj općini stanovanja.
Pitanje:    Poštovanje, Dana 13.11.2014. godine, predao sam Zahtjev za ostavrivanje prava na Antidekubitalni madrac za nepokretnog bolesnika. Još uvijek nema odgovora ili bilo kakve reakcije od strane Zavoda. Kome se trebam obratiti u vezi zahtjeva.
Emin, 28.11.2014
Odgovor: Na riješavanju Zahtjeva za ostvarivanje prava osiguranika radi dr Adisa Robović te je možete kontaktirati na broj 033 725-274.
Pitanje:    Molim Vas, mojoj majci je dijagosticirana grudna aneurizma aorte (veličine 9cm). Nakon čega je urađen CT snimak i izvršen pregled kardiohirurga sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Isti je konstatirao, što je i navedeno u nalazu, da je Veliki rizik raditi operativni zahvat. Nakon toga, smo ponovili pregled, ali u Centru za srce u Tuzli. Njihovo mišljenje je drugačije od Mišljenja kardiohirurga u Sarajevu. Odnosno, oni bi radili operativni zahvat (navedeno u nalazu) i smatraju da je opće zdravstveno stanje moje majke dobro i da postoje dobri preduslovi da operacija bude uspješna. Moje pitanje glasi, kome da se obratim za participaciju troškova operativnog zahvata koji bi se obavio u Tuzli? Da napomenem, moja majka je zdravstveno osigurana u Sarajevu. Unaprijed zahvaljujem
Emin, 28.11.2014
Odgovor: Za kardiohirurške operativne zahvate van Kantona Sarajevo nadležan je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    postovani interesuje me koji je nacin i procedura za dobivanje inzulinske pumpe za dijete 5 godina? koje pumpe su u pitanju? hvala
Nihad, 28.11.2014
Odgovor: Predpostavljamo da se Vaše dijete liječi na Pedijatriskoj klinici KCUS-a koji će na osnovu stanja Vašeg djeteta inicirati inzulinsku pumpu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovani, kako nisam u mogucnosti prijaviti se na biro (nezaposlena sam osoba), u odredjenom roku od 2 mjeseca, da li gubim zdravstveno osiguranje, tj. da li ga gubi moj trogodisnji sin? Ako je odgovor pozitivan, na koji nacin ga mogu zdravstveno osigurati. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Amira, 26.11.2014
Odgovor: U članu 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju(„Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) utvrđeno je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  nezaposlenih lica. Status osiguranika  mogu imati samo ona  nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje i to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima koji su taksativno navedeni u sedam alineja ove tačke. Shodno navedenom svako zakašnjenje dovodi vas u položaj da izgubite pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i vaše dijete ako je bilo osigurano preko vas kao član porodice osiguranika. U članu 10.  stav 1. tačka c) alineja 1.Odluke  o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), je propisano da  obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  je  organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.  
Pitanje:    Zaposlenica ovog poslodavca prijavljena je u Sarajevu i sve obveze poslodavac uplaćuje nadležnim institucijama u Sarajevu.Zaposlenica je na bolovanju porodiljnom. za prva 42 dana naknadu je isplatio poslodavac u visini 80% njene posljednje plaće. Prema Odluci Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo naknada na ime bolovanja preko 42 dana koju zavod refundira poslodavcu ne može biti veća od 80% prosječne plaće na nivou federacije. Zanima nas da li je poslodavac obvezan zaposlenici isplaćivati razliku između onog iznos kojeg zavod refundira i iznosa koji poslodavac obračuna kao naknadu bolovanja a ovisno o visini plaće zaposlenice ili može obračunavati i isplaćivati iznos koji zavod refundira.
Mljekara livno, 26.11.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Htjela bih da vas pitam, sta je potrebno od dokumentacije da bi se izvadila knjizica za jednog penzionera? Hvala
Željka, 26.11.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje a samim tim i izvadili zdravstvenu legitimaciji kao penzioner, potrebno je  da  Federalni  zavod  za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne porezne uprave. Nakon prijave  sa zadnjim penzijskim čekom i ličnom kartom treba da se obratite u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting