Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon:
+387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Moj otac je penzioner. Zdravstveno osiguranje ima u Goraždanskom kantonu. Promjenio je prebivalište za Sarajevo. Šta je potrebno da se prijavi na Zdravstveno osiguranje u Sarajevo.
Mevsud, 17.02.2014
Odgovor: Da bi Vaš  otac ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da svoj zahtjev u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) uputite Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, 04.02.2014. na putu do posla sam pala i zadobila prijelom lijeve ruke. interesuje me gdje mogu dobiti ozlijedni list i dali imam pravo na neku oštetu od osiguranja. Hvala unaprijed
Amera, 14.02.2014
Odgovor: Članom 23. i 24. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.novine Fbih br.29/98, 49/00, 32/01,73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) je definisano šta se smatra povredom na radu. U skladu sa članom 28. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (S.novine FBiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) pravna i fizička lica obavezna su da za svaki slučaj povrede na radu i oboljenja od profesionalnom bolesti radnika dostavi kantonalnom zavodu osiguranja prijavu u roku od tri dana od dana povrede odnosno utvrđivanja oboljenja od profesionalne bolesti. Članovima 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđena obaveza poslodavca da snosi sve troškove zdravstvene zaštite koji nastanu liječenjem i korištenjem drugih prava (naknada plaće, lijekovi, ortopedska pomagala i sl.), osiguraniku koji pretrpi povredu na radu ili oboli od profesionalne bolesti.
Pitanje:    Postovani,zanima kad ce cete dobiti Bayerove trakice za secer, moja svekrva prima inzulin i trakice su joj potrebne,ako vam nece dolaziti u skorije vrijeme,dajte neki drugi aparat za secer za koji imate trakice,svekrva je ovaj ionako dobila 2006.godine i niko joj ga nije ni mjenjao.Hvala
Aida, 14.02.2014
Odgovor: Procedura nabavke test trakica za određivanje šećera u krvi proizvođaća ROCH i BAYER je pokrenuta u okviru ZJN za osiguranike Kantona Sarajevo.Nažalost navedena procedura je u fazi žalbe te do instrukcija URŽ nismo u mogućnosti okončati nabavku.Preporuka je da kupite trakice i podnesete zahtjev za refundaciju sredstava u Zavod zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Refundacija bolovanja preko 42, prema zakonu o platama podrazumijeva refundaciju plaće (neto + doprinosi+vodna naknada+naknada za osig. od nesretnog slučaja), dok Odluka koju imate objavljenu na vašoj stranici podrazumijeva samo refundaciju NETO plaće (odluka je iz 2004.god). S obzirom da je Zakon donesen 2009 god. da li se kod refundacije bolovanja pridržavate ove nove zakonske odredbe? zašto Odluka iz 2004 nije stavljena van snage jer je nezakonita?
Mersija, 14.02.2014
Odgovor: Prilikom refundacije naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo postupa u skladu sa odredbama Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 6/04) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 25/09).
Pitanje:    postovani u Svedskoj mi traze obrazac S1 ili obrazac E106 ali ne znam gdje i od koga da trazim isti da li mi mozete pomoci unaprijed hvala Irina
Irina, 14.02.2014
Odgovor: Predmetni obrazac možete dobiti u Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona sarajevo, Centar-Stari Grad, ul. Hamdije Kreševljakovića, ili Poslovnici Novo Sarajevo-Novi Grad ul. Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li doktor porodične medecine može otvoriti trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza privatnog ginekologa sa područja KS i da li može propisati lijekove na osnovu istih nalaza.
Emira, 13.02.2014
Odgovor: Zakonom je regulisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika sa kojima je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Obzirom da Zavod nema ugovorni odnos sa privatnim ginekološkim ordinacijama u vezi sa izdavanjem nalaza po osnovu kojih se može otvoriti bolovanje u javnoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom Zavod ima ugovorni odnos, ovlašteni ljekar ima obavezu da postupa u skladu sa zakonskim odredbama. Shodno navedenom, ovlašteni ljekar ne postupa po nalazima iz privatnih ginekoloških ordinacija.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac je u penziji i trebao bih zbog zdravstvenog stanja da nosi kompresivne čarape za vene. Da li socijalno snosi dio troškova? Hvala
Alma, 13.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne snosi troškove za kompresivne čarape.
Pitanje:    Postovani, Zanima me sljedece: Bila sam prijavljena na mamino ime dok sam studirala. Studij sam zavrsila te sam se zaposlila prije nekoliko sedmica. Ona me odjavila sa svog prosle sedmice pa me zanima sta ja sad trebam uraditi kako bi me firma mogla osigurati. Da li ja trebam podnijeti Vama neki zahtjev, uzeti samo neki obrazac ili? Unaprije hvala i lijep pozdrav
Azra, 11.02.2014
Odgovor: S obzirom da ste zasnovali radni odnos poslodavac, kao obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje,  je u obavezi da Vas prijavi na isto. Prijava osiguranika na zdravstveno osiguranje se vrši preko Poreske uprave.
Pitanje:    Nakon zaključenog bolovanja i povratka na posao nakon koliko radnih dana se ponovno može otvoriti bolovanje?
Marijana, 11.02.2014
Odgovor: Prema  "Pravilniku o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), član 12. ako potreba za privremenom spriječenošću za rad nastupi narednog dana od dana zaključivanja privremene spriječenosti za rad od strane Ljekarske komisije, izabrani doktor dužan je da osiguranika ponovo uputi Ljekarskoj komisiji radi ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad.
Pitanje:    Postovani,moja supruga vec godinama boluje od teske hipoglikemije jer se sumnja na tumor inzulion,doktor je u otpusnom pismu napisao da su joj potrebne trakice za secer jer mora da mjeri prosto svaki par sati.U zavodu mi sa tom potvrdom nisu dali tu mogucnost a ja sam penzioner.
Sabahudin, 11.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u ukviru obaveznog zdravsvenog osiguranja finansira trakice za mjerenje šećera u krvi samo za inzulo ovisne pacijente.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting